Support

På denne sida vil du finne svar på det meste du måtte lure på om ditt abonnement og dine tenester.

Generelle spørsmål

Vi kan tilby bruk av teamviewer etter avtale med teknisk personell

Vi tilbyr bruk av teamviewer, trykk her (kun etter avtale).

Kva tid kjem montøren for montering og installasjon av utstyr hos meg?

Montør tar direkte kontakt med deg for avtale om når det passar å utføre arbeidet. Av og til blir ein installasjon utført i fleire vender (innemontering før utemontering), eller parallelt avhengig av kva som er mest hensiktsmessig. Dersom du vil endre tidspunkt for installasjon så ta kontakt med montør eller vårt kundesenter.

Oppseiing av eksisterande leverandør ved overgang til oss

Dersom du allereie er kunde hjå anna leverandør enn Kvinnherad Breiband, må du sjølv seie opp din løpande avtale. Fakturering frå oss startar når fiberbreibandet er aktivert heime hjå deg.

Kva har eg eigentleg bestilt?

På “mi side” finn du oversikt over kva produkt du har hjå oss. Ta også kontakt med oss om du har spørsmål kring eige abonnement. Dersom du har sendt ei bestilling mottar du automatisk eit refnr per e-post. Ta kontakt med oss om du er usikker eller ynskjer endringar (svar på e-post eller ring kundesenter på telefon 53475640).

Graving på eigen eigedom/anna eigedom/offentleg veg og liknande

For graving på eigen eigedom er det viktig å dokumentere kvar kabelen blir lagt, ta gjerne bilete og teikne opp på kart.
Dette er viktig i samband med framtidige prosjekt på eigedomen.Vi anbefalar ei gravedjupne på ca. 30-40 cm.  Kabel bør liggja i fin masse og gjerne sand/grus.
I dei fleste private hagar er fiberrøyr/kabel lagt utan søketråd, ein må då opptre særs varsamt for å unngå brot på fiberkabel som medfører utfall av breibandssignalet. Vi anbefalar handgraving for å lokalisere kabelen.
Dersom du skal grave i eit område der du er usikker på plassering av kabel kan du be Kvinnherad Breiband om kabelpåvisning. Det må merkast at denne kun kan lokaliserast dersom det er nytta søketråd i grøfta.

Er det noko eg må gjere sjølv?

Ver heime tid avtalt til når montøren kjem 🙂 !  Tenk gjerne gjennom på kor du ynskjer at vi skal plassere det nye utstyret.

Kva utstyr får eg montert?

Montøren tar med naudsynt utstyr (heimesentral) og tv-dekoder dersom du har bestilt tv-abonnement. Vi anbefaler alle våre kundar å bruke eigen trådlaust ruter for mest mogleg optimalt trådlaust nett i bustaden. Kvinnherad Breiband leverer også trådlaust mesh-nettverk. Ta kontakt med vårt kundesenter for meir informasjon.

Konfigurasjon av heimesentral

Frå konfigurasjonssia kan du endre passord på ditt trådlause nett, sjå kva PC’ar som er tilkopla og sjekka mottatte og ubesvarte anrop om du har telefoni.
Ver merksam på at innstillingar du gjer kun er lagra på heimesentralen og desse forsvinn om kundebehandlar må resetja utstyret i forbindelse med feilsøking. Me anbefaler difor å bruke konfigurasjonssida for å hente ut opplysningar, ikkje legga inn nye.

Start konfigurasjon

Korleis setje opp «port forwarding» på Tilgin

Start med å logge på heimesentralen med brukarnavn “user” og passord “user”.

Klikk på fanen Avansert.

Klikk på menyvalget Portviderekopling.

Nederst på sida under “Egendefinert viderekopling” skriv du inn navnet på den nye regelen du vil lage og velg tilkopling “data” og klikk “Legg til”.

Du kjem då inn på ei side for å legge inn dei portane du vil viderekople.

Huk av på “Enabled” for at regelen skal bli aktivert.

Under Source IP address endrar du ingenting. Under “Destination IP address:” skriv du inn IP-adressa maskina har på lokalnettet, 192.168.200.XXX.

Vel porter og protokoll nederst. Om det er en serie portar, skriv inn den fyrste og den siste porten i Start og Slutt. Legg inn samme portnummer i begge Start-feltene. Om du bare skal viderekople en enkelt port legger du den i alle feltene.

Klikk “Bruk” for å leggje til portane til regelen.

Klikk på Portviderekopling i menyen til venstre for å komme attende til oversikta.

VIKTIG: Øvst til høgre på sida må du trykkje “Lagre innstillingene”. Hvis ikkje blir alt borte neste gong heimesentralen blir restarta.

Internett

Kva tid kan eg forvente å komme på nett?

Tida varierer av fleire grunnar, men normal leveringstid er i dag ca. 8 veker. Dersom du bestiller i eit område vi ikkje er utbygd eller det av andre grunnar er vanskeleg å etablere fiber vil du få tilbakemelding om dette. I området vi ikkje har bygd ut kan vi vere avhengig av fleire faktorar for å kunne ferdigstille ei nyutbygging (offentleg stønad, anleggsbidrag kunde, osv.).

