Auka fart, same pris til alle bedrifter!

Kjæ­re alle bedrifts­kun­dar.

Vi vil frå 01.03.23 end­re nett­fart for dei fles­te av våre bedrifts­kun­dar.
Pri­sen blir uend­ra og far­ten aukar.

Glad­sak! Ny nett­fart til uend­ra pris: 

Nett­fart: 60, 100 og 200 mbps opp/nedlasting inter­nett via fib­er­tek­no­lo­gi. 
Pri­sa­ne kan avvi­ke for enkel­te bedrif­ter grun­na indi­vi­du­el­le avtalar/tilpassa behov.

Vi opp­mo­dar også alle bedrif­ter om å ta ein sjekk på kva kon­takt tele­fon­num­mer (mobil grun­na sms) som ligg regist­rert på kunde­pro­fi­len dyk­kar.
Det­te kan du sjek­ke under “mi side” for bedrif­ta eller sen­de ein e‑post til post@kband.no.

Opp­da­ter til rele­vant e‑post adres­se og mobiltlfnr slik at vars­lin­gar frå oss kjem til ret­te ved­ko­man­de.
Vi vars­lar pr e‑post/sms for plan­lagt og ufor­ut­sett arbeid i net­tet som ofte kan vere vel­dig vik­tig infor­ma­sjon for alle som job­bar i bedrifta. 

Er du kun­de hjå oss og har spørs­mål til pro­dukt og tenes­ter, evt. WIFI løy­sing for di bedrift?
Ikkje nøl med å ta kon­takt.
Vi har ope alle kvar­da­gar frå kl. 8 — 15, og du når oss på tele­fon 53475640.
Ta kon­takt med oss for ein ufor­plik­tan­de prat.