Ny pris TV TELIA og nye gunstige pakkar!

I og med at meirverdifritaket på nyhen­dekanalar vert teke vekk, aukar månad­sprisen på TV med 50 kro­ner pr månad. I sam­band med dette ynskjer vi sam­stun­des å til­by endå gun­sti­gare pakkeløysin­gar. Der­som du ikkje har opp­datert til ny tv-plat­tform med tv-dekoder av typen du kan strøyme, kan du enkelt opp­gradere abon­nementet ditt.

Opp­grader­ing? Ja, takk?
Der­som du er tv kunde og ynskjer ei opp­gradert pakkeløys­ing kan du leg­g­ja inn ei bestill­ing via vårt bestill­ingsskje­ma. Opp­grader­ing­sprisen på kr 990 inklud­er­er byte av dekoder og eventuelt heime­sen­tral ved behov (dette vur­der­er vi etter kart­leg­ging av kva du har i bus­taden i dag).
Du vil då få til­gang til Telia Play på ny dekoder med enklare og mod­erne brukar­grens­es­nitt, med til­gang til tusen­vis av appar og kan ta heile ver­da inn i fjern­syn­sru­ta di. 

Ingen opp­grader­ing, men vil ha det som i dag?
Der­som du ikkje ynskjer opp­grader­ing akku­rat no, så treng du ikkje å fore­ta deg noko som helst, men prisen for TV Telia 50 poeng og TV Telia 110 poeng aukar med 50 kro­ner også her grun­na fjern­ing av meirver­diavgif­ta på nyhet­skanalar.

Er du allereie opp­gradert og klar for endå meir fart?

Kvinnher­ad Breiband ynskjer å til­by endå betre pakkeløysin­gar for våre kun­dar.
Fiber 200 med Strøyming & TV 50 poeng (tidle­gare pris kr 1049 pr mnd) blir endra til Fiber 500
(+ 300 mbps auke) med Strøyming & TV 50 poeng med ny månad­spris på kr 1099 frå 01.03.23.

Våre pakkar blir opp­datert med ny fart og pris frå 01.03.2023

Felles for alle inter­nett og tv-pakkane er at desse inkluderer:

  • Topp net­t­fart!
  • Telia TV & Strøyming 
  • Fritt kanal­val (lag din eigen pakke basert på ynksjer!)
  • 50 eller 110 poeng
  • 7 dagars tv-arkiv
  • 1 Telia Strøymeboks
  • Sky­la­gring (opp­tak) inntil 500 timar

Har du ikkje TV frå oss i dag kan det abso­lutt svare seg å vur­dere dette, ta gjerne eit rek­nestykke på kva du betaler av strøymeten­ester i dag.

Der­som du vil ha fleire enn 1 dekoder kan du leige fleire for kr 49 pr dekoder, per månad.
Her er ofte mange “lom­metju­var” når ein opp­sum­mer­ar alle små og store til­leg­gsabon­nement.

Ta gjerne kon­takt med oss for ein ufor­p­lik­tande prat.