Trådlaust nett

Det trådlause nettet i vårt utstyr (tilgin og genexis heimesentral) er kun berekna for lett bruk. For «tyngre» bruk som til dømes video-strøyming og speling anbefaler vi kundane å bruke eige trådlaust utstyr (ruter), dette kan kjøpast hjå lokale elektrobutikkar.

Sjekkliste for våre kundar i forhold til trådlaust nett, som for mange kan vere ei utfordring med mange brukarar.

# 1 Sjekk plassering av ruter – sett den fritt og gjerne litt høgt slik at den får sende signalet utover i rommet
# 2 Sjekk hastigheit i fleire rom – sjekk gjerne hastigheit i fleire rom etter at du har montert eige trådlaust utstyr. Dersom du mister mykje hastigheit i enkelte rom/etasjar kan det lønne seg å investere i ein ruter med fleire einingar, då blir signalet fordelt rundt i heile huset på ein betre måte.
# 3 Direkte med kabel – til krevjande bruk er det ein fordel å bruke kabel direkte om du kan – datamaskin (speling), SMART tv-ar.
# 4 Sjekk ruteren din (gammal eller ny) – dersom du har eigen trådlaus ruter kan det løne seg å oppgradere denne. Dersom den er gammal kan det medføre hastigheitstap på eige trådlaust nett.
# 5 Sjekk eige utstyr – sjekk pc-ar, nettbrett og anna utstyr jamleg for virus og unødige ting som tar plass, og reduserer hastigheita.
# 6 Ring oss! Ikkje nøl med å ringe oss om, du har spørsmål eller ting du lurer på. Du når oss på tlf 53475640 (ope 07:30 – 15:00) alle kvardagar. Vår e-post adresse er post@kband.no.
# 7 Nettside/facebook – du finn oppdatert informasjon og tips frå oss på vår heime-og facebookside.

Sjekk ut våre lune filmar Lett på nett # 1 og # 2.

Oppseiing av avtale

Send oss skriftleg oppseiing, gjerne via websida vår. Du blir fakturert for avbrotsgebyr dersomd u seier opp etter angrefrist og før du har vore aktiv kunde hjå oss i eit år.

TV

Oppseiing av dagens tv-avtale

Har du bestilt Telia tv frå oss, men har ein anna leverandør må du sjølv seie opp denne avtalen, også når det gjeld tilleggspakkar/kanalar. Fakturering frå oss startar når Telia tv-tenesta er aktivert hjå oss.

Telia

E-post

E-post oppsett
Kvinnherad Breiband har ikkje eigen epostteneste som vert vidareutvikla, vi anbefaler gratis eposttenester som til dømes gmail dersom du ynskjer ny epostadresse.

Har du eksisterande knett.no adresse anbefalar vi at du bruker denne via nettlesar og heimesida vår så slepp du å bruke eige epostprogram.

Dersom du skal setje opp knett.no adressa di på nettbrett, mobil eller pc treng du å vite fylgjande:

Brukarnamn: namnet.ditt@knett.no

Passord: passordet du har fått av oss. (ta kontakt om du ikkje har det, så lagar vi nytt til deg).

Innkomande epostserver:IMAP eller POP3 

Altså: mail.kband.no

IMAP PORT: 993 (anbefales)

POP3 PORT: 995

Sikkerhetstype: SSL

Utgåande epostserver: SMTP

Altså: mail.kband.no

PORT: 587

Sikkerhetstype: STARTTLS

 

Korleis setje opp e-post i windows 10?

Her finn du ein video som kanskje kan hjelpe deg.

Korleis konfigurere e-post frå @knett?

Då loggar du inn med brukarnamn og passord her.

Korleis registrere avsendarar på "svartelista"/SPAM

Mange kundar er plaga med ei del spam frå uvedkomande. Dette kan du gjere litt tiltak for å forbetre ved å svarteliste aktuelle utsendingsadresser.
Mange mottek også plagsom informasjon/tilbod og anna SPAM frå aktørar som ikkje sender frå ei reell e-post adresse. Desse er vanskeleg å få bukt med (diverre).
Hugs at du i mange tilfeller kan velge å ta "unsuscribe" på nyhetsbrev som du ikkje ynskjer.

Gå inn på nettsida:
https://mail.kband.no/iredadmin
Skriv inn "username" (di fullstendige e-post adresse)
Sriv inn "password" (ditt passord, samme som ved innlogging på e-post tenesta til vanleg)

Trykk på fana "White/Blacklist" og legg inn dei du ikkje ynskjer å motta e-post frå (SPAM) i feltet "Blacklisted senders".
Du legg då inn e-postadressa på ei eiga linje nedover og trykker "save changes".

Generelle tips for å unngå å gå SPAM er:

  1. Legg aldri igjen e-postadressa di  på sider på nettet du ikkje er sikker på, eller som du trur vil sende deg uønska informasjon og reklame.
  2. Ikke legg inn e-post adressa di på opne nettsider eller diskusjonsgrupper.
  3. Svar aldri på uadressert e-post.

Telefoni

Oppseiing av fasttelefoni

Har du bestilt fasttelefoni og ynskjer å behalde telefonnummeret ditt er det viktig at du IKKJE seier opp hjå din noverande leverandør. Vi foretar det praktiske rundt overføring og portering av telefonummer til oss. Telefoni blir normalt aktivert 3 – 5 dagar etter bestilling.