PRESSEMELDING FRÅ KVINNHERAD BREIBAND

Opp­start fiberut­byg­gjing på Baugstran­da og Sko­r­po.
Det er med stor glede vi kan melde at det blir opp­start av fiberut­byg­gjing
på Baugstran­da. Materiell er bestilt inn, og BKK vil starte opp med
strekkjing av lin­jer til stam­net­tet august/september i år. Påko­pling av
abon­nen­tar vil starte våren 2022.
Det er kome ekstra løyvin­gar og nye ordrar som gjer at anleg­gs­bidrag til den enkelte abon­nent vil bli lågare enn skissert tidle­gare. Kvar enkelt som har bestilt
vil bli kon­tak­ta om fram­drift når pros­jek­tet er i gang.
Vi gler oss til å komme i gang med utbyg­gjin­ga og tek gjerne i mot fleire
bestill­ingar.
Sjøk­a­bel er kome fram til Sko­r­po, net­tet der vil bli klart for dei fyrste
tilko­plin­gane i haust.
Snil­stveitøy og Kal­ven må ha eigen fram­føring i sjøk­a­bel og vil kom­ma på
eit seinare tid­spunkt, dette vil vi kom­ma attende til når planane er klare.
Kvinnher­ad Breiband vil med dette ynsk­ja alle våre kun­dar og kom­mande
kun­dar ein særde­les god som­mar!
Infor­masjon om pros­jek­ta
Det vil utover hausten bli lagt ut meir infor­masjon om pros­jek­tet på vår
heime­side, lokale face­book sider, samt gjen­nom­ført infor­masjon­s­møter
(avhengig av covid-19 restrik­sjonar).

For meir infor­masjon om pros­jek­tet kan du kon­tak­te vårt kun­de­sen­ter på
tele­fon 53475640, ope frå kl. 07:30 — 15:00 kvarda­gar.
E‑post: post@kband.no
Vi opp­modar folk som har spørsmål til oss om å ta kon­takt, samt føl­gje
med på heimesi­da vår for opp­datert informasjon.

For meir infor­masjon om pros­jek­tet kan du kon­tak­te:

Kon­tak­t­per­son: Svein Atle Nipen
Still­ing: teknisk leiar
Tele­fon: 90897879
E‑post: svein@kband.no

Kon­tak­t­per­son: Gunnhild Nilsen Hillestad
Still­ing: dag­leg leiar
Tele­fon: 40455380
E‑post: gunnhild@kband.no