Prosjekt med fiber til folket!

God påske til alle gode Baugs­tren­din­gar, Skor­pe­folk og Snils­tveit­øy­in­gar! Kvinn­he­rad Brei­band vonar å kom­me i gang med fib­e­r­ut­byg­gjing til Skor­po alle­reie til suma­ren. Baug­s­tran­da kan (om antal bestil­lin­gar aukar) star­te opp med utbyg­ging av stam­nett alle­reie til haus­ten. Snils­tveit­øy ligg også klar men på vent, men her vil det tru­leg ta ein del leng­re tid […]

Til lands og til vanns.…

Tys­dag 19. janu­ar heiv vi oss rundt og la fib­er­ka­bel på langs av hei­le Ops­an­gers­vat­net, over 3,5 kilo­me­ter. Kabe­len vart lagt oppå isen, som vis­te seg å vere 20 cm tjukk stort sett over hei­le lin­ja. Arbei­det vart gjen­nom­ført med god maskin­kraft frå BKK og rein mus­kel­kraft frå mon­tø­ra­ne i Kvinn­he­rad Brei­band. Isen var på […]

Er du vår nye lærling?

Kvinn­he­rad Brei­band AS leve­rer fib­er i Kvinn­he­rad Kom­mu­ne. Sel­ska­pet pro­du­se­rer og leve­rer heil­kunde­te­nes­ter med inter­nett, tele­fo­ni og TV frå Telia. 99 % av kom­mu­nen sine inn­byg­gja­rar kan i dag få fib­er. Sel­ska­pet er i sta­dig vekst og har dei sis­te åra til­sett flei­re nye mon­tø­rar og bygd opp eiga tek­nisk avde­ling. I Kvinn­he­rad Brei­band job­bar […]

Enighet med NENT

Sis­te nytt frå 26.03 Par­te­ne er eni­ge om en ny lang­sik­tig dis­tri­bu­sjons­av­ta­le som sik­rer nors­ke Telia-kun­­der til­gang til alle NENT sine kana­ler og strøm­me­tje­nes­ter. Kana­le­ne og strøm­me­tje­nes­te­ne vil være til­ba­ke i Telias TV-pak­­ker i løpet av etter­mid­da­gen fre­dag 26. mars. Utdrag frå Telia si nett­side Akku­rat nå pågår det for­hand­lin­ger med NENT, som er leve­ran­dør av […]

Breiband til Baugstranda, Skorpo og Snilstveitøy

Haus­ten 2020 la Kvinn­he­rad kom­mu­ne ut kon­kur­ran­se for brei­bands­ut­byg­ging til Baug­s­tran­da, Skor­po og Snils­tveit­øy. Kvinn­he­rad Kom­mu­ne vart til­delt offent­le­ge mid­lar frå Nkom til utbyg­ging av brei­band til des­se pro­sjek­ta.Like før jul fekk vi mel­ding om at vi var vald til leve­ran­dør i sam­band med utbyg­ging av brei­band til des­se byg­da­ne.Den­ne utbyg­gin­ga består av eit spleise­lag […]

Fiberkabel i Opsangersvatnet

Tys­dag 19.01.21 skal Kvinn­he­rad Brei­band AS leg­gja ny fib­er­ka­bel frå Ops­an­ger til Cir­cle K‑stasjonen på Hus­nes. Kabe­len er del av og ei vidare­fø­ring av pro­sjek­tet med sjø­ka­be­len Sun­­de-Rom­­me­­tveit. Vi har i dag fib­er­ka­bel i Ops­an­ger­vat­net mel­lom Ops­an­ger og Røss­lands­lia og det er ifrå same land­tak på Ops­an­ger den nye kabe­len no skal leg­gjast. Det vil øko­no­misk og miljø­mes­sig vera det bes­te med leg­ging av kabel på is.  Kabe­len blir lagt […]

Hjelp eg er på Teams…

.….og det hak­kar! Nei du er ikkje ålei­ne som stil­ler det spørs­må­let for tida. Man­ge av oss job­bar frå heime­kon­tor og bru­kar meir data enn vi van­leg­vis gjer i hei­men. Du kan sjølv gje­re kvar­da­gen din bet­re med å ta ein gjen­nom­gang av kva utstyr du har, og kva du kan gje­re for å få […]

Mi side hjå Kband

Treng du å kik­ke inn­om “mi side” for ein over­sikt på fak­tu­ra­er og end­re kanal­val på ditt Teli­aabon­ne­ment? Her har skjedd ei inn­log­gings­end­ring, og det må akti­ve­rast ny bru­kar. Kor­leis log­gar eg meg på «mi side» på kband.no? 1. Trykk på regist­re­re bru­kar 2. Her bru­ker du ditt kunde­num­mer og pin-kode som du før log­ga […]

TRÅDLAUST NETT — TIPS OG RÅD

Tråd­laust nett er blitt ein del av kvar­da­gen vår, vi får flei­re og flei­re dings­ar som skal knyt­tast til inter­nett. Ikkje ber­re data­ma­ski­ner, mobil­te­le­fonar og nett­brett. Spele­ma­ski­ner, lyd­an­legg, varme­pum­per, skri­va­rar, panelov­nar, alarm­an­legg, kame­ra og mykje meir må ha nett­for­bin­del­se for å fun­ge­re. Det­te set stør­re og stør­re krav til ditt tråd­lau­se nett. Har du rett […]