Utbygging av fiber til Åkra — Baugstranda

Arbei­det med utbyg­ging av fib­er til Åkra — Baug­s­tran­da er no i gong.
Nett­ei­gar BKK har arbei­det med å hen­ge opp kabel for fib­er stam­nett via høg­spent­mas­ter i områ­det.
Den sis­te veka er det hengt opp hundrede­vis av meter med kabel, snart til stor gle­de for bebua­ra­ne i områ­det.

For bestil­ling av våre tenes­ter opp­mo­dar vi alle om å regist­re­re ei bestil­ling via kband.no. Vi til­byr pro­dukt og tenes­ter til ein­kvar smak.
Av tenes­ter til­byr vi i dag inter­nett, TV frå Telia og fast­te­le­fo­ni.
Vi til­byr også eige skred­dar­sydd WIFI som ein til­leggs­te­nes­te for dei som yns­kjer det­te.

Opp­start og byg­ging av kunde­nett er plan­lagt utover sein­haus­ten og alle som har bestilt brei­band vil bli kon­tak­ta av montør/kundesenter for avta­le om instal­la­sjon. Det blir leigd inn mon­tør­ka­pa­si­tet frå Hauge­sund til å byg­ge ut kunde­net­tet i områ­det.

Vi ser fram til å leve­re fib­er også i den­ne flot­te delen av kom­mu­nen.

Tid­le­ga­re presse­mel­ding om utbyg­gin­ga kan du lese her.

Elles ligg det and­re kjek­ke saker om utbyg­gin­ga nedst på heime­sida vår.

Har du spørs­mål så ring oss på tele­fon 53475640, her er ope alle kvar­da­gar frå kl. 8–15.

Lokal ser­vice. Glo­bal oppleving.