Dobbel faktura?

Kjæ­re kun­de!
Ein del av våre kun­dar har mot­te­ke to fak­tu­ra med for­fall i juli månad.
Grun­na ein feil i sam­band med fak­tu­re­ring for juni månad (for ca. 100 kun­dar), vart for­falls­dato utsatt til 15.07 (gjel­dan­de juni fak­tu­ra).
Der­som du har to fak­tu­ra med for­fall same dato, beg­ge frå Kvinn­he­rad Brei­band, kan du sjek­ke om her er ulik fak­tu­ra­pe­riode, det vil seie at du har fak­tu­ra for både juni og juli ( des­se har i til­fel­le ulik kid og fak­tu­ranr).
Om du alle­reie har betalt i juni, men fram­leis har to fak­tu­ra i for­falls­re­gis­te­ret kan du slet­te den eine.

Kva om du beta­lar dob­belt?

Om du beta­lar for mykje vil det­te bli regist­rert direk­te på din kunde­kon­to.
Du vil då få ein fak­tu­ra på kr 0,- koman­de månad (august). Der­som du har betalt dob­belt og vil ha pen­ga­ne til­ba­ke kan du ta kon­takt med oss via e‑post: post@kband.no.
Vi er leie oss for den­ne hen­din­ga.

Mvh Kvinn­he­rad Breiband.