Til lands og til vanns.…

Tys­dag 19. janu­ar heiv vi oss rundt og la fib­er­ka­bel på langs av hei­le Ops­an­gers­vat­net, over 3,5 kilo­me­ter. Kabe­len vart lagt oppå isen, som vis­te seg å vere 20 cm tjukk stort sett over hei­le lin­ja.
Arbei­det vart gjen­nom­ført med god maskin­kraft frå BKK og rein mus­kel­kraft frå mon­tø­ra­ne i Kvinn­he­rad Brei­band.
Isen var på det­te tids­punk­tet glatt og smi­dig.
Vi såg for oss rask smel­ting, slik vi er vane med her på Vest­lan­det.
Der tok vi skam­me­leg feil.…
Isen had­de bestemt seg for å bli til gle­de for liten og stor, og litt bekym­ring for oss.
Etter isleg­gin­ga kom det kraf­tig kaste­vind og kabe­len måt­te sik­rast på flei­re land­si­der. Etter vindrå­se­ne kom kul­den og nyde­leg vin­ter­vær.
Isen var plut­se­leg full i vin­ter­gla­de kvinn­he­rin­gar på skøy­ter, spark, ski og bilar. Kven skul­le tru? Det er man­ge år sidan sist vi had­de eit slikt vin­ter­even­tyr.
Til tross for den enor­me akti­vi­te­ten på isen har folk vist omsyn til kabe­len som duk­ka opp både her og der. Tusen takk <3.
Nes­ten to måna­der sei­na­re var all isen vek­ke og vi kun­ne fort­set­je på pro­sjek­tet og få kabe­len i rett posi­sjon.
Opp­dra­get vart fer­dig utført ons­dag 17. mars, hur­ra!
No står det att å gra­ve litt på Ops­an­ger­sida og Cirk­le K sida, slik at kabe­len kan kob­last i saman med alle­reie eksis­te­ran­de stam­net.
Om eit års tid skal kabe­len “enda” i 1. eta­sje til Senior­sen­te­ret. Det­te blir dei nye loka­la til Kvinn­he­rad Brei­band.
Her skal vi byg­gja opp stor sen­trums­no­de og data­sen­ter for Kvinn­he­rad Brei­band.
Vi har med and­re ord mas­se spa­nan­de arbeid å sjå fram til i måna­de­ne som kjem. 

Arbeids­la­get frå 19. januar.
May be an image of 1 person, vehicle and outerwear
Håkon Røst­bø, pro­sjekt­lei­ar Kvinn­he­rad Breiband.
May be an image of 1 person, standing and outerwear
To ster­ke karar (Gun­nar Vaage (t.v) og Ben­gt Ops­an­ger med spar­ken på slep etter ein fysisk tung dag på jobb. 
Vin­ter­idyll og ein kabel som speg­lar seg i sola både her og der langs hei­le Opsangersvatnet. 
May be an image of snow and nature
Idyl­lis­ke for­hold med nysnø og solskin.
4Fram med gam­le skøy­ter til leik på isen, her var laga skøyte­ba­nar til gle­de for alle! 
Isen slapp taket og kabe­len skal i rett posi­sjon, endeleg:) 
To posi­ti­ve karar i full aksjon — Jan Andrè Rev­heim (t.v) og Chris­ti­an Haugen. 
Båten frå Kvinn­he­rad Roklubb hjalp oss med job­ben, takk for lånet!