Eldre mann med laptop

Vilkår private abonnement

Kvinnher­ad Breiband AS
Stan­dard­kon­trakt og lev­er­ingsvilkår for private

1. Generelt
Føl­g­jande vilkår gjeld som til­legg til avtale om pri­vat abon­nement for til­gang til ten­ester mel­lom Kvinnher­ad Breiband AS (KB) og abon­nen­ten (Kun­den). Eit abon­nement med tilhøyrande ten­ester gjeld for ein bestemt hus­stand innan­for KB sitt net­tom­råde.
Tilknyt­ing til ten­es­ta blir lev­ert der­som det er teknisk mog­leg og økonomisk forsvar­leg å levera dette til Kun­den. Der­som det av tekniske eller økonomiske grun­nar ikkje er mog­leg å levera ten­es­ta til Kun­den, betaler heller ikkje Kun­den noko for forsøket, så sant ikkje noko anna er avtalt.
Der­som Kun­den fly­t­tar, opphøyrar abon­nementet. Under føre­set­nad av at KB kan levera ten­es­ta på den nye adres­sa, kan Kun­den ta med seg abon­nementet mot å beta­la gjel­dande fly­t­tege­byr. Fiber heime­sen­tral høyr­er imi­dler­tid til i spe­si­fikk bus­tad, og skal ikkje fly­t­tast med seg.
Etab­ler­ings­ge­byr blir ikkje refun­dert. Spe­sielt avtalte vilkår gjeld fram­for generelle.
Par­tane har teiep­likt om alle tilhøve av kon­fi­den­siell art, inklud­ert opplysningar om per­son­lege forhold, opplysningar som kan ska­da ein av par­tane eller som kan utnyt­tast av utan­forståande i næringsverk­semd. Par­tane plik­tar å gjera dei tiltak som er nød­vendi­ge for å sikra at mate­ri­ale og opplysningar ikkje blir gjort kjent for andre i strid med avtal­en. Dette gjeld også etter at avtal­en er opphøyrt. Opplysningar kan likev­el utleverast med Kun­den sitt sam­tykke eller gjev­ast til dom­stolane, påtale­mak­ta eller andre offentlege styres­mak­ter når KB er retts­leg for­p­lik­ta til å utlevera slik infor­masjon. Blir KB retts­leg for­p­lik­ta til å utlevera slike opplysin­gar, vil Kun­den bli informert om dette.

1.1. Bestill­ing
Bestill­ing av abon­nement og ten­ester via Inter­nett, skrift­leg eller per tele­fon, eller betal­ing av etab­ler­ings­ge­byr og månad­sleige er å sjå på som aksept av vilkåra. Der­som ein kunde tar i bruk KB sine ten­ester utan at det er inngått nokon uttrykke­leg avtale, blir dette rek­na som om han har akseptert desse vilkåra. KB kan fore­ta ei ruti­nemes­sig kred­ittvur­der­ing av nye abon­nen­tar, med rett til å avs­lå lever­anse utan ytter­legare grunngjeving.

2. Pro­dukt
KB stiller dei pro­duk­ta som er spe­si­fis­ert i Bestill­ingsskje­ma til råd­velde for Kun­den. Ein liten del av kap­a­siteten skal nyt­tast til kon­trol­linfor­masjon, slik at reell hastighet vil kun­na vera noko lågare enn det som er oppgitt i spe­si­fikasjo­nane for pro­duk­tet. Kap­a­sitet og innstill­ingar på Kun­den sin maskin vil også påver­ka hastighei­ta.
Line­hastighei­ta vil vera same hastigheit som bestilt. Breiband­stil­gan­gen blir lev­ert til ein defin­ert megabit per sekund rate. KB kom­penser­er etter evne evt. signal­tap på lina, der­som ikkje noko anna er spe­si­fis­ert, men sær­leg i peri­o­dar med stor belast­ning på net­tet vil Kun­den kun­na oppl­e­va å få dår­legare kap­a­sitet og hastighet enn det som er opplyst i pris­lista.  Hastighei­ta ut mot Inter­nett vil kun­na vari­era pga. lokale forhold på net­tet, som KB ikkje har herredømme over.
Brei­d­band­stil­gang blir lev­ert til net­ter­miner­ingspunk­tet (NTP). NTP er defin­ert som over­gan­gen mel­lom net­teigar sitt nett og pri­vat nett. NTP kan vera plassert utan­for eller straks etter gjen­nom­slag i mur/vegg til bygget der breiband­stil­gang er bestilt (grun­n­mur­sprin­sip­pet). Intern kabling som måtte vera nød­vendig for å levera breiband til bus­taden, er Kun­den sitt eige ans­var. Om Kun­den ønskjer fram­føring av nye kablar og kon­tak­tar, må han beta­la til­legg for dette ut over etab­ler­ing­sprisen, i samsvar med KB eller under­leverandør sine pris­ar.
Kun­den skal nyt­ta det utstyret som KB plasser­er hos han. Kun­den er plik­tig til å gi KB til­gang til utstyr som inngår i net­tet og som er KB eller net­teigar sin eige­dom. Kun­den er ans­var­leg for utstyr som i skildringa av ten­es­ta er oppgitt som kun­den sin eige­dom, sjølv om utstyret er fram­skaf­fa og betalt av KB. Tildelte brukar­namn og pas­sord som er gitt til Kun­den, plik­tar han å opp­be­vara på ein måte som hin­drar uved­kom­mande tilgang.

