Til lands og til vanns.…

Tys­dag 19. janu­ar heiv vi oss rundt og la fib­er­ka­bel på langs av hei­le Ops­an­gers­vat­net, over 3,5 kilo­me­ter. Kabe­len vart lagt oppå isen, som vis­te seg å vere 20 cm tjukk stort sett over hei­le lin­ja. Arbei­det vart gjen­nom­ført med god maskin­kraft frå BKK og rein mus­kel­kraft frå mon­tø­ra­ne i Kvinn­he­rad Brei­band. Isen var på […]

Er du vår nye lærling?

Kvinn­he­rad Brei­band AS leve­rer fib­er i Kvinn­he­rad Kom­mu­ne. Sel­ska­pet pro­du­se­rer og leve­rer heil­kunde­te­nes­ter med inter­nett, tele­fo­ni og TV frå Telia. 99 % av kom­mu­nen sine inn­byg­gja­rar kan i dag få fib­er. Sel­ska­pet er i sta­dig vekst og har dei sis­te åra til­sett flei­re nye mon­tø­rar og bygd opp eiga tek­nisk avde­ling. I Kvinn­he­rad Brei­band job­bar […]

Enighet med NENT

Sis­te nytt frå 26.03 Par­te­ne er eni­ge om en ny lang­sik­tig dis­tri­bu­sjons­av­ta­le som sik­rer nors­ke Telia-kun­­der til­gang til alle NENT sine kana­ler og strøm­me­tje­nes­ter. Kana­le­ne og strøm­me­tje­nes­te­ne vil være til­ba­ke i Telias TV-pak­­ker i løpet av etter­mid­da­gen fre­dag 26. mars. Utdrag frå Telia si nett­side Akku­rat nå pågår det for­hand­lin­ger med NENT, som er leve­ran­dør av […]

Breiband til Baugstranda, Skorpo og Snilstveitøy

Haus­ten 2020 la Kvinn­he­rad kom­mu­ne ut kon­kur­ran­se for brei­bands­ut­byg­ging til Baug­s­tran­da, Skor­po og Snils­tveit­øy. Kvinn­he­rad Kom­mu­ne vart til­delt offent­le­ge mid­lar frå Nkom til utbyg­ging av brei­band til des­se pro­sjek­ta.Like før jul fekk vi mel­ding om at vi var vald til leve­ran­dør i sam­band med utbyg­ging av brei­band til des­se byg­da­ne.Den­ne utbyg­gin­ga består av eit spleise­lag […]

Fiberkabel i Opsangersvatnet

Tys­dag 19.01.21 skal Kvinn­he­rad Brei­band AS leg­gja ny fib­er­ka­bel frå Ops­an­ger til Cir­cle K‑stasjonen på Hus­nes. Kabe­len er del av og ei vidare­fø­ring av pro­sjek­tet med sjø­ka­be­len Sun­­de-Rom­­me­­tveit. Vi har i dag fib­er­ka­bel i Ops­an­ger­vat­net mel­lom Ops­an­ger og Røss­lands­lia og det er ifrå same land­tak på Ops­an­ger den nye kabe­len no skal leg­gjast. Det vil øko­no­misk og miljø­mes­sig vera det bes­te med leg­ging av kabel på is.  Kabe­len blir lagt […]

Mi side hjå Kband

Treng du å kik­ke inn­om “mi side” for ein over­sikt på fak­tu­ra­er og end­re kanal­val på ditt Teli­aabon­ne­ment? Her har skjedd ei inn­log­gings­end­ring, og det må akti­ve­rast ny bru­kar. Kor­leis log­gar eg meg på «mi side» på kband.no? 1. Trykk på regist­re­re bru­kar 2. Her bru­ker du ditt kunde­num­mer og pin-kode som du før log­ga […]

TV FRÅ TELIA

Med fib­er frå Kvinn­he­rad Brei­band og TV frå Telia er du sik­ra den bes­te bru­kar­opp­le­vin­ga og har full fri­dom til å skred­der­sy din eigen TV-kvar­dag.Du får ei verd av mog­leg­hei­ter og vi har alle TV-kana­la­­ne du måt­te øns­ke deg. Du finn garan­tert det inn­hal­det du vil sjå.Vel­kom­men til di heilt per­son­lege TV-opp­­le­ving! TV frå Telia […]

KB TRÅDLAUST #VIFIXAR

Kvinn­he­rad Brei­band har eit eige team om du har behov for litt eks­pert­hjelp  med til dømes å måle Wifi-dek­­ning, utvi­de Wifi-dek­­nin­­ga i huset ditt, kop­le opp tråd­laust utstyr m.m. Vi tek på oss uli­ke opp­drag og tek gjer­ne eit heime­be­søk.  Pri­sar:  Heime­be­søk kr 990  Inklu­dert i pri­sen: WiFi-dek­­ning:  Måling av WiFi-dek­­ning i huset  Anbe­fa­le WiFi-løy­­sing  Ev. opp­kop­ling av Air­Ties (etab­le­ring kr 1490 inkl. kost­nad heime­be­søk) og 99 kr pr mnd i lei­ge. Stan­dard WiFi-rap­­port*  Eks­tra­ser­vice (pris pr […]

INFO – smittevern og drift

Hender med hansker held ein nettverkskabel

Som ei sam­funns­kri­tisk verk­semd er vi avhen­gig av å kun­ne drif­te net­tet vårt på best mog­leg måte.  Vi må difor mini­me­re all akti­vi­tet som inne­ber fare for smit­te og vida­re sprei­ing av korona­vi­rus. Det­te gjer vi for å iva­re­ta både kun­dar og til­set­te. Kvinn­he­rad Brei­band har inn­til vida­re stop­pa all installasjonsarbeid/feilretting som med­fø­rer kon­takt med […]