Bruk av “mi side”

Kvinn­he­rad Brei­band får man­ge spørs­mål om bruk av “mi side” på www.kband.no og kva du kan gje­re der. Der­som du ikkje nyleg har laga deg bru­kar til inn­log­ging anbe­fa­lar vi deg å gje­re det alle­reie i dag. Du går på kband.no, try­kjer på meny, så ser du mi side på høg­re side og tryk­kjer på den. Du tryk­kjer så på “regist­rer bruker”.

Vida­re legg du inn ditt kun­denr og pin kode (det­te står på fak­tu­ra frå Kvinn­he­rad Brei­band).

Du legg der­et­ter inn ei e‑post adres­se og nytt pass­ord x 2. Du har då regist­rert ny bru­kar til inn­log­ging på vår heime­side.

Du mot­tek der­et­ter ein e‑post som ber deg bekref­te ny brukar.

Kvi­for “MI SIDE”?
Ved inn­log­ging på “mi side” får du ein full­sten­ding over­sikt på ditt abon­ne­ment hjå Kvinn­he­rad Brei­band.
Du kan hen­te ut fak­tura­kopi og sjå kva pro­dukt og tenes­ter du beta­lar for.

Du kan og end­re mobil­num­mer og epost der­som det­te ikkje stem­mer. Adres­se og and­re opp­ly­sin­gar må du mel­de end­ring på ved å sen­de oss epost til post@kband.no.

TV frå TELIA gir rom for flek­si­bi­li­tet

Der­som du har TV frå TELIA kan du også admi­ni­stre­re dine kana­lar via eigen “kanalvel­jar”.
Her kan du admi­ni­stre­re din eigen kanal­pak­ke. Det­te er kost­nads­fritt.
Logg deg inn på “mi side” og velg der­et­ter kanalvel­ger oppe til høgre. 

Du kjem der­et­ter inn til valg­me­ny­en som ser slik ut:

Døme på inn­log­gings­bi­le­te (varie­rar avhen­gig av kva tv-pak­ke du har): 

Du har over­sikt på fas­te kana­lar og valgt inn­hald under fanene:

Under fana “Valgt inn­hold” kan du sjølv vel­ge inn­hald inn og ut av din eigen kanal­pak­ke, då innan­for det antal poeng du har i tv pak­ken din.
Der­som du har TV TELIA 50 poeng har du 50 poeng totalt i tv-pak­ken din.
Utvi­dar du pak­ken til TV TELIA 110 poeng har du 110 poeng totalt i tv-pak­ken din, og endå meir inn­hald til­gjen­ge­leg under “valgt inn­hald”. Du kan vel­je inn­hald inn og ut av tv-pak­ken akku­rat når du måt­te ynskje det, utan eks­tra kost­nad.

Lurer du på noko?
Ta kon­takt med vårt kunde­sen­ter på tele­fon 53475640.
Her er ope alle kvar­da­gar mel­lom kl. 08–15.