Produkt og prisendring

Haustnytt frå Kvinnherad Breiband

ENDRING av PRODUKT, PRIS OG NETTFART
frå 01.11.20

For å imøte­kom­me alle krav til auka fart i net­tet er vi i gang med sto­re inves­te­rin­gar for å møte fram­ti­da slik at du som kun­de skal ha ein god for­ut­sig­bar nett­kvar­dag.   Både pris og nett­fart vert mark­nads­til­pas­sa og det vert end­ring i nett­fart og pris frå 01.11.20.

Kvinn­he­rad Brei­band er i slutt­spur­ten på tek­no­lo­gi­skif­te som gjer at vi kan til­by høga­re nett­fart til våre kun­dar.  Om lag 3500 kun­dar er over­kop­la, det gjen­står nokre sen­tra­lar, i Rosen­dal sen­trum, Hus­nes Sen­trum, Tei­gen og Åkra.  Arbei­det med over­kop­ling pågår utover haus­ten og skal vera fer­dig på nyåret.  Det har vore eit omfat­tan­de arbeid med omleg­gjing av fib­er­kab­lar, nett­struk­tur og plan­leg­ging av nytt nett i hei­le Kvinn­he­rad. Opp­gra­de­rin­ga star­ta alle­reie i 2018, og har såleis vore res­surs og kost­nads­krev­jan­de. Pro­sjek­tet har også vore vel­dig utford­ran­de og giv­an­de for dei tilsette. 

Opp­gra­de­ring av fib­er­nett gjer vi for å møte fram­ti­da og for at du som kun­de fram­leis kan få gode og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pro­dukt i åra som kjem. 
Pri­sen på basis­pro­duk­tet vårt “Fib­er Nor­mal” vert end­ra frå kr 499 til kr 549 per månad.
Nett­far­ten vert sam­stun­des auka frå 50 til 80 mbps (opp og ned­las­ting). 
Nokre av våre nett­fart alter­na­tiv går også ned i pris, sjå opp­sett nedan­for for kva som gjeld for deg (er du usik­ker på kva du har så ser du det­te på fak­tu­ra­en din, eller ved inn­log­ging på “mi side”).

PERSONALIA

Vi opp­mo­dar alle våre kun­dar til å ta ein dob­belsjekk på per­so­na­lia.
Ligg du inne med rett tele­fon­num­mer og e‑post adres­se?
Vil du ha fak­tu­ra pr post? Nei? Send oss beskjed til post@kband.no så kan vi sen­de deg fak­tu­ra pr e‑post (gra­tis). Der­som du yns­kjer efak­tu­ra eller avtale­giro kan det­te opp­ret­tast direk­te i nett­ban­ken din.

Har du avtale­giro i dag med maks­gren­se? Ta ein dob­belt­sjekk at maks­gren­sa ikkje er for låg før nes­te fak­tu­ra i november.

Per­so­na­lia OK for deg? 

PRIS OG PRODUKTENDRING
frå 01.11.2020 

Fib­er Nor­mal vert end­ra til Fib­er 80
Pri­sen aukar frå kr 499 til kr 549 per månad. 
-has­tig­he­ten aukar frå 50/50mbps til 80/80 mbps 

Fib­er Medi­um vert end­ra til Fib­er 80
Pri­sen går ned frå kr 599 til kr 549 per månad. 
-has­tig­he­ten aukar frå 75/75mbps til 80/80 mbps 

Fib­er Lar­ge vert end­ra til Fib­er 200
Pri­sen aukar frå kr 649 til kr 699 per månad. 
-has­tig­he­ten aukar frå 100/100mbps til 200/200 mbps 

Fib­er XL1 vert end­ra til Fib­er 200
Pri­sen går ned frå kr 749 til kr 699. 
-has­tig­he­ten blir 200/200 mbps som i dag. 

Fib­er XL2 vert end­ra til Fib­er 500
Pri­sen går ned frå kr 1049 til kr 999. 
-has­tig­he­ten aukar frå 400/400 mbps til 500/500 mbps. 

Fib­er XL3 vert end­ra til Fib­er 1G
Pri­sen går ned frå kr 1599 til kr 1299. 
-has­tig­he­ten blir 1000/1000 mbps  som i dag. 

Fib­er Fri­tid vert hei­tan­de Fib­er Fri­tid. (kun for regist­rer­te fri­tids­bu­sta­der).
Pri­sen aukar frå kr 399 til kr 449 per månad. 
-has­tig­he­ten aukar frå 15/15mbps til 50/50 mbps 

For kun­dar med kam­panje­til­bod som er i bin­dings­tid blir pri­sen uend­ra til bin­ding utgår.  Ny pris­lis­te blir gjel­dan­de når kam­panje­pe­rioden utgår for dei som har kam­panje­pro­dukt. Er du usik­ker på kva du har eller yns­kjer å ha, ta kon­takt då vel:)!
Tripp­le play/totalkundefordel (dvs om du har alle tenes­ter inter­nett, tv og tele­fo­ni) kon­sep­tet utgår frå vårt sort­i­ment.