2.1. Tilknytte ten­ester
Gjen­nom breiband­stil­gan­gen får Kun­den til­gang til Inter­nett, e‑post, heimesider og eventuelle andre ten­ester, iføl­gje bestill­inga. Drifts­forstyrringar på desse ten­estene kan føreko­ma.
Sup­port for e‑post begren­sar seg til KB sitt eige grens­es­nitt (mail.kband.no).
KB anbe­falar alle sine e‑post kun­dar (@knett) å bruke Imap fram­for POP3.
Der­som du nyt­tar POP3 er du sjølv ans­var­leg for å ta back­up av e‑post innhald. Les meir om Imap og POP3  her.

3. Oppetid og brukarstøtte
KB kan hjel­pa Kun­den med teknisk brukarstøtte til tider som er annon­sert. Feil eller manglar ved nett eller forbindel­sar skal utbe­trast innan rime­leg tid og utan kost­nad for Kun­den, der­som ikkje feilen/mangelen kan tilskri­vast forhold hos han eller andre forhold KB ikkje har kon­troll over. Ved nød­vendi­ge opphald i ten­es­ta pga. feil­ret­ting, utstyr­sopp­grader­ing o.l. vil Kun­den bli varsla elek­tro­n­isk på føre­hand (under føre­set­nad av tilgjen­gelege kunde­da­ta) og via eigne sider for driftsmeldin­gar, så sant dette er mog­leg. Opp­graderingar av vesent­leg art, som med­før­er at store delar av net­tet blir util­gjen­ge­leg, skal primært gjen­nom­førast natt til tys­dag mel­lom kl 00.01 og kl 06.00. Frå kl. 06:30 – 07:00 kvar dag har sel­skapet ope ser­vicevin­du til å utføre feil­ret­ting på fiber­net­tet.
Feil på pri­vatabon­nement blir behand­la i KB si opn­ingstid og ved inn­meld­ing av feil til vak­t­tele­fo­nen (via vak­tha­vande) etter opn­ingstid kl. 15:00 — 22:00 , helg og heilagda­gar, frå kl. 07:30 — 22:00).
Vak­tha­vande reg­istr­erer inn feilen for hand­sam­ing neste virkedag.
Større kri­tisk feil i vårt fiber­nett kan imi­dler­tid utførast heile døgeret, og blir fortlø­pande vur­dert av vak­tha­vande for KB.
Ved avbrot skal Kun­den gjera KB merk­sam på brotet så snart som mog­leg. KB vil gi ei omtrente­leg ret­tetid og informera Kun­den. KB kan stil­la teknisk per­son­ell til råd­velde for prob­lem på Kun­den sitt utstyr for hans rekn­ing. Reparasjonar/arbeid på net­tet og/eller utstyr, som er KB/netteigar sin eige­dom, må berre utførast av KB eller per­son­ar som KB har god­kjent og gitt særskilt løyve. Der­som Kun­den på eige ini­tia­tiv set i verk tiltak for å utbe­tra man­ge­len ut over det som måtte vera avtalt med KB, beta­lar ikkje KB desse utgiftene.
Feil kan mel­dast til kun­de­sen­teret på tele­fon 53475640 (kl. 08:00 – 15:00), eller vak­t­tele­fon 53475670 (etter kl. 15:00, helg og heilagda­gar fram til kl. 22:00). For inn­meld­ing om min­dre kri­tiske feil kan det sendast e‑post til: post@kband.no (inko­mande e‑post blir behand­la så snart som mog­leg i KB si opn­ingstid, kvardagar).

