TV FRÅ TELIA

Med fib­er frå Kvinn­he­rad Brei­band og TV frå Telia er du sik­ra den bes­te bru­kar­opp­le­vin­ga og har full fri­dom til å skred­der­sy din eigen TV-kvar­dag.
Du får ei verd av mog­leg­hei­ter og vi har alle TV-kana­la­ne du måt­te øns­ke deg. Du finn garan­tert det inn­hal­det du vil sjå.
Vel­kom­men til di heilt per­son­lege TV-oppleving!

TV frå Telia

Hos oss står du fritt til å set­te saman TV-pak­ken som pas­ser deg best. Du kan vel­je mel­lom man­ge kana­lar, strøyme­te­nes­ter og film­te­nes­ter, som du legg til og trek­ker frå akku­rat som du sjølv vil.

Pakkane våre

TV & Strøyming — 50 poeng

Kr 499,- pr. mnd. Du har 50 poeng til disposisjon.

Med TV & Strøy­ming — 50 poeng har du all­tid dei mest popu­læ­re TV-kana­la­ne, nors­ke kva­li­tets­fil­mar, digi­tal radio og musikk­te­nes­ta Stingray inkludert.

60 ekstra poeng

For kr 149,- pr. mnd. i til­legg til TV & Strøy­ming — 50 poeng. Dvs. at du har 110 poeng til dis­po­si­sjon totalt.

Med 60 eks­tra poeng får du plass til endå meir i TV-pak­ken og du slepp å vel­je mel­lom Elite­se­ri­en, HBO Nor­dic og Viaplay.

Fast innhald — alltid inkludert

Du har fast til­gang til dei nors­ke kana­la­ne. Des­se kan ikkje vel­jast bort og blir ikkje rek­na som ein del av poengpotten.

Førehandsvalt innhald

Des­se kana­la­ne har vi føre­hands­valt for deg. Du kan enkelt byte ut med anna inn­hald om du vil.

Valfritt innhald

I pak­ken TV og Strøy­ming — 50 poeng, har du 50 poeng til rådig­heit — under finn du alle TV-kana­lar og strøyme­tens­te du kan vel­je inn i TV-pak­ken din.

Strøyme­te­nes­ter

Enkelt­ka­na­lar

Kjøp ekstra poeng

Du kan byg­ge på TV & Strøy­ming — 50 poeng med eks­tra poeng så slepp du å vel­je bort noko. For ber­re kr 25,- eks­tra per månad får du 10 eks­tra poeng som du kan bru­ke i Valmenyen. 

Les meir om TV & Strøy­ming frå Telia her

Meir underhaldning

Vil du har meir under­hald­ning? Med Film­lei­ge, våre arkiv­te­nes­ter og pre­mium­ka­na­lar får du alt du kan øns­ke deg innan sport, film og seriar.

Premiumpakkar

Film­frelst eller fot­ball­fjols? Vi har pre­mi­um-til­bo­det til deg som vil ha direkte­sendt fot­ball frå alle topp­liga­ene i Euro­pa, eller eit mas­sivt film- og serie­til­bod. Her får du alt — det er ingen ting vi ikkje har!

Les meir om Pre­mium­pak­ka­ne her

Lyst på andre kanalar?

Logg inn på “Mi side
Du står fritt til å end­re inn­hal­det i TV-pak­ken din innan­for dei poen­ga du har i abon­ne­men­tet. Med TV & Strøy­ming — 50 poeng har du 50 poeng til rådig­heit, og du kan all­tid kjø­pe flei­re poeng ved å kon­tak­te kunde­sen­te­ret vårt.

Slik vel du kva du vil sjå:

 1. Gå inn på kband.no
 2. Logg på Mi Side med bru­kar­namn og passord.
 3. Gå der­et­ter inn på din brei­bands­kon­trakt og velg “Get TV kanalvelger”
 4. Klikk på lin­ken “Gå til Get TV kanal vel­ger her”
 5. Velg kana­la­ne eller inn­hal­det du ønsker
 6. Trykk Bekreft valg.

Inn­hal­det blir ofte til­gjen­ge­leg umid­del­bart, men det kan ta inn­til 3 timar før kana­la­ne blir akti­ve frå du legg dei inn.

Du står fritt til å end­re inn­hal­det i TV-pak­ken din innan­for dei poen­ga du har i abon­ne­men­tet. Med TV & Strøy­ming — 50 poeng har du 50 poeng til rådig­heit, og du kan all­tid kjø­pe flei­re poeng ved å kon­tak­te kunde­sen­te­ret vårt.

Hels på marknaden sin råaste TV- og strøymeboks

Telia box er liten og dis­krét, men med stort poten­sia­le. Den er fak­tisk den kraf­ti­gas­te TV-bok­sen på den nors­ke marknaden!

NB! Inn­hal­det på TV box Mik­ro, TV box II og TV box HD PVR er ikkje end­ra i sam­band med at Get har blitt til Telia. Ta kon­takt med Eni­vest kunde­ser­vice for å bestil­le den heilt nye Telia boksen.

