Fiber til Snilstveitøy

Kvinn­he­rad Brei­band har fib­er i hei­le Kvinn­he­rad, bort­sett frå til Snils­tveit­øy — Kalven.

Det er fram­leis ikkje avklart kva tid det blir utbygd med fib­er i det­te områ­det.
Vi opp­mo­dar like­vel alle bebuarar/hytteeigarar til å regist­re­re bestil­ling via vår heime­side.
Bestil­lings­skje­ma finn du her.
Vi vil kome med meir infor­ma­sjon til alle som har bestilt og via vår heime­side.

PS. Bile­te på fram­sida av saka er teke på Skor­po, nabo­øya til Snilstveitøy.