Prosjekt med fiber til folket!

God påske til alle gode Baugs­tren­din­gar, Skor­pe­folk og Snils­tveit­øy­in­gar! Kvinn­he­rad Brei­band vonar å kom­me i gang med fib­e­r­ut­byg­gjing til Skor­po alle­reie til suma­ren. Baug­s­tran­da kan (om antal bestil­lin­gar aukar) star­te opp med utbyg­ging av stam­nett alle­reie til haus­ten. Snils­tveit­øy ligg også klar men på vent, men her vil det tru­leg ta ein del leng­re tid […]

Hjelp eg er på Teams…

.….og det hak­kar! Nei du er ikkje ålei­ne som stil­ler det spørs­må­let for tida. Man­ge av oss job­bar frå heime­kon­tor og bru­kar meir data enn vi van­leg­vis gjer i hei­men. Du kan sjølv gje­re kvar­da­gen din bet­re med å ta ein gjen­nom­gang av kva utstyr du har, og kva du kan gje­re for å få […]

TRÅDLAUST NETT — TIPS OG RÅD

Tråd­laust nett er blitt ein del av kvar­da­gen vår, vi får flei­re og flei­re dings­ar som skal knyt­tast til inter­nett. Ikkje ber­re data­ma­ski­ner, mobil­te­le­fonar og nett­brett. Spele­ma­ski­ner, lyd­an­legg, varme­pum­per, skri­va­rar, panelov­nar, alarm­an­legg, kame­ra og mykje meir må ha nett­for­bin­del­se for å fun­ge­re. Det­te set stør­re og stør­re krav til ditt tråd­lau­se nett. Har du rett […]