Dobbel faktura?

Kjære kunde!
Ein del av våre kun­dar har mot­teke to fak­tu­ra med for­fall i juli månad.
Grun­na ein feil i sam­band med fak­turering for juni månad (for ca. 100 kun­dar), vart for­falls­da­to utsatt til 15.07 (gjel­dande juni fak­tu­ra).
Der­som du har to fak­tu­ra med for­fall same dato, begge frå Kvinnher­ad Breiband, kan du sjekke om her er ulik fak­tu­rape­ri­ode, det vil seie at du har fak­tu­ra for både juni og juli ( desse har i til­felle ulik kid og fak­tu­ranr).
Om du allereie har betalt i juni, men fram­leis har to fak­tu­ra i for­fall­sreg­is­teret kan du slette den eine.

Kva om du beta­lar dobbelt?

Om du beta­lar for myk­je vil dette bli reg­istr­ert direk­te på din kun­dekon­to.
Du vil då få ein fak­tu­ra på kr 0,- komande månad (august). Der­som du har betalt dobbelt og vil ha pen­gane tilbake kan du ta kon­takt med oss via e‑post: post@kband.no.
Vi er leie oss for denne hendin­ga.

Mvh Kvinnher­ad Breiband.