Kabelpåvisning

Her er vår sjølv­be­tje­nings­løy­sing for bestil­ling av kabel­på­vis­ning.
Vi tar ikkje betalt for påvis­ning av kab­lar vi sjølv eig.

Spør fyrst, grav sidan

Gra­ving i bak­ken kan med­føre stør­re feil i fib­er­net­tet. Under plan­leg­ging av gra­ving, skal det difor all­tid avkla­rast om det ligg kab­lar i bak­ken. Kabel­på­vis­ning må bestil­last mini­mum 3 dagar før gra­ving er planlagt.

Fyll ut bestil­lings­skje­ma­et under, og vent på til­bake­mel­ding.

NB! Våre til­bake­mel­din­ger gjel­der kun Kvinn­he­rad Brei­band sine kab­lar. Vi har ikkje over­sikt over kablar/infrastruktur frå andre.

Erstatning ved skade:

Den som ska­dar Kvinn­he­rad Brei­band sine anlegg, vil kun­ne bli holdt øko­no­misk ansvar­leg. Vis var­semd og respekt, og ta kon­takt om du er usikker. 

Bestiller

Kabelpåvisning

Kontaktperson på anleggsadressa

Vedlegg