HBO Max

HBO Max erstat­tar no tid­le­ga­re HBO Nor­dic, og vi gi deg både stør­re og bet­re under­hald­nings­til­bod. Serie-og film­ut­va­let vi auka bety­de­leg, og det blir lagt vekt på flei­re loka­le pro­duk­sjo­nar fram­over.  I til­legg kjem nor­dis­ke sjåa­rar til å kun­ne sjå rea­li­ty­show, mat­pro­gram og dating­se­ri­ar på HBO Max og anna spa­nan­de pre­si­sje­inn­hald den­ne tenes­ta er kjent […]

Aktivering av “MI SIDE”

Sjølv om du har vore kun­de hjå Kvinn­he­rad Brei­band ei årrek­kje ber vi deg no om å akti­ve­re ny bru­kar for inn­log­ging til “mi side”.  Inn­log­gings­sida vår “mi side” på www.kband.no er rela­tivt “nyoppus­sa”. Der­som du ikkje nyleg har laga deg bru­kar til inn­log­ging anbe­fa­lar vi deg å gje­re det alle­reie i dag. Du tryk­ke på […]

No kjem Netflix inn i valgmenyen!

Telia Noreg og Net­flix har inn­gått ein ny og spa­nan­de avta­le som gjer at du snart kan vel­je Net­flix gjen­nom valg­me­ny­en. På sikt vil endå flei­re attrak­ti­ve for­de­ler bli til­gjen­ge­le­ge for deg.  Det er ber­re å gle­da seg til ein flek­si­bel TV-tenes­­te stapp­full av dine favo­rit­tar! Vi vil infor­me­re deg som TV-kun­­de så snart vi veit […]

Endeleg i gang på Skorpo!

No er våre kjek­ke mon­tø­rar i gang med fib­e­r­ut­byg­gjing på Skor­po. Godt assis­tert av Ole Kris­tof­fer har vi fått på plass utstyr, kab­lar og mann­skap og ser fram til nokre veker med effek­tivt arbeid i flot­te omgi­vel­sar.  Vi strek­kjer opp spre­de­nett, skøy­ter saman og strek­kjer fib­er inn til hyt­ter og hus der vi har motteke […]

Utbygging av fiber til Åkra — Baugstranda

Arbei­det med utbyg­ging av fib­er til Åkra — Baug­s­tran­da er no i gong. Nett­ei­gar BKK har arbei­det med å hen­ge opp kabel for fib­er stam­nett via høg­spent­mas­ter i områ­det. Den sis­te veka er det hengt opp hundrede­vis av meter med kabel, snart til stor gle­de for bebua­ra­ne i områ­det.  For bestil­ling av våre tenes­ter oppmodar […]

Prisendring TV 2 Sport Premium

Grun­na pris­end­ring frå TV2 vil ny pris for TV 2 Sport Pre­mi­um og TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og seri­ar bli end­ra gjel­dan­de frå 01.11.2021. TV 2 Sport Pre­mi­um får ny pris til kr 749TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og seri­ar får ny pris til kr 799 Pri­sen blir justert […]

Ikkje den stranda, eller den stranda…men BAUGSTRANDA!

Ende­leg, no skjer det! Vi skal byg­gja fib­er til Baug­s­tran­da. Opp­start med utbyg­ging av stam­net­tet star­tar alle­reie no i sep­tem­ber og vi kan mel­da om at det er kome hauge­vis av mate­ri­ell til Vikjo 7. Det­te skal snart las­tast på stor bil for mote­ring på Høg­spent­mas­te­ne til BKK.Vi gle­dar oss stor­veis til opp­start og er […]

Full fart til skulestart!

Luk­ka til med skule­start til alle våre håpe­ful­le kvinn­he­rin­gar🏃‍👫. Hos oss kan bestil­le FULL FART TIL SKULESTART på net­tet ditt. Sjekk ut kband.no for alter­na­tiv nettfart

Film og serietips — sumaren 2021!

Vi yns­kjer deg ein fort­sat fin sumar full av god under­hald­ning. La deg skrem­ma av den nye grøs­sar seri­en Dyst­o­pia, sjå sesong 2 av kome­di­en Dave som har fårr hei­le 8,4 på IMDB eller kva med å sjå fami­lie­fil­men Raya og den sis­te dra­gen? Vis meg alle TIPSA! Gode nyhe­ter til deg som likar sport og […]

Klar for ei fornying med topp nettfart og ny tv-platform?

Er du klar for ei for­ny­ing av abon­ne­men­tet ditt?  Vi har særs man­ge kun­dar som har både Inter­nett og TV-abon­­ne­­ment hjå oss. Tek­no­lo­gi­en utvik­lar seg i ein rasan­de fart, og nye pro­dukt og tenes­ter er no til­gjen­ge­leg på TV mark­na­den. Vi kan no til­by ei opp­gra­de­ring av eksis­te­ran­de TV og inter­nett abon­ne­ment for kr 990 (ein­gongs­sum). […]