Prisar

Breibandstenester frå Kvinnherad Breiband

Internett

Pro­duktEtab­ler­ing ny instal­lasjon Etab­ler­ing eksis­terande instal­lasjonMånad­sprisPris 1. årPris 2. år
Fiber 803950500549kr 9938kr 5988
Fiber 2003950500699kr 11138kr 7188
Fiber 5003950500999kr 11738kr 7788
Fiber 1G39505001299
Fiber 200 + TV3950500999kr 12938kr 8988
Fiber 500 + TV3950500999kr 16540kr 12588
Fiber 1G + TV3950500999kr 23138kr 19188
Fiber Fritid (50 mbps)
kr 4950kr 500kr 449kr 10338kr 5388
Ein­gongssum for fiber i etablert anlegg for eksis­terande breiband­skun­dar (månad­spris for ulike pro­dukt kjem i til­legg)kr 500kr 500
Ein­gongssum for fiber i etablert anlegg for allereie aktive breiband­skun­dar (månad­spris for ulike pro­dukt som fiber kjem i til­legg)kr 250kr 250
KB TRÅDLAUST (eksis­terande anlegg)kr 0kr 1490kr 99 kr 2687kr 1188

Alle inter­net­tabon­nement har ei bind­ingstid på 12 månadar.
Deretter ei opp­sei­ingstid på 1 månad frå siste dag i opp­sei­ingsmå­naden (TV har 2 månad­er). Endring av hastighet kan bestil­last til eik­var tid.
Seier ein opp inter­net­tabon­nement og vel å behal­da TV og/eller tele­fon kjem det eit admin­is­trasjon­s­ge­byr på kr 100 i til­legg pr månad.
Fritidsabon­nement føre­set at bus­tad er reg­istr­ert som fritids­bus­tad og at bus­tad ikkje vert nyt­ta for utleige/nærin
g.

Tilleggstenester

Pro­duktEin­gangssumMånad­sprisPris 1. årPris 2. år
Fast IPkr 250kr 39kr 718kr 468
Opp­sei­ing abon­nement i bind­ingstidkr 1 000
Skøyt­ing av brot på fiber forår­sa­ka av kunde (timepris)kr 937,50
Bytte av dekoder etter lyn­skade ved leigekr 750
Bytte av dekoder ved tidle­gare kjøpinngå leigeav­tale (sjekk gjel­dande pris­liste)
Timepris mon­tørkr 937,50
Timepris teknikarkr 937,50
1 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 10Kr 120Kr 120
5 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 30kr 360kr 360
10 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 80Kr 960Kr 960
Leige KB TRÅDLAUSTkr 1 490kr 99kr 2 678kr 1 188
med løpande sup­port
Opp­gradere til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form og KB tråd­laustkr 1 490kr 99 + gjel­dande pris­liste for tv abon­nementkr 2678 + gjel­dande pris­liste for tv abon­nementkr 1 188
Opp­gradere til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form inkl. 1 stk tv dekoderkr 1 990gjel­dande pris­liste for tvikkje rel­e­vantikkje rel­e­vant

TV frå TELIA

Pro­duktEin­gangssumMånad­sprisPris 1. årPris 2. år
TV & Strøyming – 50 poengkr 0kr 449kr 5 388kr 5 388
(leige av dekoder kjem i til­legg)
60 ekstra poengkr 0kr 598kr 7 176kr 7 176
Inkl. TV & Strøyming og 60 ekstra poeng (leige av dekoder kjem i til­legg)
Telia Fritidspakkekr 0kr 199kr 2 388kr 2 388
Leige av TeliaboX dekoderkr 0kr 49kr 588kr 588
Leige av Telia Box II inkl. opp­tak­sten­este)kr 0kr 128kr 1 536kr 1 536
Skylagring/opptak (android tv bok­sar)Kr 0Kr 99kr 1 188kr 1 188
PVR-opp­tak­sten­este (kun på eldre model­lar av tv-dekoder­ar)kr 59kr 708kr 708
Til­leg­gspakkar for tv
Opp­sei­ing av TV abon­nement i bind­ingsti­da.kr 1 000
Telia Viasat Pre­mi­umkr 399kr 4 788kr 4 788
Telia Viasat Seri­ar og Filmkr 229kr 2 748kr 2 748
Telia Viasat Sportkr 349kr 4 188kr 4 188
Telia Viasat Golfkr 159kr 1 908kr 1 908
Telia TV2 Sport Pre­mi­um med CMORE Film og seri­arkr 549kr 6588kr 6588
Telia CMORE Film og seri­arkr 99kr 1 188kr 1 188
Telia TV2 Sport Pre­mi­umkr 499kr 5 988kr 5 988
Telia Rik­sto­tokr 199kr 2 388kr 2 388
Asi­atiske kanalar (pr kanal)kr 179kr 2 148kr 2 148
TV Chilekr 149kr 1 788kr 1 788