4.3. Erstat­ning
4.3.1. Tap
KB er ikkje ans­var­leg for tap som føl­gje av manglar, med min­dre tapet er påført ved grov aktløyse eller forsett frå KB si side. Som tap blir rekna:

• tap som føl­gje av min­dre eller bort­fall av pro­duk­sjon eller omset­ning (drift­savbrot)
• tap som føl­gje av at ten­es­ta ikkje kan nyt­tig­gjerast som føre­sett (avsavn)
• tapt forten­este som føl­gje av at ein kon­trakt med tred­je­mann fell bort eller ikkje blir rett opp­fylt
• tap som føl­gje av skade på anna utstyr enn det som er lev­ert av KB, og gjen­stan­dar som utstyret blir brukt til fram­still­ing av eller som har nær og direk­te saman­heng med det bruk som utstyret føreset.

4.3.2. KB sitt sam­la ans­var
KB sitt sam­la erstat­ningsans­var er avgren­sa til kr 2.500,- for kvart til­felle, med min­dre tapet skul­dast grov aktløyse frå KB si side.

5. Ekstra­ordinære bruk­sre­strik­sjonar
I nød­stil­felle, medrek­na alvor­lege trugsmål mot helse, tryg­gleik eller miljø, naturkatas­tro­far, krig eller krigs­lik­nande situ­asjonar, inklu­siv streik eller lock­out og alvor­leg fare for sab­o­tas­je mot nett og ten­ester, kan KB avbry­ta ten­es­ta heilt eller delvis. KB har rett til å set­ja i verk tiltak som kan med­føra avbrot, forstyrringar eller endringar av ten­es­ta som er nød­vendi­ge av tekniske, ved­like­haldsmes­sige eller driftsmes­sige årsak­er. KB er utan ans­var for kost­nad­er, tap eller skade som Kun­den måtte bli påført som føl­gje av slike tiltak. KB vil gjera sitt beste for å varsla om slike tiltak i god tid og syta for at ulem­pa for den enkelte kunde blir minst mog­leg.
Det kan skje endringar i til­førsel­snet­tet som gjer at KB ikkje lenger kan levera breiband eller Inter­net­tak­sess. Dette med­før­er at ten­es­ta må steng­jast for ein peri­ode. KB skal likev­el utan opphald søk­ja å finna alter­na­tive til­gangsruter slik at ten­estene igjen kan leverast.

6. Varigheit, opp­sei­ing og hev­ing
Abon­nementet kan seiast opp med min­i­mum ein (1) månads skrift­leg varsel frå begge par­tar. For abon­nen­tar med bind­ingstid, vil opp­sei­in­ga gjel­da frå 1. kvar månad. Ved opp­sei­ing av avtal­en blir ikkje inn­be­talt etab­ler­ings­ge­byr refun­dert. Der­som det opp­står tekniske prob­lem med leveranse/overføring og KB med rimelege mid­lar ikkje kan utbe­tra prob­le­ma, kan KB seia opp avtal­en. Ved opp­sei­ing frå KB på grunn av mang­lande muligheit til lev­er­ing av bestilt pro­dukt eller av andre grun­nar som ikkje skul­dast mis­lighald, skal det inn­be­talte etab­ler­ings­ge­byret refunderast.

7. Kun­den sitt bruk av net­tet og for­bod mot vidare­føring av nett eller ten­ester
Kun­den har berre rett til å nyt­ta abon­nementet på van­leg måte som føre­sett av KB. Det er ikkje tillete å vidare­føra sig­nal eller formid­la ten­ester frå gjel­dande nett kork­je til utan­forståande eller til andre abon­nen­tar hos KB. Med utan­forståande mein­er ein per­son­ar som ikkje er abon­nen­tar hos KB. Brot på desse føre­seg­nene er å sjå på som mis­lighald. Kun­den kan ikkje vidare­formid­la kap­a­sitet på abon­nementet sitt, og heller ikkje leg­g­ja opp interne nettverk slik at andre får til­gang til KB sine ten­ester. Kun­den kan ikkje dri­va næringsverk­semd på eit abon­nement for pri­vate kun­dar, utan at det er særskilt avtalt med KB. Adresseen­dringar og andre endringar av bety­d­ing for kun­de­forhold­et, må mel­dast til KB innan rime­leg tid. Kun­den kan ikkje over­dra abon­nementet eller nokon del av det til andre enn fam­i­liemedlem­mer i same hus­stand utan skrift­leg sam­tykkje frå KB. Ved døds­fall, eller der­som Kun­den har fly­t­ta frå hus­standen og tidle­gare sambuar/ektefelle skal over­ta abon­nementet, kan over­drag­ing av abon­nement skje utan omkost­ningar ved meld­ing frå den som ønskjer å over­ta abonnementet.

