Pakkeløysingar

Kva pakke passar deg og ditt bruk?

Der­som du vel­ger både inter­nett og TV frå Get får du gode rabattar. 

Alle pakke­til­bo­da inklu­de­rar sky­lag­ring inn­til 500 t (opp­tak) i abonnementet. 

Velg din Kvinnherad Breiband pakke

Fyll hei­men din med inn­hald frå TV Telia. Velg sjølv kva tv-kana­lar du vil ha og kva nett­fart som pas­sar deg. I til­legg til valg­frie kana­lar og inter­nett til­pas­sa ditt behov kan du få 500 t lag­ring med Telia Sky (opp­tak). Velg den pak­ken som pas­sar for deg.

Fiber 200 + TV

1049,- mnd

 • Nettfart 200 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 297,-

Fiber 500 + TV

1249,- mnd

 • Nettfart 500 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 397,-

Fiber 1G + TV

1399,- mnd

 • Nettfart 1000 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 547,-

Er du eksisterande kunde og klar for ei fornying? 

 • Opp­gra­de­re nettfarten
 • Bestil­le tv frå Telia
 • Opp­gra­de­re til ny tv-platform
  med stre­am­ing og tv frå TELIA der du vil?
 • Til­leggs­po­eng for TV abonnement
 • Bestil­le KB trådlaust

Internett frå Kvinnherad Breiband

Som kun­de hjå Kvinn­he­rad Brei­band kan du vel­gje blant ulik nett­has­tig­he­tar, slik at du kan fin­ne det alter­na­ti­vet som pas­sar for deg og dine. Vi gjer deg full flek­si­bi­li­tet til å gje­re det du yns­kjer på nett, strøy­ming av fil­mar og seri­ar, sur­fing og gaming 

 • Moder­ne nett og utstyr
  Velg ein nett­fart som pas­sar for deg, så sør­ger vi for at du har rett heime­sen­tral og kan til­by deg wifi-tenes­ter 
 • KB tråd­laust
  Eit tråd­laust (wifi) alter­na­tiv for dei som yns­kjer å inves­te­re litt eks­tra i eit solid hei­me­nett 
 • Pak­ke­ra­batt
  Der­som du vel både inter­nett og TV FRÅ TELIA får du gode rabat­tar.

  NB! Tid­le­ga­re tripp­le play/totalkundefordel  (dvs. for­del ved inter­nett, tv og tele­fo­ni med høga­re has­tig­het) utgår for alle våre kundar. 

KB TRÅDLAUST

Wifi dek­ning kan ofte vere heilt avhen­gig av kva utstyr du har hei­me, og ikkje minst kor­leis det er plas­sert. Det er med and­re ord fullt mog­leg å ha eit raskt og sta­bilt brei­band, sam­stun­des som du opp­le­ver dår­leg dek­ning. Vi kan til­by deg rett heime­sen­tral, og ruter til­pas­sa din bustad. 

KB TRÅD­LAUST-pak­ken
For deg som bur i ene­bu­stad, gam­malt hus, stor lei­lig­het eller har wifi-pro­blem enkel­te plas­sar i busta­den. KB tråd­laust med sin mesh tek­no­lo­gi sik­rar 100 % tråd­laus dek­ning og rekke­vid­de i busta­den din. Pak­ken består av inn­til tre wifi-einin­gar som kun er 9 x 10 cm sto­re. Hovudei­nin­ga må kob­last direk­te i mode­met (heime­sen­tral), og dei to and­re blir plas­sert der beho­vet for bet­re wifi er størstMesh-nett­ver­ket skal gi full wifi-dek­ning i alle rom, sta­bilt og sik­kert nett og er enkelt å admi­ni­stre­re. Net­tet blir kob­la opp av tek­ni­kar/montør frå Kvinn­he­rad Breiband. 
 

Fiber 80

549,- mnd

 • Fib­er 80
 • Inter­nett med grei nettfart
 • For deg som vil på internett!
 • Nett­fart 80 Mbps

Fiber 200

699,- mnd

 • Fib­er 200
 • Brei­band med solid nettfart.
 • Flei­re pålog­ga, heime­kon­tor, og strøyming?
 • Nett­fart 200 Mbps

Fiber 500

999,- mnd

 • Fib­er 500
 • Vi treng litt eks­tra, vi!
 • Nett­fart 500 Mbps

Fiber 1G

1299,- mnd

 • Fib­er 1G
 • Flagg­ski­pet vårt.
 • Super­raskt internett!
 • For strøy­ming, ned­las­tings­ner­dar og hef­ti­ge spelestunder.
 • Nett­fart 1000 Mbps