Nettfart — kva er eigentleg det?

Net­t­fart, også kjent som inter­nett-hastigheit, ref­er­erer til farten på dataover­føring over inter­nett.
Den vert van­legvis målt i megabitar per sekund (Mbps) eller giga­bitar per sekund (Gbps). Høgare net­t­fart tyder på raskare over­føring av data, noko som er vik­tig for ulike net­tak­tivite­tar som strøyming av video, ned­last­ing av fil­er, nettsurf­ing, og å spele ymse spel online.

Det er to hov­ud­ty­par av nettfart:

  1. Ned­last­ing­shastigheit: Dette vis­er til kor raskt data kan over­førast frå inter­nett til di ein­ing. Til dømes: ein høgare ned­last­ing­shastigheit betyr at du kan strøyme ein film i høgare kvalitet utan avbrot.
  2. Opplas­t­ing­shastigheit: Dette indik­er­er kor raskt data kan over­førast frå di ein­ing til inter­nett. Dette er vik­tig for aktivite­tar som å laste opp videoar til sosiale medi­um eller å delta i videokonferansar.

Net­t­farten kan vari­era basert på fleire fak­torar, som kap­a­siteten til din inter­net­tleverandør, typen av inter­net­tforbindelse (som fiber, DSL, kabel, eller satel­litt), og avs­tanden mel­lom di ein­ing og plasser­ing av heimesentral/ruter.
Det kan òg påverkast av nettverks­be­last­ning og kvaliteten på ditt heimenettverk, inklud­ert Wi-Fi-rutaren og andre tilko­pla einingar.
Hos Kvinnher­ad Breiband er ned og opplas­t­ing­shastigheit lik, har du fiber 100 så skal du ha tilsvarande fart både opp og ned om du måler net­t­farten med kabel direk­te i heimesentralen. 

Glob­al opplev­ing. Lokal service.