Før­re pris­auke for inter­nett var i 2015. 

HASTIGHETSAUKE BEDRIFT 
frå 01.11.2020

For bedrifts­kun­dar vert det ingen pris­end­ring, men has­tig­he­ten vert oppjustert. 

Fib­er 1 vert end­ra til Bedrift 30. 
Pri­sen vert uend­ra kr. 1099,-
-has­tig­he­ten aukar frå 15/15 mbps til 30/30 mbps.

Fib­er 2 vert end­ra til Bedrift 60. 
Pri­sen vert uend­ra kr. 1599,-
-has­tig­he­ten aukar frå 30/30 mbps til 60/60 mbps.

Fib­er 3 vert end­ra til Bedrift 100. 
Pri­sen vert uend­ra kr. 2599,-
-has­tig­he­ten aukar frå 60/60 mbps til 100/100 mbps.

Pri­sar bedrift er opp­gjev­ne eks­klu­siv mva. 

NY TV TEKNOLOGI – NYE MULIGHETAR 

Vi kjem og med guns­ti­ge  pakke­pri­sar for TV og inter­nett i for­bin­del­se med ny TV-teknologi. 

Nye kun­dar kan bestil­le des­se alle­reie no. Eksis­te­ran­de kun­dar kan opp­gra­de­re til ny tek­no­lo­gi med byte av deko­de­rar og få same pak­kar, opp­gra­de­rings­pri­sen er kr 990 inklu­dert byte av 1 deko­der.
Det kos­tar kr 499 kr per til­leggs­de­ko­der i byt­te ut over det­te og månads­pris er kr 49 per dekoder. 

Du får sky­lag­ring med i pri­sen (ver­di kr 99). 
Med sky­lag­ring kan du lag­re inn­til 500 timar med opp­tak.

Det­te kan du lese meir om her. 

NY TV-KVARDAG 

Måten vi ser TV på har end­ra seg dei sis­te åra.  Nyhen­de, fil­mar og seri­ar ser vi like gjer­ne på nett­brett, mobil og PC som på den tra­di­sjo­nel­le TV-deko­de­ren.  Det­te med­fø­rer og ein kraf­tig tra­fikk­auke i net­tet vårt, man­ge har alle­reie auka nett­far­ten sin grun­na over­gang til TV via strøyme­ba­ser­te tenes­ter som Net­flix, NRK-app og TV2 Sumo. 

Kvinn­he­rad Brei­band har fått til­gang på Get sin nyas­te TV-deko­der som er stre­am­ing­ba­sert og gjer det mog­leg med nye tenes­ter i TV-kvar­da­gen, du kan få alt Get sitt kjen­te inn­hald i til­legg til app-ane til Net­flix, NRK, TV2, Via­play og and­re på same fjernkontroll. 

Den­ne er og til­gjen­ge­leg for eksis­te­ran­de kun­dar der­som ein vel opp­gra­de­rings­pak­ke, den­ne deko­de­ren krev meir band­breid­de enn tid­le­ga­re deko­der.  Vel du den­ne opp­gra­de­rings­pak­ken får du ny deko­der, høga­re fart og opp­tak i sky.  Bestill på heime­sida vår, eller kon­takt oss om du vil vite meir. 

Du kan og bru­ke Goog­le Chro­mecast eller Apple-TV4 til å sjå TV på. 

Har du fått med deg at Get er blitt TELIA? 

KB TRÅDLAUST #VIFIXAR 

KB Tråd­laust er eit MESH Wifi sys­tem som vi til­byr på lei­ge.  Våre folk instal­le­rer inn­til 3 sen­da­rar i busta­den din som sik­rar godt tråd­laust nett der du opp­held deg.  Månads­pri­sen er kr 99 og etab­le­rings­pri­sen kr 1490. 

Kvinn­he­rad Brei­band har eit eige team om du har behov for litt eks­pert­hjelp med til dømes å måle Wifi-dek­ning, utvi­de Wifi-dek­nin­ga i huset ditt, kop­le opp tråd­laust utstyr m.m.  

Vi tek på oss uli­ke opp­drag og tek gjer­ne eit heime­be­søk. 
Time­pris for montør/teknikar er kr 937,50.

Alle pri­sar er opp­gjev­ne inklu­siv mva. 

Sjå den nye nett­sida vår for infor­ma­sjon om dei nye pro­dukt­pak­ka­ne. 

Lurer du på noko?

Ta kon­takt med vårt kunde­sen­ter på tele­fon 53475640
(ope kvar­da­gar frå kl. 07:30 — 15:00) eller e-post post@kband.no.