TV FRÅ TELIA

Med fiber frå Kvinnher­ad Breiband og TV frå Telia er du sikra den beste brukarop­plevin­ga og har full fridom til å skred­der­sy din eigen TV-kvardag.
Du får ei verd av moglegheit­er og vi har alle TV-kanalane du måtte ønske deg. Du finn garan­tert det innhaldet du vil sjå.
Velkom­men til di heilt per­son­lege TV-oppleving!

TV frå Telia

Hos oss står du fritt til å sette saman TV-pakken som pass­er deg best. Du kan vel­je mel­lom mange kanalar, strøymeten­ester og filmten­ester, som du legg til og trekker frå akku­rat som du sjølv vil.

Pakkane våre

TV & Strøyming — 50 poeng

Kr 499,- pr. mnd. Du har 50 poeng til disposisjon.

Med TV & Strøyming — 50 poeng har du alltid dei mest pop­ulære TV-kanalane, norske kvalitets­fil­mar, dig­i­tal radio og musikk­ten­es­ta Stingray inkludert.

60 ekstra poeng

For kr 149,- pr. mnd. i til­legg til TV & Strøyming — 50 poeng. Dvs. at du har 110 poeng til dis­po­sisjon totalt.

Med 60 ekstra poeng får du plass til endå meir i TV-pakken og du slepp å vel­je mel­lom Elite­se­rien, HBO Nordic og Viaplay.

Fast innhald — alltid inkludert

Du har fast til­gang til dei norske kanalane. Desse kan ikkje vel­jast bort og blir ikkje rek­na som ein del av poengpotten.

Førehandsvalt innhald

Desse kanalane har vi føre­handsvalt for deg. Du kan enkelt byte ut med anna innhald om du vil.

Valfritt innhald

I pakken TV og Strøyming — 50 poeng, har du 50 poeng til rådigheit — under finn du alle TV-kanalar og strøymeten­ste du kan vel­je inn i TV-pakken din.

Strøymeten­ester

Enkeltkanalar

Kjøp ekstra poeng

Du kan bygge på TV & Strøyming — 50 poeng med ekstra poeng så slepp du å vel­je bort noko. For berre kr 25,- ekstra per månad får du 10 ekstra poeng som du kan bruke i Valmenyen. 

Les meir om TV & Strøyming frå Telia her

Meir underhaldning

Vil du har meir under­hald­ning? Med Film­leige, våre arkivten­ester og pre­mi­umkanalar får du alt du kan ønske deg innan sport, film og seriar.

Premiumpakkar

Film­frelst eller fot­ballfjols? Vi har pre­mi­um-tilbodet til deg som vil ha direk­te­sendt fot­ball frå alle toppli­gaene i Europa, eller eit mas­sivt film- og seri­etil­bod. Her får du alt — det er ingen ting vi ikkje har!

Les meir om Pre­mi­umpakkane her

Lyst på andre kanalar?

Logg inn på “Mi side
Du står fritt til å endre innhaldet i TV-pakken din innan­for dei poen­ga du har i abon­nementet. Med TV & Strøyming — 50 poeng har du 50 poeng til rådigheit, og du kan alltid kjøpe fleire poeng ved å kon­tak­te kun­de­sen­teret vårt.

Slik vel du kva du vil sjå:

 1. Gå inn på kband.no
 2. Logg på Mi Side med brukar­namn og passord.
 3. Gå deretter inn på din breiband­skon­trakt og velg “Get TV kanalvelger”
 4. Klikk på linken “Gå til Get TV kanal vel­ger her”
 5. Velg kanalane eller innhaldet du ønsker
 6. Trykk Bekreft valg.

Innhaldet blir ofte tilgjen­ge­leg umid­del­bart, men det kan ta inntil 3 timar før kanalane blir aktive frå du legg dei inn.

Du står fritt til å endre innhaldet i TV-pakken din innan­for dei poen­ga du har i abon­nementet. Med TV & Strøyming — 50 poeng har du 50 poeng til rådigheit, og du kan alltid kjøpe fleire poeng ved å kon­tak­te kun­de­sen­teret vårt.

Hels på marknaden sin råaste TV- og strøymeboks

Telia box er liten og diskrét, men med stort poten­siale. Den er fak­tisk den krafti­gaste TV-bok­sen på den norske marknaden!

NB! Innhaldet på TV box Mikro, TV box II og TV box HD PVR er ikkje endra i sam­band med at Get har blitt til Telia. Ta kon­takt med Enivest kun­de­ser­vice for å bestille den heilt nye Telia boksen.

