Kundeundersøking frå Kvinnherad Breiband — di meining er viktig.

Frå og med 24.01 (og ca. 2–3 veker) kan du reg­ne med å få til­sendt ein mark­nads­un­der­sø­kel­se via e‑post. Her kan du som kun­de få mog­leg­heit til å kome med dine mei­nin­gar om Kvinn­he­rad Brei­band, bran­sjen og pro­dukt frå Telia.
Det­te er ei under­sø­king vi gjen­nom­fø­rer i sam­ar­beid med Telia.
Esti­mert svar­tid er 7–10 minutt. Sjøl­ve under­sø­kin­ga blir sendt frå Opi­nio­nen via e‑post. Her ligg ved ein link som kan opnast for å få til­gang til alle spørs­må­la.
Vi vil trek­kje ut to til­fel­di­ge vin­na­rar av uni­ver­sal gåve­kort frå Opni­nio­nen (kr 500) i til­legg til to bonus­vin­na­rar av gåve­kort for Hus­nes Stor­sen­ter på à 2500 kr.
Alle til­bake­mel­din­ga­ne blir behand­la kon­fi­den­si­elt av Opi­nio­nen.

Vi set stor pris på om du tek deg tid til å besva­re des­se spørs­må­la.
Di mei­ning er vik­tig for oss. 


På føre­hand tusen takk.

Med ven­leg hel­sing
Dag­leg lei­ar Gunn­hild Nil­sen Hille­stad
i Kvinn­he­rad Brei­band og team­et i Opinionen