Oppgradering til ny nodeteknologi

Tys­dag 25.05 og 01.06 skal ytter­legare to nodar (=teknisk hytte) opp­graderast med ny teknolo­gi.
Alt av teknisk utstyr blir opp­gradert til nyaste sort, og vi vil som resul­tat av dette kunne til­by (dei som ynskjer det) net­t­fart med enorme kap­a­site­tar.
Vi føre­bur oss på framti­da og “rig­gar” net­tet med nytt teknisk utstyr for å ivare­ta god kvalitet i fiber­net­tet. Etter opp­graderinga kan vi til­by kun­dane 1000 mbps (1 Gig). Utstyret blir også opp­gradert med bat­terib­ack­up (48v) for å ivare­ta lengst mog­leg oppetid og driftstryg­gleik i fiber­lever­ansen.

Åkra 25.05
Arbei­det star­tar opp kl. 07:30 og er ven­ta fer­digstilt ca. kl. 15:00.
Innan­for dette tid­srom­met vil alle våre kun­dar i dette området bli kobla over på ein heilt ny teknolo­gi, og det må medrek­nast ei nede­tid på 0,5 ‑1 time (innan­for tid­srom­met kl. 07:30 — 15:00). Vi opp­grader­ar då ein kunde om gongen over på ny fiber­snor, ny soft­ware på heime­sen­tral og ny posisjon på nytt utstyr (switch).
Hugs å formi­dle denne infor­masjo­nen til dei som brukar net­tet i din husstand. 

Teigen (Husnes/Valen) 01.06
Arbei­det star­tar ca. kl. 07:00 og er ven­ta fer­digstilt ca. kl. 15:00.
Våre kun­dar vil i heile dette tid­srom­met vere utkobla.
Her skal alt utstyret skif­tast ut sam­studes og det blir full utkobling.
Med tanke på den lange utkoblin­ga (ca. 8 timar) er det også særs vik­tig at du informer­er alle i hus­standen din.
Mange job­bar på heimekon­tor og må tilpasse arbei­ds­da­gen deretter. 

Vik­tig info!
Det er særs vik­tig at utstyr lev­ert av Kvinnher­ad Breiband (dvs din heime­sen­tral) står påkobla straum denne dagen. Det blir sendt elek­tro­n­isk opp­da­ter­ing i sys­temet i sam­band med opp­graderinga.
Utstyret vil ikkje fun­gere etter opp­graderinga der­som strau­men er avs­lått.
For dei av kun­dane våre som har eige tråd­laust utstyr (smart-tv, ruter, iPad, mobi­lar, pc-ar, play sta­tion, med meir) vil det (etter opp­da­teringa) vere naudsynt med omstart.
Utstyret får då utdelt ny IP adresse, og blir då ein del av vårt nye fiber­nett.

Aksesspunkt (eige tråd­laust utstyr)
Der­som du har heime­sen­tral av type allied telesys vil det (for dei fleste) ikkje vere mog­leg å bruke eige aksesspunkt som tråd­laust nett (wifi).
Når du har aksesspunkt og har over 2 enhetar kobla til (feks. tele­fon, data­maskin, smart-tv, iPad, osv.) vil berre 2 av desse få IP.
I utgangspunk­tet brukar alle kun­dar berre 1 Pub­lic IP som heime­sen­tralen mot­tek. Denne del­er deretter ut eit lokalt nett som blir fordelt ut via Pub­lic IP for å kome seg vidare ut på inter­nett. Denne “funksjon­aliteten” funger­ar ikkje med eit aksesspunkt, diverre. Dei aller fleste har langt fleire duppedit­tar dei ynskjer å ha på nett, men med aksesspunkt stop­par dette med ein enhet (øvrige kjem då ikkje på inter­nett).
Der­som du har aksesspunkt vil vi anbe­fale deg å ta kon­takt med lokal leverandør av elek­tro­n­isk utstyr (Pow­er og Elkjøp for å nemne nokre) og opp­gradere til ein ruter. 


Hugseliste til deg som vår kunde

1. Gi beskjed til alle i hus­standen (vik­tig for god plan­leg­ging!)
2. La strau­men stå på din fiber heime­sen­tral (slik at vi kan sende opp­da­teringar)
3. Ta omstart av eige utstyr etter opp­graderinga (ny IP blir utlev­ert)

Vi tar for­be­hold om at det kan opp­stå uforut­sette hendin­gar som gjer at arbei­det kan ta lengre tid enn plan­lagt.

Har du spørsmål så kan du ta kon­takt med vårt kun­de­sen­ter på tele­fon 53475640 (ope frå 07:30 — 15:00 kvardagar).

Det blir sendt sms til alle kun­dane etter omkoblin­ga.

TVI TVI.