Alle TV til­leg­gspakkar har ei opp­sei­ingstid på 1 månad frå siste dag i opp­sei­ingsmå­nad. Alle tv pakkane har ei bind­ingstid på 12 månad­er. Deretter gjeld 1 månaders opp­sei­ingstid (frå 1. i månaden).
Kam­pan­je­pro­dukt har eigne vilkår.

Andre produkt og tenester

Pro­duktEin­gangssumMånad­sprisPris 1. årPris 2. år
Fast IPkr 250kr 39kr 718kr 468
Opp­sei­ing abon­nement i bind­ingstidkr 1 000
Skøyt­ing av brot på fiber forår­sa­ka av kunde (timepris ved stor skade)kr 1 950
Bytte av dekoder etter lyn­skade ved leigekr 750
Bytte av dekoder ved tidle­gare kjøpinngå leigeav­tale (sjekk gjel­dande pris­liste)
Timepris mon­tørkr 937,50
Timepris teknikarkr 937,50
1 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 10Kr 120Kr 120
5 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 30kr 360kr 360
10 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 80Kr 960Kr 960
Leige KB TRÅDLAUST
(inkl. sup­port)
kr 1 490kr 99kr 2 678kr 1 188
Opp­gradere til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form og KB tråd­laustkr 1 490kr 99 + gjel­dande pris­liste for tv abon­nementkr 2678 + gjel­dande pris­liste for tv abon­nementkr 1 188
Opp­gradere til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form inkl. 1 stk tv dekoderkr 1 990gjel­dande pris­liste for tvikkje rel­e­vantikkje rel­e­vant

Generelle for­brukar­ret­tar

Som pri­vat­per­son har du ret­tar knyt­ta til angr­erett ved bestill­ing og høve til å nyt­ta “brukark­la­gen­em­n­da for elek­tro­n­isk kom­mu­nikasjon” for hand­sam­ing av tvis­tar med tilby­dar.

Brukark­la­gen­em­n­da for elek­tro­n­isk kom­mu­nikasjon:
Oppret­telsen: Bruk­erk­la­gen­em­n­da blei oppret­ta 1. feb­ru­ar 2006 etter avtale mel­lom ekomtil­by­dere og For­bruk­er­rådet på bak­grunn av EUs direk­tiv om uni­verselle ten­ester og for­bruk­er­ret­tigheitar art. 34. Fra 15. jan­u­ar 2008 blei alle tilby­darar plik­tige å la nem­n­da behand­la tvis­tar.

Nem­n­da sitt for­mål: Bruk­erk­la­gen­em­n­da skal sikra ei rime­leg, ret­tfer­dig og hur­tig behan­dling av tvis­tar mel­lom brukarar og tilby­dere av ekomten­ester.

For at nem­n­da skal kun­na behand­la ei klage, er det ein føre­set­nad at du fyrst har forsøkt å løysa tvis­ten med tilby­dar på eiga hand. Viss sel­skapet avs­leg di klage, eller ikkje svarar innan tre vek­er, kan du anke deira avg­jer­sle til Bruk­erk­la­gen­em­n­da.

Til­gang til klageskje­ma finn du her.

Angr­erett:
Etter angre­frist­lo­va kan for­brukar gå frå avtal­en utan å oppg­je nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opplysningane som krevst med heimel i angr­erett­lo­vas kapit­tel 3 er mot­teke på rett måte. Angr­erettskje­ma finn du her.

Alle pris­ar er oppgitt inklud­ert mva.
Ved avvik gjeld prisane i bestill­ingsskje­ma.