Efaktura før, og no faktura pr post?

Er du ein av våre kun­dar som har mot­te­ke fak­tu­ra pr post, men “all­tid” har mot­te­ke fak­tu­ra via efak­tu­ra?
Vi opp­le­ver for tida ein del tele­fonar frå loja­le kun­dar som “all­tid” har mot­te­ke fak­tu­ra elekt­ro­nisk, men no har fått fak­tu­ra per post. Det­te er sjølv­sagt frust­re­ran­de. Det har vi full for­stå­ing for.

Kva er årsa­ka til at du mot­tek fak­tu­ra per post?

Årsa­ka til at man­ge no mot­tek fak­tu­ra per post (og ikkje elekt­ro­nisk rett i nett­ban­ken) kan vere flei­re.


Fyl­gjan­de opp­lys­nin­gar om deg blir regist­rert i “ban­ke­nes fel­les avta­le- og betalingskravregister”: 

  • Namn
  • Fød­sels­dato
  • Adresse­opp­lys­nin­gar
  • E‑post
  • Mobil­num­mer

Det må utveks­last nokre per­son­opp­lys­nin­gar om deg for at eFak­tu­ra-tenes­ta skal fungere.

Fak­tu­r­a­ut­ste­dar kan søke på om du har valgt “Ja takk til alle” eller ikkje (ei inn­stil­ling du set opp i nett­ban­ken din). På det­te grunn­la­get kan då eFak­tu­ra sen­dast til din nett­bank eller beta­lings­fla­te (feks. VIPPS).
Det er vik­tig at du sik­rar at di beta­lings­fla­te har regist­rert ret­te opp­lys­nin­gar i mot­ta­ker­re­gis­te­ret, spe­si­elt då kor­rek­te adresse­opp­lys­nin­gar, tele­fon­num­mer og epost­adres­se som er vik­tig infor­ma­sjon for at utste­dar skal kun­ne fin­ne deg som eFak­turamot­ta­ker.  

Vi som dyk­kar inter­nett leve­ran­dør (og til­by­dar av efak­tu­ra avta­le) er plik­ti­ge til å “vas­ke” kunde­re­gis­te­ret vårt. Det­te gje­re vi mini­mum 1 gong pr månad (gjer­ne også ofta­re). På den måten veit vi at kunde­data er opp­da­tert før vi sen­der ut fak­tu­ra.

Nasjo­na­le krav
Nye nasjo­na­le krav til efak­tu­ra avta­lar gje­re at alle med elekt­ro­nis­ke avta­lar må ha kor­rekt infor­ma­sjon (mini­mums­krav; namn, fød­sels­dato, adres­se, e‑post) regist­rert i kunde­sys­te­met, elles blir avta­len avvist hjå NETS. Det er difor vik­tig at Kvinn­he­rad Brei­band får opp­da­tert infor­ma­sjon frå kun­da­ne våre.

Kvi­for får eg det per post?

Alle avta­lar som blir avvist får auto­ma­tisk fak­tu­ra per post. Post­sen­ding har eit gebyr på kr 49, noko vi aller helst yns­kjer at alle våre kun­dar skal slep­pe.

Gebyr kan du unn­gå i fram­ti­da ved å:
1. Opp­da­te­re avta­len i nett­ban­ken din
2. Opp­da­te­re kunde­data (gi oss kor­rek­te opp­lys­nin­gar)
eller mot­ta fak­tu­ra per e‑post (det er også mog­leg).

Opp­da­te­re kunde­in­for­ma­sjon til Kvinn­he­rad Brei­band
Der­som du yns­kjer å opp­da­te­re kunde­in­for­ma­sjon hos oss kan du ta kon­takt med oss per tele­fon eller sen­de rett infor­ma­sjon til post@kband.no.

Der­som avta­len står på anna juri­disk eigar, men det­te skal bytast til ny eigar (deg) vi ha det­te skrift­leg til post@kband.no

Vi hjel­per deg så godt vi kan, ta gjer­ne kon­takt med vårt kunde­sen­ter på tele­fon 53475640.

Du finn ei god vei­led­ning her.