Mann med eit nettbrett

Innføring av meirverdiavgift på nyhetskanalar

Sidan 2016 har det vore moms­fritak for elek­tro­n­iske nyhet­sten­ester som net­tavis­er og nyhet­skanalar. Det har vore med på å bidra til eit bre­itt utval av nyhet­skanalar frå Noreg og utlandet, finan­sierir­ing av jour­nal­is­tikk og styrk­ing av demokrati.

Det nye stats­bud­sjet­tet har no fjer­na moms­fritaket. Dette er endringar som får kon­sekven­sar i mediebran­sjen, og som vi påvirke prisen du som kunde skal beta­lar.

Grun­na dette tiltaket vil også prisen på våre tv-pakkar som inneheld nyheter endre seg.
Nye pris­ar og spanande pakkar blir lansert frå 1. mars 2023.

For dei av våre kun­dar som er fak­tur­ert frå 1. jan­u­ar 2023 blir “mang­lande” moms etter­fak­tur­ert på fak­tu­ra i løpet av våren.
Sit du att med spørsmål så finn du kan­skje gode svar her.