8. Eigar­til­høve og ans­var
KB har eige­dom­sret­ten til alle faste og lause innstal­lasjonar som KB mon­ter­er i net­tet og utstyr som blir plassert ute hos Kun­den. KB er ans­var­leg for pro­duk­tet i samsvar med gjel­dande vilkår i lov som pålegg ans­var. Utover stor­leiken på etab­ler­ings­ge­byret, er KB ikkje ans­var­leg for direk­te økonomisk tap, som Kun­den måtte li som føl­gje av at han er avsko­ren frå å bru­ka KB sine pro­dukt. KB er ikkje ans­var­leg for føl­gjeskadar. KB tar ikkje ans­varet for innhald på Kun­den sin PC eller øyde­leg­gin­gar på denne. Kun­den plik­tar å gjera seg kjent med og over­hal­da dei til ei kvar tid gjel­dande abon­nementsvilkår frå KB, samt andre reglar og påbod gitt frå KB i sam­band med bruk av ten­estene. Kun­den er sjølv ans­var­leg for all infor­masjon han utnyt­tar, formid­lar eller spreier ved hjelp av ten­es­ta. Kun­den for­p­lik­tar seg til ikkje sjølv å nyt­ta eller la andre nyt­ta sin Inter­nett-aksess eller andre breiband­sten­ester frå KB i strid med norsk lov med forskrifter. Kun­den har plikt til ikkje å forsera elek­tro­n­iske sper­rer eller kodar, eller på annan måte å skaf­fa seg urettvis til­gang til ten­ester og sys­tem. Det er ikkje tillete med masseut­send­ing av reklame, e‑post eller anna, eller til å bru­ka net­tet til å spreie kjede­brev og anna. Inter­nett-aksessen skal ikkje nyt­tast til å dri­va eigne serverten­ester – herun­der, men ikkje avgren­sa til; peer to peer, ftp, web, nntp, prox­y­serv­er eller dhcp. Slike ten­ester, så vel som VPN, kan gjerast tilgjen­ge­leg for Kun­den etter særav­tale om desse pro­duk­ta. Kun­den må ikkje bru­ka net­tet til sprei­ing av datavirus, opphavs­retts­leg beskyt­ta mate­ri­ale eller skuldin­gar som av tred­jeper­son­ar kan opp­fat­tast som krenk­jande, herun­der rasisme og pornografi.
KB tek unna ret­ten til utan føregåande varsel, å steng­ja Kun­den sin til­gang til nettver­ket der­som KB får kjennskap til at han mis­brukar ten­es­ta til sprei­ing av barneporno, rasis­tiske ytringar, ærekrenk­ing eller brot på opphavs­ret­tar.
Kun­den er ans­var­leg for skadar han sjølv påfør­er KB sin eige­dom, forset­t­leg eller ved aktløyse. Kun­den kan ikkje endra på kon­fig­urasjo­nen av KB sitt utstyr og heller ikkje på utstyr som Kun­den sjølv eig, når KB nyt­tar dette for å levera ten­es­ta. Kun­den er sjølv ans­var­leg for tryg­gleiken i sam­band med eventuelle datainnbrot eller forsøk på dette frå ein tred­jepart mot eigen PC.
Ved avs­lut­ting av abon­nementet er Kun­den ans­var­leg for fritt å levera tilbake alt utstyret som KB har utplassert. Kun­den må return­era slikt utstyr til KB innan 30 dagar elles vil han bli fak­tur­ert for utstyr som ikkje er return­ert innan fris­ten.
KB kan krev­ja eit deposi­tum for utstyr som Kun­den har leigd. Stor­leiken på beløpet går fram av Bestill­ingsskje­ma til ei kvar tid og kan vari­era etter omfanget av det utstyret Kun­den disponer­er. Ved avs­lut­ting av eit abon­nement skal KB refun­dera det depon­erte beløpet, under føre­set­nad av at utstyret er return­ert intakt og utan skad­er utover nor­mal sli­tas­je. Deposi­tumet er spe­si­fikt knytt til KB sitt utstyr og kan ikkje nek­tast refun­dert eller tilbake­hal­dast for å dekk­ja andre krav mot Kun­den, som til dømes ube­talt leige. Stør­relsen på deposi­tumet avgren­sar ikkje Kun­den sitt ans­var over­for KB i til­felle av skade på eller tap av KB sitt utstyr. Kon­fiskert deposi­tum er ikkje til hin­der for at KB kan søk­ja vidare kompensasjon.

