Auka fart, same pris til alle bedrifter!

Kjære alle bedrift­skun­dar.

Vi vil frå 01.03.23 endre net­t­fart for dei fleste av våre bedrift­skun­dar.
Prisen blir uen­dra og farten aukar.

Glad­sak! Ny net­t­fart til uen­dra pris: 

Net­t­fart: 60, 100 og 200 mbps opp/nedlasting inter­nett via fib­erte­knolo­gi. 
Prisane kan avvike for enkelte bedrifter grun­na indi­vidu­elle avtalar/tilpassa behov.

Vi opp­modar også alle bedrifter om å ta ein sjekk på kva kon­takt tele­fon­num­mer (mobil grun­na sms) som ligg reg­istr­ert på kun­de­pro­filen dykkar.
Dette kan du sjekke under “mi side” for bedrif­ta eller sende ein e‑post til post@kband.no.

Opp­dater til rel­e­vant e‑post adresse og mobiltlfnr slik at varslin­gar frå oss kjem til rette ved­ko­mande.
Vi varslar pr e‑post/sms for plan­lagt og uforut­sett arbeid i net­tet som ofte kan vere veldig vik­tig infor­masjon for alle som job­bar i bedrifta. 

Er du kunde hjå oss og har spørsmål til pro­dukt og ten­ester, evt. WIFI løys­ing for di bedrift?
Ikkje nøl med å ta kon­takt.
Vi har ope alle kvarda­gar frå kl. 8 — 15, og du når oss på tele­fon 53475640.
Ta kon­takt med oss for ein ufor­p­lik­tande prat.