No kjem Netflix inn i valgmenyen!

Telia Noreg og Net­flix har inn­gått ein ny og spa­nan­de avta­le som gjer at du snart kan vel­je Net­flix gjen­nom valg­me­ny­en. På sikt vil endå flei­re attrak­ti­ve for­de­ler bli til­gjen­ge­le­ge for deg.

Det er ber­re å gle­da seg til ein flek­si­bel TV-tenes­te stapp­full av dine favo­rit­tar! Vi vil infor­me­re deg som TV-kun­de så snart vi veit kva tid Net­flix og TV2 Play blir til­gjen­ge­leg for dykk i valg­me­ny­en.

Telia fort­set å utford­re
- Vi er stol­te over å kun­ne vidare­føre vårt gode sam­ar­beid med Net­flix. Vi fort­set å utford­re og ser fram til å gi kun­da­ne våre mog­leg­heit til å vel­ge inn den­ne strau­me­te­nes­ta med det spa­nan­de inn­hal­det i valg­me­ny­en om ikkje så vel­dig len­ge, sei­er Pål Rune Kaa­len, lei­ar for pri­vat­mark­na­den i Telia Noreg.
Vi job­bar også tett med Net­flix i des­se dagar for å kun­ne til­by våre kun­dar flei­re for­de­lar også i fram­ti­da. Det er ber­re å gle­da seg!

Vik­tig sam­ar­beid
- Vi set pris på sam­ar­bei­det med Telia, som ein vik­tig stra­te­gisk part­ner for oss, både i Noreg og Nor­den. Vi ser fram til å gje­re seri­ar, fil­mar og doku­men­ta­rar, alt frå “Squid Game” til nors­ke “Hjem til jul” endå meir til­gjen­ge­leg for TELIA sine kun­dar, sei­er Pat­rick Danckwardt, sjef for for­ret­nings­ut­vik­ling i Nor­den.

Liten boks — stort uni­vers av under­hald­ning
Telia box er ein TV-og strøyme­boks frå TELIA, stapp­full av dine favo­rit­tar. Bok­sen har stem­me­sty­ring, inne­bygd chro­mecast, til­gang til tusen­vis av apper og støt­tar 4K bilde­opp­løy­sing. Med Telia box har du ein enkel til­gang til hei­le Net­flix-uni­ver­set via ein kna­pp på fjern­kon­trol­len og for­hånds­in­stal­lert app i bok­sen. Kan det bli enkla­re?
Ven­tar du litt kan du som kun­de hjå Telia også kun­ne vel­je Net­flix i valg­me­ny­en, som sis­te til­skot i ei lang rek­ke strøyme­te­nes­ter for Telia Play.

Det er ber­re å fin­ne fram popcor­net og gle­da seg!