Support

På denne sida vil du finne svar på det meste du måtte lure på om ditt abonnement og dine tenester.

Generelle spørsmål

Vi kan tilby bruk av teamviewer etter avtale med teknisk personell

Vi til­byr bruk av team­vi­ewer, trykk her (kun etter avtale).

Kva tid kjem montøren for montering og installasjon av utstyr hos meg?

Mon­tør tar direk­te kon­takt med deg for avta­le om når det pas­sar å utfø­re arbei­det. Av og til blir ein instal­la­sjon utført i flei­re ven­der (inne­mon­te­ring før ute­mon­te­ring), eller paral­lelt avhen­gig av kva som er mest hen­sikts­mes­sig. Der­som du vil end­re tids­punkt for instal­la­sjon så ta kon­takt med mon­tør eller vårt kundesenter.

Oppseiing av eksisterande leverandør ved overgang til oss

Der­som du alle­reie er kun­de hjå anna leve­ran­dør enn Kvinn­he­rad Brei­band, må du sjølv seie opp din løpan­de avta­le. Fak­tu­re­ring frå oss star­tar når fib­er­breiban­det er akti­vert hei­me hjå deg.

Kva har eg eigentleg bestilt?

På “mi side” finn du over­sikt over kva pro­dukt du har hjå oss. Ta også kon­takt med oss om du har spørs­mål kring eige abon­ne­ment. Der­som du har sendt ei bestil­ling mot­tar du auto­ma­tisk eit refnr per e‑post. Ta kon­takt med oss om du er usik­ker eller yns­kjer end­rin­gar (svar på e‑post eller ring kunde­sen­ter på tele­fon 53475640).

Graving på eigen eigedom/anna eigedom/offentleg veg og liknande

For gra­ving på eigen eige­dom er det vik­tig å doku­men­te­re kvar kabe­len blir lagt, ta gjer­ne bile­te og teik­ne opp på kart.
Det­te er vik­tig i sam­band med fram­ti­di­ge pro­sjekt på eigedomen.Vi anbe­fa­lar ei grave­djup­ne på ca. 30–40 cm.  Kabel bør lig­gja i fin mas­se og gjer­ne sand/grus.
I dei fles­te pri­va­te hagar er fiberrøyr/kabel lagt utan søke­tråd, ein må då opp­tre særs var­samt for å unn­gå brot på fib­er­ka­bel som med­fø­rer utfall av brei­bands­sig­na­let. Vi anbe­fa­lar hand­gra­ving for å loka­li­se­re kabelen.
Der­som du skal gra­ve i eit områ­de der du er usik­ker på plas­se­ring av kabel kan du be Kvinn­he­rad Brei­band om kabel­på­vis­ning. Det må mer­kast at den­ne kun kan loka­li­se­rast der­som det er nyt­ta søke­tråd i grøfta.

Er det noko eg må gjere sjølv?

Ver hei­me tid avtalt til når mon­tø­ren kjem 🙂 !  Tenk gjer­ne gjen­nom på kor du yns­kjer at vi skal plas­se­re det nye utstyret.

Kva utstyr får eg montert?

Mon­tø­ren tar med naud­synt utstyr (heime­sen­tral) og tv-deko­der der­som du har bestilt tv-abon­ne­ment. Vi anbe­fa­ler alle våre kun­dar å bru­ke eigen tråd­laust ruter for mest mog­leg opti­malt tråd­laust nett i busta­den. Kvinn­he­rad Brei­band leve­rer også tråd­laust mesh-nett­verk. Ta kon­takt med vårt kunde­sen­ter for meir informasjon.

Konfigurasjon av heimesentral

Frå kon­fi­gu­ra­sjons­sia kan du end­re pass­ord på ditt tråd­lau­se nett, sjå kva PC’ar som er til­kop­la og sjek­ka mot­tat­te og ube­svar­te anrop om du har telefoni.
Ver merk­sam på at inn­stil­lin­gar du gjer kun er lag­ra på heime­sen­tra­len og des­se for­svinn om kunde­be­hand­lar må reset­ja utsty­ret i for­bin­del­se med feil­sø­king. Me anbe­fa­ler difor å bru­ke kon­fi­gu­ra­sjons­sida for å hen­te ut opp­lys­nin­gar, ikkje leg­ga inn nye.

Start kon­fi­gu­ra­sjon

Korleis setje opp «port forwarding» på Tilgin

Start med å log­ge på heime­sen­tra­len med bru­kar­navn “user” og pass­ord “user”.

Klikk på fanen Avansert.

Klikk på meny­val­get Portviderekopling.

Nederst på sida under “Egen­de­fi­nert videre­kop­ling” skriv du inn nav­net på den nye rege­len du vil lage og velg til­kop­ling “data” og klikk “Legg til”.

Du kjem då inn på ei side for å leg­ge inn dei por­ta­ne du vil viderekople.

Huk av på “Enab­led” for at rege­len skal bli aktivert.

Under Source IP address end­rar du ingen­ting. Under “Desti­na­tion IP address:” skriv du inn IP-adres­sa maski­na har på lokal­net­tet, 192.168.200.XXX.

Vel por­ter og pro­to­koll nederst. Om det er en serie por­tar, skriv inn den fyrs­te og den sis­te por­ten i Start og Slutt. Legg inn sam­me port­num­mer i beg­ge Start-fel­te­ne. Om du bare skal videre­kop­le en enkelt port leg­ger du den i alle feltene.

Klikk “Bruk” for å leg­gje til por­ta­ne til regelen.

Klikk på Port­vi­de­re­kop­ling i meny­en til venst­re for å kom­me att­en­de til oversikta.