9. Betal­ing
I dei til­felle kor bestill­inga utløyser eit etab­ler­ings­ge­byr, skal dette inn­be­ta­last før tilknyt­ing. Fast leige for­fell til betal­ing forskotsvis per kvar­tal. Eventuelle seinare bestilte til­leg­g­sten­ester for­fell og blir innkravd saman med breiband­sleiga. Eventuelle kost­nad­er knytt til sam­tale­trafikk og andre ten­ester, vil bli fak­tur­ert etter­skotsvis per kvar­tal. Ved mang­lande betal­ing frå Kun­den vil han få betal­ingspåmin­ning og inkasso­varsel. Der­som Kun­den ikkje beta­lar innan 14 (fjorten) dagar etter at varsel er mot­teke, vil for­dringa bli sendt til inkas­so. Ved for sein betal­ing blir renter frå betal­ings­fris­ten tillagt i samsvar med gjel­dande morar­entelov. KB kan steng­ja til­gan­gen til net­tet der­som fak­tu­ra etter varsel ikkje er betalt innan fris­ten.
Der­som Kun­den sin til­gang blir avstengd pga. mang­lande betal­ing og han ønskjer å gjenop­na til­gan­gen innan 30 dagar frå steng­ing, vil Kun­den bli belas­ta med gjel­dande gjenop­n­ings­ge­byr (kr 500 pr 01.01.2022). Der­som Kun­den sin til­gang er stengt i meir enn 45 dagar, blir abon­nementet rek­na som opp­sagt og utstyret vil bli kravd return­ert til KB. Der­som Kun­den ønskjer å gjenop­na til­gan­gen når abon­nementet er rek­na som opp­sagt, skal gjel­dande etab­ler­ingsavgift beta­last. Om KB sitt tilgo­de­ha­vande over­stig kr 2.500,- eks. mva., kan KB mel­lom ordinære fak­tureringstid­spunkt krev­ja at Kun­den beta­lar heile eller delar av beløpet.

10. Mis­leghald
Der­som Kun­den mis­legheld avtal­en, kan KB sper­ra for ten­ester eller kopla frå forbindelsen til Kun­den. Der det er sak­leg grunn for det, eller at anlegget blir brukt i strid med norsk lov eller i strid med anlegget sin føre­set­nad og van­leg bruk, er det å sjå som mis­leghald av avtal­en. KB skal gjera ten­es­ta tilgjen­ge­leg for Kun­den så snart mis­leghaldet er opphøyrt. Kun­den er ans­var­leg for betal­ing av ten­estene sjølv om dei skulle bli stengd på grunn av misleghald.

11. Endring av vilkår
KB kan endra lev­er­ingsvilkåra og pris­ar med ein (1) månads varsel.
Vilkårsendring basert på myn­digheit­skrav kan endrast/tilpassast i hen­hald til eik­var tid gjel­dande krav.

11.1. Over­drag­ing frå KB til annan leverandør
KB held unna ret­ten til å kun­na over­dra ret­tane og plik­tene sine, som er knytt til abon­nementet til ein annen eigna leverandør såframt dette ikkje er urime­leg for Kunden.

12. Tvis­tar
Tvis­tar mel­lom Kun­den og KB skal ein søk­ja å løysa med det gode. Der­som tvis­ten ikkje let seg løysa ved forhan­dlin­gar, kan kvar av par­tane bringa tvis­ten inn for dei ordinære dom­stolane.
Kun­den skal ha eitt eksem­plar av desse vilkåra, som han og KB er bundne av ved bestillinga.

13. Per­son­vern hjå Kvinnher­ad Breiband AS

Kvinnher­ad Breiband AS fokuser­er på å ivare­ta og beskyt­ta våre kun­dar sitt per­son­vern.
Vi behand­lar per­son­op­plysningar i samsvar med den til ein kvar tid gjel­dande lov­givn­ing, herun­der i samsvar med per­son­op­plysningsloven og per­son­op­plysnings­forskriften.
Per­son­op­plysningar er opplysningar og vur­deringar som kan knyt­tast til deg som kunde. (For vår full­s­tendi­ge per­son­vern­erk­læring klikk her).