Miljøpolicy for Kvinnherad Breiband AS

Vår for­p­lik­t­ing til miljøet

Som leiande leverandør for inter­net­tbaserte ten­ester over fiber i Kvinnher­ad Kom­mune ynskjer vi, Kvinnher­ad Breiband AS, å fram­leg­g­ja vår for­p­lik­t­ing til å job­ba berekraftig i denne pol­i­cyen.
Vi for­p­lik­tar oss til å jobbe for å beskytte miljøet og min­imere vårt kli­maavtrykk i så stor grad som mog­leg. Skal sam­fun­net kome i mål med sats­ing på kli­matil­tak er det vik­tig at vi alle bidreg der vi kan.
Dei tilsette og Kvinnher­ad Breiband som sel­skap ynskjer å vere ein pos­i­tiv bidragsy­tar med dette arbei­det.
Miljøen­gas­je­ment skal stå sen­tralt i vår for­ret­nings­filosofi og vi vil kon­tin­uer­leg jobbe med for­be­tring på områ­da kli­ma, miljø og arbei­dsmiljø.

Dette skal vi gjere gjen­nom å set­ja gode mål kort­sik­tig og langsik­tig og fyl­g­ja opp desse måla med rel­e­vante tiltak og gode ruti­nar for innsam­ling av data.

Våre miljømål

Energibespar­ing: Vi vil redusere energi­for­bruket vårt ved å bruke energi­ef­fek­tive teknolo­giar og ved å kon­tin­uer­leg over­vake og halde opp­syn med vårt energiforbruk/energisystem.
Dette inklud­er­er bruk av forny­bar ener­gi der det er mogleg.

Avfall­shånd­ter­ing: Vi vil håndtere vårt avfall på ein god måte gjen­nom kildes­or­ter­ing, resirku­ler­ing og avfall­sre­duk­sjon­spro­gram.
Vi opp­modar også våre tilsette og kun­dar via vår heime­side (kband.no) i å delta med fokus på dette.

Reduk­sjon av klima­gas­sut­slepp: Vi vil min­imere utslep­pa av klima­gas­sar for­bunde med vår virk­somheit ved å redusere behovet for reise, fremme virtuelle møter og bruke miljøvennlige trans­portal­ter­na­tiv­er når det er mogleg.

Miljøvenn­leg teknolo­gi: Vi vil pri­or­it­era bruk av miljøven­lege teknolo­giar og utstyr i våre instal­lasjon­er og nettverk for å redusere vårt økol­o­giske fotavtrykk.

Berekraftig for­ret­ning­sprak­sis: Vi vil støtte berekraftig for­ret­ning­sprak­sis ved å samar­bei­de med leverandørar og part­narar som del­er vårt miljøengasjement.

Godt arbei­dsmiljø: Vi skal jobbe for et sikkert og helse­bringande arbei­dsmiljø for alle tilsette både i saman­heng med fysisk og psykisk helse.

Kun­de­til­fred­shet og miljøansvar

Vi forstår at kun­de­til­fred­sheit og miljøans­var går hand i hand. For­brukarar i dag ynskjer i stadig større grad å bruke si for­bruk­er­makt til å støtte bedrifter som tar berekraft på alvor.
Vi vil kon­tin­uer­leg eval­uere og forbedre våre ten­ester for å sikre at dei er både miljøvennlige og kundeorienterte.

Samsvar og kommunikasjon

Kvinnher­ad Breiband AS for­p­lik­tar seg til å over­halde alle gjel­dande miljølover
og reglar. Vi vil også opp­muntre til open kom­mu­nikasjon med våre tilsette, kun­dar, part­narar og sam­fun­net om vår miljøsats­ing og våre mål.

Gjen­nom vårt felles engas­je­ment for miljøet trur vi det er mog­leg å opp­nå berekraftig vekst og bidra til ein pos­i­tiv innverk­nad på klo­den vår.

Vi opp­modar alle våre tilsette til å ta del i denne for­p­lik­tin­ga og jobbe saman for å opp­nå våre og felles miljømål. Denne miljøpol­i­cyen vil bli gjen­nomgått og opp­datert jam­leg, for å sikre at vi held oss i tråd med beste prak­sis og kon­tin­uer­leg for­be­trar vår miljøyting.