GLEDE PÅ ØLVESTVEIT

GLEDE PÅ ØLVESTVEIT
Eg tok ein liten prat med Stein Olav Ølves­tveit for å brin­ga nyhen­de om opp­start på brei­bands­ut­byg­gjin­ga. Ølves­tveit­bon­den, Bonde­kom­pani­sje­fen og fami­lie­man­nen var glad for å få den­ne mel­din­ga. Han var heilt klar på at det­te vil­le ha mykje å seie for dei.

Dei er 6 i hus­stan­den som alle er nett­bru­ka­rar, så i dag må det plan­leg­gjast når nokon skal på nett, og det må sta­dig kjø­past nye data­pak­kar. Skal han lese nyhen­de må han stå tid­leg opp skal det vere kapa­si­tet til han. Skule­ar­beid og inn­le­ve­rin­gar frå dei unge går føre i køen.

Skule­ar­beid og inn­le­ve­rin­gar er krev­jan­de når til­gan­gen til nett er begren­sa og må delast på man­ge.
All data­tra­fikk går via mobil­abon­ne­ment som er dyre med låg kapa­si­tet. Fast­lin­jer er frå­ve­ran­de, det har hel­ler ikkje vore til­bod over kopar­lin­jer som det har vore dei fles­te and­re stader.

Stein Olav er bon­de og dag­leg lei­ar i Bonde­kom­pa­ni­et og har mykje dat­a­r­beid som må gje­rast hei­man­te, kona har syv­erk­stad i kjel­la­ren, så det er ein aktiv fami­lie med stort behov for sta­bilt nett med god kapasitet.

Det er heilt klart at brei­ban­det vil ha mykje å sei for dag­leg­li­vet på den idyl­lis­ke Ølves­tveit­gar­den som ligg fritt og fint på Baug­s­tran­da. Med sta­bilt oppe­gå­an­de nett med god kap­si­tet vil fami­li­en slep­pa å ven­ta på tur for å gje­ra skule­abeid og arbeidsoppgåver.

Far kan lese nyhen­de når han vil, og ikkje minst opnar det seg ei heil verd av mulig­he­ter innan under­hald­ning og nytte­bruk som dei i dag ikkje har til­gang til. Me had­de ein god sam­ta­le Ølves­tveit­bon­den og eg. Det er kjekt for oss som utbyg­gjar å ende­leg få kome i gang med ei så etter­leng­ta utbyg­gjing. Og endå kjek­ka­re for dei som bur her som ende­leg kan få dei same mulig­he­ta­ne som er ein sjølv­fyl­gje for dei fles­te i dag.

Baug­s­tran­da, no kjem vi!