Support

På denne sida vil du finne svar på det meste du måtte lure på om ditt abonnement og dine tenester.

Generelle spørsmål

Kva tid kjem montøren for montering og installasjon av utstyr hos meg?

Mon­tør tar direk­te kon­takt med deg for avtale om når det pas­sar å utføre arbei­det. Av og til blir ein instal­lasjon utført i fleire vender (innemon­ter­ing før ute­mon­ter­ing), eller par­al­lelt avhengig av kva som er mest hen­sik­tsmes­sig. Der­som du vil endre tid­spunkt for instal­lasjon ta kon­takt med mon­tør eller vårt kun­de­sen­ter.

Oppseiing av eksisterande leverandør ved overgang til oss

Der­som du allereie er kunde hjå anna leverandør enn Kvinnher­ad Breiband, må du sjølv seie opp denne avtal­en. Fak­turering frå oss star­tar når fiber­breiban­det er aktivert heime hjå deg.

Kva har eg eigentleg bestilt?

På “mi side” finn du over­sikt over kva pro­dukt du har hjå oss. Ta også kon­takt med oss om du har spørsmål kring eige abon­nement. Der­som du har sendt ei bestill­ing mot­tar du automa­tisk eit refnr per e‑post. Ta kon­takt med oss om du er usikker eller ynskjer endringar (svar på e‑post eller ring kun­de­sen­ter på tele­fon 53475640).

Grave på eigen eigedom

For grav­ing på eigen eige­dom finn du meir infor­masjon her.

Er det noko eg må gjere sjølv?

Ver heime til avtalt til når mon­tøren kjem!

Kva utstyr får eg montert?

Mon­tøren tar med naudsynt utstyr (heime­sen­tral) og tv-dekoder der­som du har bestilt tv-abon­nement. Vi anbe­faler alle våre kun­dar å bruke eigen tråd­laust ruter for mest mog­leg opti­malt tråd­laust nett i bus­taden.

Konfigurasjon av heimesentral

Frå kon­fig­urasjon­ssia kan du endre pas­sord på ditt tråd­lause nett, sjå kva PC’ar som er tilko­pla og sjek­ka mot­tat­te og ubesvarte anrop om du har tele­foni.
Ver merk­sam på at innstill­ingar du gjer kun er lagra på heime­sen­tralen og desse forsvinn om kun­de­be­hand­lar må reset­ja utstyret i forbindelse med feil­søk­ing. Me anbe­faler difor å bruke kon­fig­urasjon­ssi­da for å hente ut opplysningar, ikkje leg­ga inn nye.

Start kon­fig­urasjon

Korleis setje opp «port forwarding» på Tilgin

Start med å logge på heime­sen­tralen med brukar­navn “user” og pas­sord “user”.

Klikk på fanen Avansert.

Klikk på meny­val­get Portvidereko­pling.

Ned­er­st på sida under “Egen­de­fin­ert videreko­pling” skriv du inn navnet på den nye rege­len du vil lage og velg tilko­pling “data” og klikk “Legg til”.

Du kjem då inn på ei side for å legge inn dei por­tane du vil videreko­ple.

Huk av på “Enabled” for at rege­len skal bli aktivert.

Under Source IP address endrar du ingent­ing. Under “Des­ti­na­tion IP address:” skriv du inn IP-adres­sa mask­i­na har på lokalnet­tet, 192.168.200.XXX.

Vel porter og pro­tokoll ned­er­st. Om det er en serie por­tar, skriv inn den fyrste og den siste porten i Start og Slutt. Legg inn samme port­num­mer i begge Start-fel­tene. Om du bare skal videreko­ple en enkelt port leg­ger du den i alle fel­tene.

Klikk “Bruk” for å leg­gje til por­tane til rege­len.

Klikk på Portvidereko­pling i menyen til ven­stre for å komme attende til over­sik­ta.

VIKTIG: Øvst til høgre på sida må du trykkje “Lagre innstill­in­gene”. Hvis ikkje blir alt borte neste gong heime­sen­tralen blir restar­ta.

Internett

Kva tid kan eg forvente å komme på nett?

Tida vari­er­er av fleire grun­nar, men nor­mal lev­er­ingstid er i dag ca. 8 vek­er. Der­som du bestiller i eit område vi ikkje er utbygd eller det av andre grun­nar er vanske­leg å etablere fiber vil du få tilbakemeld­ing om dette. I området vi ikkje har bygd ut kan vi vere avhengig av fleire fak­torar for å kunne fer­digstille ei nyut­byg­ging (offent­leg stø­nad, anleg­gs­bidrag kunde, osv.).

