Fiberkabel i Opsangersvatnet

Tys­dag 19.01.21 skal Kvinnher­ad Breiband AS leg­g­ja ny fiberk­a­bel frå Opsanger til Cir­cle K‑stasjonen på Husnes. Kabe­len er del av og ei vidare­føring av pros­jek­tet med sjøk­a­be­len Sunde-Rom­metveit. Vi har i dag fiberk­a­bel i Opsanger­vat­net mel­lom Opsanger og Røss­land­slia og det er ifrå same land­tak på Opsanger den nye kabe­len no skal leg­g­jast. Det vil økonomisk og miljømes­sig vera det beste med leg­ging av kabel på is.  Kabe­len blir lagt […]

Mi side hjå Kband

Treng du å kikke innom “mi side” for ein over­sikt på fak­tu­raer og endre kanal­val på ditt Teliaabon­nement? Her har skjedd ei innlog­gingsendring, og det må aktiverast ny brukar. Kor­leis log­gar eg meg på «mi side» på kband.no? 1. Trykk på reg­istrere brukar 2. Her bruk­er du ditt kun­de­num­mer og pin-kode som du før log­ga […]

TV FRÅ TELIA

Med fiber frå Kvinnher­ad Breiband og TV frå Telia er du sikra den beste brukarop­plevin­ga og har full fridom til å skred­der­sy din eigen TV-kvardag.Du får ei verd av moglegheit­er og vi har alle TV-kanalane du måtte ønske deg. Du finn garan­tert det innhaldet du vil sjå.Velkom­men til di heilt per­son­lege TV-opplev­ing! TV frå Telia […]

KB TRÅDLAUST #VIFIXAR

Kvinnher­ad Breiband har eit eige team om du har behov for litt eksperth­jelp  med til dømes å måle Wifi-dekn­ing, utvide Wifi-dekninga i huset ditt, kople opp tråd­laust utstyr m.m. Vi tek på oss ulike opp­drag og tek gjerne eit heimebesøk.  Pris­ar:  Heimebesøk kr 990  Inklud­ert i prisen: WiFi-dekn­ing:  Måling av WiFi-dekn­ing i huset  Anbe­fale WiFi-løys­ing  Ev. opp­ko­pling av Air­Ties (etab­ler­ing kr 1490 inkl. kost­nad heimebesøk) og 99 kr pr mnd i leige. Stan­dard WiFi-rap­­port*  Ekstraser­vice (pris pr […]

INFO – smittevern og drift

Hender med hansker held ein nettverkskabel

Som ei sam­funnskri­tisk verk­semd er vi avhengig av å kunne drifte net­tet vårt på best mog­leg måte.  Vi må difor min­imere all aktivitet som inneber fare for smitte og vidare sprei­ing av koron­avirus. Dette gjer vi for å ivare­ta både kun­dar og tilsette. Kvinnher­ad Breiband har inntil vidare stop­pa all installasjonsarbeid/feilretting som med­før­er kon­takt med […]

Tiltak for å forhindre smitte av koronavirus

Illustrasjon av koronaviruset

I sam­band med at smit­ten av Koron­avirus er over i ei ny fase, der ein ikkje kan spore alle smit­ta,  har BKK Kvinnher­ad og Kvinnher­ad Breiband satt bered­skap. Dette for å forhin­dre eventuell smitte og sprei­ing, eller at store del­er av per­son­ell blir satt i karan­tene. For BKK Kvinnher­ad og Kvinnher­ad Breiband betyr dette: Det […]

Forhandlingar med Discovery

Mann med eit nettbrett

Kjære tv-kunde! Get job­bar alltid for å gi deg og dine best mog­leg innhald, kvalitet og val­moglegheit­er av TV-innhald. Akku­rat no pågår det forhan­dlin­gar mel­lom Telia / Get og ein av deira leverandørar; Dis­cov­ery, og det er diverre ein risiko for at det frå den 3. mars ikkje lengre kan vise deira kanalar.Her fork­larar Get […]

Get TV hjå Kvinnherad Breiband

Føtter foran TV-skjerm

Kvinnher­ad Breiband tilbyr TV frå Get når du er fiberkunde hjå oss. Er du allereie Get-kunde hjå oss har du fleire moglegheit­er enn du kan­skje vis­ste om. Kva kan du få i tv-pakken din, eigent­leg? Du har moglegheit til å byte kanalar og kanal­pakkar i det abon­nementet du allereie har, dette kallar vi “fritt kanal­val”. Dette kan du gjere via «mi side» på www.kband.no der log­gar du […]