PRESSEMELDING FRÅ KVINNHERAD BREIBAND

Opp­start fib­e­r­ut­byg­gjing på Baug­s­tran­da og Skor­po.
Det er med stor gle­de vi kan mel­de at det blir opp­start av fib­e­r­ut­byg­gjing
på Baug­s­tran­da. Mate­ri­ell er bestilt inn, og BKK vil star­te opp med
strek­kjing av lin­jer til stam­net­tet august/september i år. Påkop­ling av
abon­nen­tar vil star­te vår­en 2022.
Det er kome eks­tra løy­vin­gar og nye ord­rar som gjer at anleggs­bi­drag til den enkel­te abon­nent vil bli låga­re enn skis­sert tid­le­ga­re. Kvar enkelt som har bestilt
vil bli kon­tak­ta om fram­drift når pro­sjek­tet er i gang.
Vi gler oss til å kom­me i gang med utbyg­gjin­ga og tek gjer­ne i mot flei­re
bestil­lin­gar.
Sjø­ka­bel er kome fram til Skor­po, net­tet der vil bli klart for dei fyrs­te
til­kop­lin­ga­ne i haust.
Snils­tveit­øy og Kal­ven må ha eigen fram­fø­ring i sjø­ka­bel og vil kom­ma på
eit sei­na­re tids­punkt, det­te vil vi kom­ma att­en­de til når pla­na­ne er kla­re.
Kvinn­he­rad Brei­band vil med det­te ynskja alle våre kun­dar og kom­man­de
kun­dar ein sær­de­les god som­mar!
Infor­ma­sjon om pro­sjek­ta
Det vil utover haus­ten bli lagt ut meir infor­ma­sjon om pro­sjek­tet på vår
heime­side, loka­le face­bo­ok sider, samt gjen­nom­ført infor­ma­sjons­mø­ter
(avhen­gig av covid-19 restrik­sjo­nar).

For meir infor­ma­sjon om pro­sjek­tet kan du kon­tak­te vårt kunde­sen­ter på
tele­fon 53475640, ope frå kl. 07:30 — 15:00 kvar­da­gar.
E‑post: post@kband.no
Vi opp­mo­dar folk som har spørs­mål til oss om å ta kon­takt, samt føl­gje
med på heime­sida vår for opp­da­tert informasjon.

For meir infor­ma­sjon om pro­sjek­tet kan du kon­tak­te:

Kon­takt­per­son: Svein Atle Nipen
Stil­ling: tek­nisk lei­ar
Tele­fon: 90897879
E‑post: svein@kband.no

Kon­takt­per­son: Gunn­hild Nil­sen Hille­stad
Stil­ling: dag­leg lei­ar
Tele­fon: 40455380
E‑post: gunnhild@kband.no