Dobbel innbetaling?

Vi sendte ut infor­masjon til våre kun­dar om feil i sam­band med fak­tu­ra for juli månad.
Ein del kun­dar mot­tok i denne peri­o­den to like fak­tu­ra. Mange har også betalt to fak­tu­ra for same peri­ode.

Kva skjer om du beta­lar dobbelt?
Ved dobbel inn­be­tal­ing restanse­be­hand­lar vi inn­be­talin­ga mot neste fak­tu­ra (august).
Det vil seie at der­som du har betalt inn dobbelt vil vi automa­tisk sende deg ut ny fak­tu­ra for august med fråtrekk av det inn­be­talte beløpet. For dei aller fleste blir då sum for ny månad på kr 0.
Du treng med andre ord ikkje å fore­ta deg noko sjølv.

Der­som du ynskjer pen­gane refun­dert sender du ein e‑post til post@kband.no med opplysningar om kun­de­namn, inn­be­tal­ings­da­to og beløp. Vi tilbake­be­ta­lar då beløpet til same kon­to som inn­be­talin­ga kom i frå.
Vi bekla­gar dei ulem­per dette med­før­er deg, men du skal vere trygg på at beløpet blir ført mot din kun­dekon­to og kjem deg “tilgo­de” komande månad.
GOD SUMAR!