TV TELIA — PRISJUSTERING FRÅ 01.07.22

TELIA job­bar kon­ti­nu­er­leg med vidare­ut­vik­ling av TV-plat­for­ma slik at du og dine skal få endå bet­re inn­hald både tek­nisk og redak­sjo­nelt.
Des­se end­rin­ga­ne gje­re at TELIA Play er heilt på top­pen og den mest inn­halds­rike tv-plat­for­ma i Noreg.
TELIA har no for­enk­la poeng­sys­te­met slik at kun­da­ne våre skal ha stør­re val­fri­het utan begrens­nin­gar, og det kjem sta­dig meir inn­hald i TELIA sitt TV-spek­ter. Vi snak­kar kvar­dags­magi!
TELIA har “Plukk og miks” tv-inn­hald til stor gle­de for mange. 

Med TV frå TELIA kan strøyme­te­nes­ter og kana­lar sam­last på ein stad.
Kan du ten­kja deg noko så prak­tisk? Alt på ei plat­form, ein fak­tu­ra og eit lokalt kunde­sen­ter å for­hal­de seg til? Det­te er ikkje kvar­dags­kost i 2022, men ein rea­li­tet om du er kun­de hjå oss!
Sett saman din eigen TV- og strøyme­pak­ke, og sjå kva du vil, kor du vil, når du vil.
Enkla­re blir det ikkje.

Nytt frå TV-TELIA

  • I mars gjekk Net­flix inn i val­me­ny­en (50 poeng).
  • HBO MAX er til­gjen­ge­leg i val­me­ny­en (40 poeng). 
  • NYHET! Frå og med juni kjem TV2 Play Film og Seri­ar (med rekla­me) inn som ein del av basis­til­bo­det og vil vere til­gjen­ge­leg for samt­le­ge kun­dar med TELIA Play utan eks­tra poengbelastning. 
  • TV2 Play Film og Seri­ar (utan rekla­me — for dei som yns­kjer det­te) blir til­gjen­ge­leg i val­me­ny­en til 20 eks­tra poeng.
  • Nor­disk Film+ er inklu­dert i basis­til­bo­det utan eks­tra kostnad.
  • Last ned inn­hald off­li­ne.
  • Til suma­ren kjem TELIA box Gene­ra­sjon 2 – ny utsjå­nad med ny «hard­wa­re». Sta­dig noko nytt! 

Ny pris tv-abon­ne­ment frå 01.07.22
TELIA og vi som Part­ner end­rar våre vei­le­dan­de pri­sar frå 01.07.22
Vi aukar tv-pri­sa­ne med kr 50 pr mnd frå 01.07.22.
Det­te blir gjel­dan­de for:
TV TELIA 50 poeng (ny pris kr 499 pr mnd) og TV TELIA 110 poeng (ny pris kr 648 pr mnd).
Lei­ge av deko­der kjem i til­legg, uend­ra pris på lei­ge av alle typar tv-dekoder.

Få maks ut av TELIA TV abon­ne­men­tet ditt — treng du ei opp­gra­de­ring?
No kan du opp­gra­de­re ditt inter­nett og tv abon­ne­ment med gode pakke­til­bod.
Pak­ka­ne våre ser slik ut frå 01.07.22:

Kva får du om du går for ei opp­gra­de­ring?
Du vil få opp­da­tert tv-boks, ny opp­gra­dert nett­fart og til­gang på ei ny tv-verd.
Trykk på lin­ken for bestil­ling av opp­gra­de­ring. (Ca. 50 % avslag på opp­gra­de­ring ut august månad med før­pris på kr 990, nopris kr 500 — her er det ber­re å slå til!). Vil du lese meir om TV frå TELIA, kan du kik­ke her.

Mang­lar du bru­kar på mi side?
Er du tv-kun­de, men har ald­ri teke deg tid til å kik­ke på “mi side” for å ta i bruk fritt kanal­val?
Merk at admi­ni­stra­sjon av eigen kanal­pak­ke er heilt gra­tis innan­for dine eig­ne poeng.
Vi anbe­fa­ler deg å ta “fritt kanal­val” i bruk, for for ei bet­re total­opp­le­ving med skred­dar­sydd tv-pak­ke etter din smak.
Du finn eiga vei­led­ning her, for å sjå kor­leis du akti­ve­rer ny bru­kar for dis­po­ne­ring av dine eig­ne tv-poeng.
Du når oss på post@kband.no eller via kunde­sen­ter på tele­fon 53475640, ope kvar­da­gar frå kl. 8 — 15. 

Takk for at du er TV kun­de hos oss.

Hel­sing Kvinn­he­rad Brei­band AS