Klar for ei fornying med topp nettfart og ny tv-platform?

Er du klar for ei for­ny­ing av abon­ne­men­tet ditt?

Vi har særs man­ge kun­dar som har både Inter­nett og TV-abon­ne­ment hjå oss. Tek­no­lo­gi­en utvik­lar seg i ein rasan­de fart, og nye pro­dukt og tenes­ter er no til­gjen­ge­leg på TV mark­na­den.
Vi kan no til­by ei opp­gra­de­ring av eksis­te­ran­de TV og inter­nett abon­ne­ment for kr 990 (ein­gongs­sum).
Opp­gra­de­rin­ga inklu­de­rer 1 stk ny tv-deko­der med spa­nan­de funk­sjo­na­li­te­tar og ein flek­si­bi­li­tet du kna­pt har sett makan til.
Den nye tv-bok­sen er liten med til­gang til eit stort uni­vers, og med sky­lag­ring (opp­tak) inn­til 500 timar.

Last ned favo­ritt-appa­ne dine fra Goog­le Play Sto­re.
Net­flix*, Yout­ube og NRK TV er alle­reie instal­lert på Telia box.
Det er til og med eigen Net­flix kna­pp på fjernkontrollen.

* For­ut­set Netflix-abonnement

End­ra nett­fart med opp­gra­dert fib­er­lin­je

Ikkje nok med det.…du får også opp­gra­dert inter­nett­lin­je frå fib­er 200 og opp­over (avhen­gig av kva pak­ke du evt. går for).
Det­te vil besø­kjan­de, born, ung­dom, borne­born, vener og bekjen­te set­je stor pris på! Full flek­si­bi­li­tet på tv-bok­sen og “bånn gass” på internettlinja. 

Få fib­er 200 — 1Gig og Telia TV i ny og spa­nan­de opp­gra­de­rings­pak­ke

Ta ein kikk på dei uli­ke alter­na­ti­va via kband.no. Her ser du pris og pro­duk­t­ek­sem­pel med gjel­dan­de prisar: 

Pris pr månad for Inter­nett og TV er frå kr 999.
Du kan enkelt bestil­le den­ne opp­gra­de­rin­ga ved å tryk­ke på lin­ken via heime­sida vår: “Eksis­te­ran­de kun­de? Trykk her!

TV-pak­ka­ne våre kan du lese endå meir om via den­ne linken. 

Gjer som Kjell, sjå TV der du er — på pc, nett­brett, mobil eller via fjernsynet

Kun inter­nett kun­de, men vil ha tv-abon­ne­ment?

For­tvil ikkje. Vi til­byr alle våre kun­dar TV tenes­ter. Så der­som du i dag kun har inter­nett men yns­kjer å opp­da­te­re abon­ne­men­tet med TV frå TELIA så ord­nar vi enkelt det­te.
Då må du fyl­le ut eit bestil­lings­skje­ma og sen­de inn til oss.
Vi tar der­et­ter kon­takt for avta­le om henting/levering av tv-boks.

Er du usik­ker og vil ha ein prat før end­ring?
Ring oss gjer­ne på kunde­sen­te­ret, tele­fon 53475640. Her har vi ope kvar­da­gar frå kl. 07:30 — 15:00.

Der­som du er klar for ei for­ny­ing så er det­te noko for deg 🙂

Lokal ser­vice. Glo­bal oppleving.