Tusenvis av appar

Last ned favo­ritt-appa­ne dine fra Goog­le Play Sto­re. Net­flix*, Yout­ube og NRK TV er alle­reie instal­lert på Telia box.

* For­ut­set Netflix-abonnement

Lett å finne fram til det du vil

Med eit fel­les søk på tvers av alt inn­hald frå alle TV-kana­lar, strøyme­te­nes­ter og appar du har las­ta ned, finn du raskt fram til det du lei­tar etter.

Telia box rockar testpanela

Til­bake­mel­din­ga­ne frå dei som har tes­ta Telia box har vore vel­dig posi­ti­ve. Din­Si­de gav Telia box ter­ning­kast 5 og sta­tus som anbe­falt pro­dukt. Lyd & Bil­de gav den nye bok­sen 5/6 og mer­ka den som “spe­si­elt anbe­falt produkt”.

Flei­re anmel­del­sar av Telia box (tid­le­ga­re Get boX):

Anbefalt produkt — Din side

Alle Eni­vest kun­dar som har Telia Play, har all grunn til å gle­de seg til den nye deko­da­ren! Den nye Telia bok­sen blan­dar tra­di­sjo­nell TV med strøy­ming, og det fun­ge­rer over­ras­kan­de godt.

Sjå TV kvar du vil med Telia Play app

Som TV- og fib­er­kun­de hos Kvinn­he­rad Brei­band kan du sjå på TV sjølv om TV-en i sto­va er opp­tatt, sjå nyhei­te­ne med­an du lagar mid­dag, eller la bar­na sjå på TV i bak­se­tet på bilen. Med Telia Play app kan du søke, pau­se og spo­le. I til­legg kan du set­te på opp­tak på Telia boksen.

Des­se kana­la­ne kan du sjå
Kana­la­ne i appen vil speg­le kana­la­ne du har valt inn i pak­ken din. Logg inn på Mi side her for å sjå kva kana­lar du har til­gjen­ge­leg eller for å gje­re endringar.

Sjå TV kvar du vil
Bruk nett­bret­tet i sta­den for å inves­te­re i ein ny TV på hyt­ta eller på sove­rom­met. Du har til­gang til dei fles­te kana­le­ne i TV-pak­ken din på nett­brett og mobil. Du kan også sjå fil­mar og seri­ar fra C More (abon­ne­ments­av­hen­gig) i appen.

For å bru­ke Telia Play app treng du TV frå Telia og til­gang til inter­nett. Tenes­ta er føre­bels inklu­dert i ditt TV-abon­ne­ment. Strøy­ming over 3G/4G (mobil­nett) vil kun­ne med­føre eks­tra datatrafikk.

Gjer opp­tak, og sjå dei off­li­ne
Med opp­tak kan du spa­re på favo­ritt­inn­hal­det ditt, og ta så man­ge sam­ti­di­ge opp­tak du vil. Opp­taka blir til­gjen­ge­leg i skya, og du kan nyte dei på tvers av alle einin­gar, uan­sett kva dings du er på. I til­legg kan du las­te ned opp­taka med off­li­ne-funk­sjo­nen, slik at inn­hal­det er til­gjen­ge­leg sjølv om du ikkje har til­gang på inter­nett. Du kan også las­te ned favo­ritt­fil­ma­ne og seri­ane dine frå dei fles­te strøyme­te­nes­te­ne — utan å bru­ke inter­nett eller wifi.

Med opptak/skylagring får du:

 • 500 timar opp­tak med skylagring
 • Ta opp så man­ge ting du vil samtidig
 • Ube­gren­sa leve­tid på opptaka
 • Last ned og sjå opp­taka off­li­ne på mobil og nettbrett

Sjå her kor­leis du gjer opptak

Ny og betre fjernkontroll

 • Fjern­kon­troll med stemmestyring
 • Eigen kna­pp tar deg rett til Netflix
 • Enkel navi­ge­ring mel­lom pro­gram og episodar
 • Blueto­oth-tek­no­lo­gi — bruk fjern­kon­trol­len utan å sik­te på boksen
 • Mitt inn­hald — kna­pp som tar deg til dine opp­tak, fil­mar og seri­er, samt “min lis­te”, “fort­sett å se” og mykje meir

Månadsprisar for Telia Play

TV & Strøy­ming — 50 poeng499,-
60 eks­tra poeng149,-
TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og Serier549,-
TV 2 Sport Premium499,-
C More99,-
Via­sat Premium399,-
Via­sat Film og Serier229,-
Vias­port349,-
Via­sat Golf159,-
Zee TV179,-
HBO Nor­dic109,-
TV Chi­le149,-
Riks­to­to Direkte199,-

 Kvinn­he­rad Brei­band tek atter­hald om even­tu­el­le end­rin­gar i pris og kanal­ut­val i abonnementsperioden.