Fakta og historie

Om oss

Kvinnher­ad Breiband vart skipa i 2003 med det for­mål å byg­g­ja ut Inter­net­tbaserte ten­ester over fiber i Kvinnher­ad Kom­mune.
Vi har per i dag over 4700 kun­dar i heile Kvinnher­ad. Mark­nad­sande­len på inter­net­tbaserte ten­ester er omlag 81 %.
Utbyg­gjings­graden er omlag 99 %, det som står att er krev­jande og det vil ta nokre år før vi har tilnær­ma 100 % dekn­ing.
Kvinnher­ad Breiband er eigd 80 % av Kvinnher­ad Ener­gi og 20 % av Fjel­berg Kraft­lag (Hau­ga­land Kraft).
Ten­ester vi lev­er­er på fiber er inter­nett, tv frå Get og tele­foni.

Kontaktinformasjon

Kvinnher­ad Breiband AS Vikjo 7 5464 Dim­melsvik Tlf: 53 47 56 40 Vak­t­tele­fon frå klok­ka 15:00 : 53 47 56 70
E‑post: post@kband.no
Opn­ingstider: Kon­toret er ope og beman­na alle virkeda­gar mel­lom kl. 07:30 og kl. 15:00, unnateke julaf­ta, nyt­tår­saf­ta og ons­dag før skjærstors­dag då er kon­toret er stengt.

Alle hen­vendin­gar disse dagane visast til døgn­vakt.
Døgn­vakt: Utover åpn­ingsti­dene (etter klok­ka 15:00, kvarda­gar og helg) for kon­toret visast alle hen­vendin­gar til døgn­vakt.

Her møter du ein tele­fonsvarar og har høve til å leg­g­ja igjen beskjed som blir vidare­sendt som e‑post og sms til vak­tha­vande sin PC / mobil­tele­fon.
Vak­tha­vande tek då kon­takt så snart det lar seg gjera og seinast neste arbei­ds­dag.

Ser­vicevin­du: Kvinnher­ad Breiband har eige ser­vicevin­du natt til tys­dag mel­lom kl 00.01 og kl 06.00. Tele­fon­nr. for døgn­vakt er ikke bet­jent i kon­tor­ti­da.

Tilsette i Kvinnherad Breiband

Still­ingNamnE‑postTele­fon
Dag­leg leiarGunnhild N. Hillestadgunnhild@kband.no53475640
Pros­jek­tleiarHåkon Røst­bøhakon@kband.no53475640
Teknisk leiarSvein Atle Nipensvein@kband.no53475640
Drift­sleiarDaniel Wan­gen­stendaniel@kband.no53475640
IT Kon­sulentStian H. Bøestianboe@kband.no53475640
Kun­desup­portTrond Han­nis­daltrond@kband.no53475640
Kun­derådg­je­varArne Tor­getarne@kband.no53475640
Mon­tør­for­mannEdmund Tofteedmund@kband.no53475640
Fiber­mon­tørGun­nar Vaagegunnar@kband.no53475640
Fiber­mon­tørBengt Opsangerbengt@kband.no53475640
Fiber­mon­tørJan Andrè Revheimjanandre@kband.no53475640
Fiber­mon­tørChris­t­ian Hau­genchristian@kband.no53475640