Dobbel innbetaling?

Vi send­te ut infor­ma­sjon til våre kun­dar om feil i sam­band med fak­tu­ra for juli månad.
Ein del kun­dar mot­tok i den­ne peri­oden to like fak­tu­ra. Man­ge har også betalt to fak­tu­ra for same peri­ode.

Kva skjer om du beta­lar dob­belt?
Ved dob­bel inn­be­ta­ling restanse­be­hand­lar vi inn­be­ta­lin­ga mot nes­te fak­tu­ra (august).
Det vil seie at der­som du har betalt inn dob­belt vil vi auto­ma­tisk sen­de deg ut ny fak­tu­ra for august med frå­t­rekk av det inn­be­tal­te belø­pet. For dei aller fles­te blir då sum for ny månad på kr 0.
Du treng med and­re ord ikkje å fore­ta deg noko sjølv.

Der­som du yns­kjer pen­ga­ne refun­dert sen­der du ein e‑post til post@kband.no med opp­lys­nin­gar om kunde­namn, inn­be­ta­lings­dato og beløp. Vi til­bake­be­ta­lar då belø­pet til same kon­to som inn­be­ta­lin­ga kom i frå.
Vi bekla­gar dei ulem­per det­te med­fø­rer deg, men du skal vere trygg på at belø­pet blir ført mot din kunde­kon­to og kjem deg “til­gode” koman­de månad.
GOD SUMAR!