Trådlaust nett

Det tråd­lause net­tet i vårt utstyr (tilgin og genex­is heime­sen­tral) er kun berek­na for lett bruk. For «tyn­gre» bruk som til dømes video-strøyming og spel­ing anbe­faler vi kun­dane å bruke eige tråd­laust utstyr (ruter), dette kan kjø­past hjå lokale elek­trobu­tikkar.

Sjekkliste for våre kun­dar i forhold til tråd­laust nett, som for mange kan vere ei utfor­dring med mange brukarar.

# 1 Sjekk plasser­ing av ruter – sett den fritt og gjerne litt høgt slik at den får sende sig­nalet utover i rom­met
# 2 Sjekk hastigheit i fleire rom – sjekk gjerne hastigheit i fleire rom etter at du har mon­tert eige tråd­laust utstyr. Der­som du mis­ter myk­je hastigheit i enkelte rom/etasjar kan det lønne seg å investere i ein ruter med fleire einingar, då blir sig­nalet fordelt rundt i heile huset på ein betre måte.
# 3 Direk­te med kabel – til krev­jande bruk er det ein fordel å bruke kabel direk­te om du kan – data­maskin (spel­ing), SMART tv-ar.
# 4 Sjekk ruteren din (gam­mal eller ny) – der­som du har eigen tråd­laus ruter kan det løne seg å opp­gradere denne. Der­som den er gam­mal kan det med­føre hastigheit­stap på eige tråd­laust nett.
# 5 Sjekk eige utstyr – sjekk pc-ar, net­tbrett og anna utstyr jam­leg for virus og unødi­ge ting som tar plass, og reduser­er hastighei­ta.
# 6 Ring oss! Ikkje nøl med å ringe oss om, du har spørsmål eller ting du lur­er på. Du når oss på tlf 53475640 (ope 07:30 – 15:00) alle kvarda­gar. Vår e‑post adresse er post@kband.no.
# 7 Nettside/facebook – du finn opp­datert infor­masjon og tips frå oss på vår heime-og face­book­side.

Sjekk ut våre lune fil­mar Lett på nett # 1 og # 2.

Oppseiing av avtale

Send oss skrift­leg opp­sei­ing, gjerne via web­si­da vår. Du blir fak­tur­ert for avbrots­ge­byr der­somd u seier opp etter angre­frist og før du har vore aktiv kunde hjå oss i eit år.

TV

Oppseiing av dagens tv-avtale

Har du bestilt Telia tv frå oss, men har ein anna leverandør må du sjølv seie opp denne avtal­en, også når det gjeld tilleggspakkar/kanalar. Fak­turering frå oss star­tar når Telia tv-ten­es­ta er aktivert hjå oss.

Telia

E-post

Kvinnher­ad Breiband har ikkje eigen epostten­este som vert vidareutvikla, vi anbe­faler gratis epostten­ester som til dømes gmail der­som du ynskjer ny epostadresse.

Har du eksis­terande knett.no adresse anbe­falar vi at du bruk­er denne via net­tle­sar og heimesi­da vår så slepp du å bruke eige epost­pro­gram.

Der­som du skal set­je opp knett.no adres­sa di på net­tbrett, mobil eller pc treng du å vite fyl­g­jande:

Brukar­namn: namnet.ditt@knett.no

Pas­sord: pas­sor­det du har fått av oss. (ta kon­takt om du ikkje har det, så lagar vi nytt til deg).

Innko­mande epost­serv­er:  IMAP eller POP3

Alt­så: mail.kband.no

IMAP PORT: 993 (anbe­fales)

POP3 PORT: 995

Utgåande epost­serv­er: SMTP

Alt­så: mail.kband.no

PORT: 587

Korleis setje opp e‑post i windows 10?

Her finn du ein video som kan­skje kan hjelpe deg.

Korleis konfigurere e‑post frå @knett?

Då log­gar du inn med brukar­namn og pas­sord her.

 

Telefoni

Oppseiing av fasttelefoni

Har du bestilt fast­tele­foni og ynskjer å behalde tele­fon­num­meret ditt er det vik­tig at du IKKJE seier opp hjå din noverande leverandør. Vi fore­tar det prak­tiske rundt over­føring og por­ter­ing av tele­fon­um­mer til oss. Tele­foni blir nor­malt aktivert 3 – 5 dagar etter bestill­ing.