VIKTIG: Øvst til høg­re på sida må du tryk­kje “Lag­re inn­stil­lin­ge­ne”. Hvis ikkje blir alt borte nes­te gong heime­sen­tra­len blir restarta.

Internett

Kva tid kan eg forvente å komme på nett?

Tida varie­rer av flei­re grun­nar, men nor­mal leve­rings­tid er i dag ca. 8 veker. Der­som du bestil­ler i eit områ­de vi ikkje er utbygd eller det av and­re grun­nar er vans­ke­leg å etab­le­re fib­er vil du få til­bake­mel­ding om det­te. I områ­det vi ikkje har bygd ut kan vi vere avhen­gig av flei­re fak­to­rar for å kun­ne fer­dig­stil­le ei nyut­byg­ging (offent­leg stø­nad, anleggs­bi­drag kun­de, osv.).

Trådlaust nett

Det tråd­lau­se net­tet i vårt utstyr (til­gin og genexis heime­sen­tral) er kun berek­na for lett bruk. For «tyng­re» bruk som til dømes video-strøy­ming og spe­ling anbe­fa­ler vi kun­da­ne å bru­ke eige tråd­laust utstyr (ruter), det­te kan kjø­past hjå loka­le elektrobutikkar.

Sjekk­lis­te for våre kun­dar i for­hold til tråd­laust nett, som for man­ge kan vere ei utford­ring med man­ge brukarar.

# 1 Sjekk plas­se­ring av ruter – sett den fritt og gjer­ne litt høgt slik at den får sen­de sig­na­let utover i rommet
# 2 Sjekk has­tig­heit i flei­re rom – sjekk gjer­ne has­tig­heit i flei­re rom etter at du har mon­tert eige tråd­laust utstyr. Der­som du mis­ter mykje has­tig­heit i enkel­te rom/etasjar kan det løn­ne seg å inves­te­re i ein ruter med flei­re einin­gar, då blir sig­na­let for­delt rundt i hei­le huset på ein bet­re måte.
# 3 Direk­te med kabel – til krev­jan­de bruk er det ein for­del å bru­ke kabel direk­te om du kan – data­ma­skin (spe­ling), SMART tv-ar.
# 4 Sjekk rute­ren din (gam­mal eller ny) – der­som du har eigen tråd­laus ruter kan det løne seg å opp­gra­de­re den­ne. Der­som den er gam­mal kan det med­føre has­tig­heits­tap på eige tråd­laust nett.
# 5 Sjekk eige utstyr – sjekk pc-ar, nett­brett og anna utstyr jam­leg for virus og unø­di­ge ting som tar plass, og redu­se­rer hastigheita.
# 6 Ring oss! Ikkje nøl med å rin­ge oss om, du har spørs­mål eller ting du lurer på. Du når oss på tlf 53475640 (ope 07:30 – 15:00) alle kvar­da­gar. Vår e‑post adres­se er post@kband.no.
# 7 Nettside/facebook – du finn opp­da­tert infor­ma­sjon og tips frå oss på vår hei­me-og facebookside.

Sjekk ut våre lune fil­mar Lett på nett # 1 og # 2.

Oppseiing av avtale

Send oss skrift­leg opp­sei­ing, gjer­ne via web­sida vår. Du blir fak­tu­rert for avbrots­ge­byr der­somd u sei­er opp etter angre­frist og før du har vore aktiv kun­de hjå oss i eit år.

TV

Oppseiing av dagens tv-avtale

Har du bestilt Telia tv frå oss, men har ein anna leve­ran­dør må du sjølv seie opp den­ne avta­len, også når det gjeld tilleggspakkar/kanalar. Fak­tu­re­ring frå oss star­tar når Telia tv-tenes­ta er akti­vert hjå oss.

Telia

E-post

Kvinn­he­rad Brei­band har ikkje eigen epost­te­nes­te som vert vidare­ut­vik­la, vi anbe­fa­ler gra­tis epost­te­nes­ter som til dømes gmail der­som du yns­kjer ny epostadresse.

Har du eksis­te­ran­de knett.no adres­se anbe­fa­lar vi at du bru­ker den­ne via nett­le­sar og heime­sida vår så slepp du å bru­ke eige epostprogram.

Der­som du skal set­je opp knett.no adres­sa di på nett­brett, mobil eller pc treng du å vite fylgjande:

Bru­kar­namn: namnet.ditt@knett.no

Pass­ord: pass­or­det du har fått av oss. (ta kon­takt om du ikkje har det, så lagar vi nytt til deg).

Inn­ko­man­de epostserver:IMAP eller POP3 

Alt­så: mail.kband.no

IMAP PORT: 993 (anbe­fa­les)

POP3 PORT: 995

Sik­ker­hets­type: SSL

Utgå­an­de epost­ser­ver: SMTP

Alt­så: mail.kband.no

PORT: 587

Sik­ker­hets­type: STARTTLS

 

Korleis setje opp e‑post i windows 10?

Her finn du ein video som kan­skje kan hjel­pe deg.

Korleis konfigurere e‑post frå @knett?

Då log­gar du inn med bru­kar­namn og pass­ord her.

 

Telefoni

Oppseiing av fasttelefoni

Har du bestilt fast­te­le­fo­ni og yns­kjer å behal­de tele­fon­num­me­ret ditt er det vik­tig at du IKKJE sei­er opp hjå din nove­ran­de leve­ran­dør. Vi fore­tar det prak­tis­ke rundt over­fø­ring og por­te­ring av tele­fo­num­mer til oss. Tele­fo­ni blir nor­malt akti­vert 3 – 5 dagar etter bestilling.