Enighet med NENT

Siste nytt frå 26.03

Partene er enige om en ny langsik­tig dis­tribusjon­sav­tale som sikr­er norske Telia-kun­der til­gang til alle NENT sine kanaler og strøm­met­jen­ester. Kana­lene og strøm­met­jen­estene vil være tilbake i Telias TV-pakker i løpet av etter­mid­da­gen fredag 26. mars.

Utdrag frå Telia si nettside

Akku­rat nå pågår det forhan­dlinger med NENT, som er leverandør av blant annet TV3, V4, TV6 og Viaplay, om en ny dis­tribusjon­sav­tale. Vårt mål i alle forhan­dlinger er at du som kunde skal få best mulig innhold, kvalitet og val­gmu­ligheter – noe vi nå utfor­dr­er NENT på.

Kom­mer vi ikke til enighet med NENT før 1. mars vil deres kanaler og strøm­met­jen­ester bli util­gjen­gelige. Vi job­ber for at en eventuell peri­ode uten disse kana­lene og tjen­estene skal bli kor­test mulig.

På denne siden vil du fortløpende finne infor­masjon om pågående pros­ess og hva det betyr for deg som kunde.

Hvorfor skjer dette?

Der­som vi ikke skulle komme til enighet er det en veldig beklagelig situ­asjon, og vi er veldig lei oss for at dette kan gå ut over deg som vår kunde. Vi kan ikke gå i detal­jer rundt våre forhan­dlinger med NENT, men vårt mål er å komme til enighet om en ny avtale, slik at du ikke skal måtte betale mye mer for de kana­lene og tjen­este du allerede har.

Vi ønsker fort­satt å kunne sikre at du har til­gang til det mest flek­si­ble TV-tilbudet, hvor du selv vel­ger hva du vil se, hvor­dan du vil se det, og når du vil se det – uansett om det er foran TV-en hjemme, via net­tbrett eller mobil.

Vi har i lang tid hatt et godt part­ner­skap med NENT, og vi håper at vi kan komme til enighet så raskt som mulig slik at vi kan jobbe videre sam­men til gode for våre felles kunder.

Hva skjer hvis dere ikke blir enige?

Vår målset­ning er selvføl­gelig at vi skal bli enige. Hvis vi ikke kom­mer til enighet, vil vi dessverre ikke kunne vise NENT sine kanaler og strøm­met­jen­ester i vårt tilbud fra 1. mars. Dette vil påvirke føl­gende kanaler og tjenester:

  • TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explor­er, His­to­ry og VSport+, VSport , V Pre­mi­um, V Film Fam­i­ly, V Sport Golf, Viaplay og Filmfavoritter.

Der­som vi ikke blir enige innen 1. mars, leg­ger vi inn 25 ekstra TV-poeng til deg slik at du kan velge annet innhold i perioden.

Du finner alltid opp­datert infor­masjon her på denne siden.