Fiber til Snilstveitøy

Kvinnher­ad Breiband har fiber i heile Kvinnher­ad, bort­sett frå til Snil­stveitøy — Kalven.

Det er fram­leis ikkje avk­lart kva tid det blir utbygd med fiber i dette området.
Vi opp­modar likev­el alle bebuarar/hytteeigarar til å reg­istrere bestill­ing via vår heime­side.
Bestill­ingsskje­ma finn du her.
Vi vil kome med meir infor­masjon til alle som har bestilt og via vår heime­side.

PS. Bilete på fram­si­da av saka er teke på Sko­r­po, naboøya til Snilstveitøy.