Tusenvis av appar

Last ned favoritt-appane dine fra Google Play Store. Net­flix*, Youtube og NRK TV er allereie installert på Telia box.

* Forut­set Netflix-abonnement

Lett å finne fram til det du vil

Med eit felles søk på tvers av alt innhald frå alle TV-kanalar, strøymeten­ester og appar du har las­ta ned, finn du raskt fram til det du leitar etter.

Telia box rockar testpanela

Tilbakemeldin­gane frå dei som har tes­ta Telia box har vore veldig pos­i­tive. Din­Side gav Telia box tern­ingkast 5 og sta­tus som anbe­falt pro­dukt. Lyd & Bilde gav den nye bok­sen 5/6 og mer­ka den som “spe­sielt anbe­falt produkt”.

Fleire anmeldel­sar av Telia box (tidle­gare Get boX):

Anbefalt produkt — Din side

Alle Enivest kun­dar som har Telia Play, har all grunn til å glede seg til den nye deko­daren! Den nye Telia bok­sen blandar tradis­jonell TV med strøyming, og det fun­ger­er over­raskande godt.

Sjå TV kvar du vil med Telia Play app

Som TV- og fiberkunde hos Kvinnher­ad Breiband kan du sjå på TV sjølv om TV-en i sto­va er opp­tatt, sjå nyheit­ene medan du lagar mid­dag, eller la bar­na sjå på TV i bak­setet på bilen. Med Telia Play app kan du søke, pause og spole. I til­legg kan du sette på opp­tak på Telia boksen.

Desse kanalane kan du sjå
Kanalane i appen vil spe­gle kanalane du har valt inn i pakken din. Logg inn på Mi side her for å sjå kva kanalar du har tilgjen­ge­leg eller for å gjere endringar.

Sjå TV kvar du vil
Bruk net­tbret­tet i staden for å investere i ein ny TV på hyt­ta eller på soverom­met. Du har til­gang til dei fleste kana­lene i TV-pakken din på net­tbrett og mobil. Du kan også sjå fil­mar og seri­ar fra C More (abon­nementsavhengig) i appen.

For å bruke Telia Play app treng du TV frå Telia og til­gang til inter­nett. Ten­es­ta er førebels inklud­ert i ditt TV-abon­nement. Strøyming over 3G/4G (mobil­nett) vil kunne med­føre ekstra datatrafikk.

Gjer opp­tak, og sjå dei offline
Med opp­tak kan du spare på favorit­tinnhaldet ditt, og ta så mange sam­tidi­ge opp­tak du vil. Opp­ta­ka blir tilgjen­ge­leg i skya, og du kan nyte dei på tvers av alle einingar, uansett kva dings du er på. I til­legg kan du laste ned opp­ta­ka med offline-funksjo­nen, slik at innhaldet er tilgjen­ge­leg sjølv om du ikkje har til­gang på inter­nett. Du kan også laste ned favorit­tfil­mane og seri­ane dine frå dei fleste strøymeten­estene — utan å bruke inter­nett eller wifi.

Med opptak/skylagring får du:

 • 500 timar opp­tak med skylagring
 • Ta opp så mange ting du vil samtidig
 • Ube­gren­sa lev­etid på opptaka
 • Last ned og sjå opp­ta­ka offline på mobil og nettbrett

Sjå her kor­leis du gjer opptak

Ny og betre fjernkontroll

 • Fjernkon­troll med stemmestyring
 • Eigen knapp tar deg rett til Netflix
 • Enkel nav­iger­ing mel­lom pro­gram og episodar
 • Blue­tooth-teknolo­gi — bruk fjernkon­trollen utan å sik­te på boksen
 • Mitt innhald — knapp som tar deg til dine opp­tak, fil­mar og serier, samt “min liste”, “fort­sett å se” og myk­je meir

Månadsprisar for Telia Play

TV & Strøyming — 50 poeng499,-
60 ekstra poeng149,-
TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og Serier549,-
TV 2 Sport Premium499,-
C More99,-
Viasat Pre­mi­um399,-
Viasat Film og Serier229,-
Vias­port349,-
Viasat Golf159,-
Zee TV179,-
HBO Nordic109,-
TV Chile149,-
Rik­sto­to Direkte199,-

 Kvinnher­ad Breiband tek atter­hald om eventuelle endringar i pris og kana­lut­val i abonnementsperioden.