Kvinne som skriv på ein datamaskin

KB TRÅDLAUST — WIFI

TRÅDLAUST NETT — EIN VIKTIG DEL AV KVARDAGEN I EIN MODERNE HEIM

Tråd­laust nett er blitt ein del av kvarda­gen vår, vi får fleire og fleire dingsar som skal kny­tast til inter­nett. Ikkje berre data­mask­in­er, mobil­tele­fonar og net­tbrett. Spele­mask­in­er, lydan­legg, varmepumper, skri­varar, pan­elov­nar, støv­sug­arar, alar­man­legg, kam­era og myk­je meir må ha net­tforbindelse for å fungere.

Dette set større og større krav til ditt tråd­lause nett. Har du rett tråd­laust utstyr? Gjer deg kjent med ditt eige utsyr og få over­sik­ten av kva du har i din heim.

Vi tilbyr no KB TRÅDLAUST (WIFI) til våre kun­dar. Dette er eit til­leg­gspro­dukt der du som kunde kan vel­je om vi skal mon­tere utstyret opp for deg, eller om du ynskjer å hente utstyret sjølv og set­je det opp. Ser­viceav­tale er inklud­ert.

Pris for KB TRÅDLAUST
2 einingar kr 99 pr mnd inkl. ser­viceav­tale
3 einingar kr 149 pr mnd inkl. ser­viceav­tale
Det er ingen begrens­ing på antal einingar (ruter­ar), pris pr ekstra ein­ing er kr 49 pr mnd.

Etab­ler­ing for mon­ter­ing av våre mon­tørar er kr 990.
Etab­ler­ing for hent­ing av utstyr (Heiamy­ro 3A, 5460 Husnes) er kr 500.
For nye kun­dar er etab­ler­ing kr 0 (då er mon­tør på plass likev­el).

Kva utstyr lev­er­er vi?
Ende­leg kan vi levere WIFI i vakker drakt. Eero er laga for å gi brukarane våre top­pyt­ing og høgast mog­leg net­t­fart. Denne teknolo­gien gir rask og smerte­fritt oppsett (maskenett), som styr­er brukar mot opti­mal plasser­ing av kvar ein­ing. Einingane snakkar saman og opti­malis­er­er net­tet i bus­taden din.
Tre einingar (også kalla ruter­ar) kan poten­sielt dekke 550 kvader­at­meter (avhengig av bygn­ings­ma­te­ri­ale og plan­løys­ing i bus­taden din).

Ruteren har ein enkel og flott design. 

Eigen app til styring av heimenet­tet
Eroo appen er enkel å finne på Google Play og App Store og har glim­rande funksjon­alite­tar til å ha kon­troll på heimenet­tet ditt. 

Appen set opp heimenet­tet på 1–2‑3 og guidar kun­dane trygt gjen­nom oppset­tet og sørg­er for at dei ikkje plasser­er einingane der det ikkje vil vere god nok dekn­ing. Du får med andre ord ein over­sikt på kvaliteten på ditt tråd­lause nett til eik­var tid (ein enkel analyse).

Nettverk­skon­troller for slut­tbrukar
Med appen får kun­dane sjølv over­sikt over eige nettverk, med innsyn i tilkobla klien­tar, moglegheit for å kjøre test av net­t­fart, sjekke kvaliteten på tilkobling mel­lom einingane, med meir.
Med eero secure ten­es­ta kan brukarane også set­je opp pro­fi­lar for ulike fam­i­liemedlem­mer med begren­sa til­gang til net­tet på tid, eller sperre gitte inter­net­tadress­er.
Har du dår­leg samvit for mang­lande kon­troll på heimenet­tet, no kan du gjere noko med det.
Teknisk spe­si­fikasjon finn du her.

Lur­er du på noko meir så ta gjerne kon­takt med oss, er du klar for bestill­ing kan du gå inn her.