Innføring av meirverdiavgift på nyhetskanalar

Sidan 2016 har det vore moms­fri­tak for elekt­ro­nis­ke nyhets­te­nes­ter som nett­avi­ser og nyhets­ka­na­lar. Det har vore med på å bidra til eit breitt utval av nyhets­ka­na­lar frå Noreg og utlan­det, finan­sieri­ring av jour­na­lis­tikk og styr­king av demo­kra­ti.

Det nye stats­bud­sjet­tet har no fjer­na moms­fri­ta­ket. Det­te er end­rin­gar som får kon­se­kven­sar i medie­bran­sjen, og som vi påvir­ke pri­sen du som kun­de skal beta­lar.

Grun­na det­te til­ta­ket vil også pri­sen på våre tv-pak­kar som inne­held nyhe­ter end­re seg.
Nye pri­sar og spa­nan­de pak­kar blir lan­sert frå 1. mars 2023.

For dei av våre kun­dar som er fak­tu­rert frå 1. janu­ar 2023 blir “mang­lan­de” moms etter­fak­tu­rert på fak­tu­ra i løpet av vår­en.
Sit du att med spørs­mål så finn du kan­skje gode svar her.