Kundeundersøking frå Kvinnherad Breiband AS

DI MEINING ER VIKTIG FOR OSS!

Du vil om kort tid mot­ta ein e‑post frå oss der vi spør om du kan ta deg tid til å delta i ei under­søk­ing som gir deg moglegheit til å kome med dine meiningar om Kvinnher­ad Breiband, bran­sjen og pro­dukt frå Telia. 

Skje­maet tek mel­lom 7 til 10 min­utt å svare på og vi anbe­fala at du gjen­nom­før­er heile med ein gong de mot­tek linken.

Alle som er med på under­søkinga er med i trekn­ing av uni­ver­sal­gåveko­rt til ein ver­di av kr 500. 

Alle tilbakemeldin­gane blir behand­la kon­fi­den­sielt av Opin­io­nen.

På føre­hand tusen takk.

Beste hels­ing gjen­gen i Kvinnher­ad Breiband