Kvinne som skriv på ein datamaskin

Personvernerklæring for Kvinnherad Breiband

Retningslinjer for personvern

1. Om Kvinnherad BREIBAND AS

Eigar av denne nettsi­da er: Kvinnher­ad Breiband AS , Heiamy­ro 3A, 5460 Husnes.
Epost: post@kband.no
Vårt org. nr er: NO 986 419 497 .

2. Føremålet med vår handsaming av personopplysningar

I sam­band med kun­de­forhold må vi innhente opplysningar som namn, adresse, epost, tele­fon­nr, organ­isas­jon­snum­mer og anna nød­vendig infor­masjon. Dette er opplysningar vi utelukkande nyt­tar for å handtere ditt kun­de­forhold. Vi tek vare på opplysningane så lenge vi har eit kun­de­forhold. Du har rett til innsyn, ret­ting og slet­ting av data vi har lagra om deg. Etter endt kun­de­forhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hen­sik­tsmes­sig for å hjelpe deg med eventuell his­torikk om du skulle ha behov for det.

3. Utlevering av personopplysningar til tredjepart

Utlev­er­ing av per­son­op­plysningar vil ikkje skje, med min­dre det føre­ligg lovbestemt opplysningsp­likt ovan­for offentlege myndigheiter.

4. Kunderegister

I vårt kun­dereg­is­ter lagrar vi nor­malt namn, fød­sels­da­to, bus­tadadresse, epostadresse og tele­fon­num­mer. Vi lagr­er infor­masjon om ten­ester og pro­dukt du har kjøpt hjå oss.

Dette er infor­masjon vi treng for å kunne opp­fylle vår avtale med deg, admin­istrere ditt kun­de­forhold, levere og fak­turere pro­dukt og ten­ester kor­rekt. Infor­masjo­nen blir lagra i vårt kun­desys­tem så lenge det er ten­leg for oss. Ynskjer du å få over­sikt over kva vi har lagra og evt. bli slet­ta frå vårt kun­der­reg­is­ter, sjå kapit­tel 5 Brukarkon­to Min Side og kapit­tel 12 Innsyn, ret­ting og slet­ting av per­son­in­for­masjon under.

5. Brukarkonto Min side

Vi sam­lar inn kun­de­in­for­masjon i sam­band med oppret­ting av brukarkon­to på kband.no. Alle opplysningar som er innhen­ta frå brukaren er tilgjen­gelege på MiSide, og kan kor­rig­erast av brukaren der. Vi tek atter­hald om at nokre endringar kan kreve god­kjen­ning før dei vert aktiverte.

6. Informasjonskapslar

kband.no nyt­tar infor­masjon­skap­slar, også kalt cook­ies, på nettsi­dene. Ved å bruke nettsi­da vår sam­tykker du i at vi kan set­je desse i din net­tle­sar. Cook­ies er stan­dard Inter­nett-teknolo­gi som dei aller fleste nettstad­er nyt­tar. Vi nyt­tar denne kunnskapen for å til­by deg ei betre kun­deop­plev­ing neste gang du kjem til nettsi­da vår. Dei fleste net­tle­sarar, som Opera, Inter­net Explor­er, Fire­fox, Safari etc, er innstilt slik at cook­ies blir akseptert automa­tisk. Om du ikkje ønskjer å akseptere cook­ies må du sjølv endre innstill­ingane i din net­tle­sar. Merk at denne innstill­inga kan føre til at mange nettstad­er ikkje vil fun­gere optimalt.

7. Bruk av informasjonskapslar på denne nettsida

Eigar: wordspress/Google Analytics

Føremål: Sam­le infor­masjon om kor­leis besøkande nyt­tar nettsi­da. Vi brukar denne infor­masjo­nen for å lage rap­por­tar for å betre nettsi­da. Infor­masjon­skap­slane anonymis­er­er all infor­masjon. Dei seier noko om tal besøkande på nettsi­da, kvar dei kjem frå og kva sider dei besøker.

Eigar: Vimeo

Føremål: Lagar sta­tis­tikk på vis­ningar og vis­nings­da­ta på videoar på sida.

Eigar: Youtube

Føremål: Lagar sta­tis­tikk på vis­ningar og vis­nings­da­ta på videoar på sida.

8. Informasjon i samband med kommunikasjon med oss

Vi lagrar opplysningar gitt via din kom­mu­nikasjon med oss. Dette er t.d. e‑postar du sender oss og prob­lem du rap­porter­ar inn. Vi lagrar denne infor­masjo­nen for å gje deg best muleg ser­vice når du kon­tak­ter oss ved at vi kjen­ner his­torikken i ditt kundeforhold.

10. Kontaktskjema

Når du fyller ut kon­tak­t­skje­ma på nettsi­da lagrar vi denne infor­masjo­nen i vårt CRM-sys­tem. Denne infor­masjo­nen vil vi lagre for å kunne yte betre kun­de­ser­vice. Vi etter­stre­bar å ikkje ta vare på dine detal­jar lenger enn naudsynt. Ynskjer du å bli slet­ta, sjå kapit­tel om Innsyn, ret­ting og slet­ting av per­son­in­for­masjon under.

11. Deling

Det er mog­leg å dele artik­lar på nettsi­da i sosiale medi­um (Face­book, Twit­ter). Vidare hand­ter­ing av data som blir delt i sosiale medi­um, vert reg­ulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

12. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

Etter per­son­op­plysningsloven § 18 har du som pri­vat­per­son krav på innsyn i dei opplysningar som er reg­istr­ert om deg. Innsyn kan ein få ved å hend­vende seg til Kvinnher­ad Breiband AS på epost: post@kband.no.
Der­som reg­istr­erte opplysningar er urik­tige, ufull­s­tendi­ge eller du ynskjer å slette dine opplysningar, kan ein krevje dette i hen­hold til per­son­op­plysningsloven § 27.

13. Ansvarleg databehandlar

Dag­leg leiar i Kvinnher­ad Breiband AS er ans­var­leg for hand­sam­ing av per­son­op­plysningar. Ved­ko­mande er ans­var­leg for at det vert gjen­nom­ført internkon­trol­lar med omsyn til behan­dling av per­son­op­plysningar, og at evt. avvik frå gjel­dande lovverk blir meldt inn og ret­ta.
Vi etter­stre­bar til eik­var tid å føl­gje gjel­dande regelverk for personvern.

Har du spørsmål, ta kon­takt på post@kband.no