Kundeundersøking frå Kvinnherad Breiband — di meining er viktig.

Frå og med 24.01 (og ca. 2–3 vek­er) kan du reg­ne med å få tilsendt ein mark­nadsun­der­søkelse via e‑post. Her kan du som kunde få moglegheit til å kome med dine meiningar om Kvinnher­ad Breiband, bran­sjen og pro­dukt frå Telia.
Dette er ei under­søk­ing vi gjen­nom­før­er i samar­beid med Telia.
Estimert svar­tid er 7–10 min­utt. Sjølve under­søkinga blir sendt frå Opin­io­nen via e‑post. Her ligg ved ein link som kan opnast for å få til­gang til alle spørsmåla.
Vi vil trekkje ut to til­feldige vin­narar av uni­ver­sal gåveko­rt frå Opnin­io­nen (kr 500) i til­legg til to bonusvin­narar av gåveko­rt for Husnes Stors­en­ter på à 2500 kr.
Alle tilbakemeldin­gane blir behand­la kon­fi­den­sielt av Opin­io­nen.

Vi set stor pris på om du tek deg tid til å besvare desse spørsmåla.
Di mein­ing er vik­tig for oss. 


På føre­hand tusen takk.

Med ven­leg hels­ing
Dag­leg leiar Gunnhild Nilsen Hillestad
i Kvinnher­ad Breiband og teamet i Opinionen