Enighet med NENT

Sis­te nytt frå 26.03

Par­te­ne er eni­ge om en ny lang­sik­tig dis­tri­bu­sjons­av­ta­le som sik­rer nors­ke Telia-kun­der til­gang til alle NENT sine kana­ler og strøm­me­tje­nes­ter. Kana­le­ne og strøm­me­tje­nes­te­ne vil være til­ba­ke i Telias TV-pak­ker i løpet av etter­mid­da­gen fre­dag 26. mars.

Utdrag frå Telia si nettside

Akku­rat nå pågår det for­hand­lin­ger med NENT, som er leve­ran­dør av blant annet TV3, V4, TV6 og Via­play, om en ny dis­tri­bu­sjons­av­ta­le. Vårt mål i alle for­hand­lin­ger er at du som kun­de skal få best mulig inn­hold, kva­li­tet og valg­mu­lig­he­ter – noe vi nå utford­rer NENT på.

Kom­mer vi ikke til enig­het med NENT før 1. mars vil deres kana­ler og strøm­me­tje­nes­ter bli util­gjen­ge­li­ge. Vi job­ber for at en even­tu­ell peri­ode uten dis­se kana­le­ne og tje­nes­te­ne skal bli kor­test mulig.

På den­ne siden vil du fort­lø­pen­de fin­ne infor­ma­sjon om pågå­en­de pro­sess og hva det betyr for deg som kunde.

Hvorfor skjer dette?

Der­som vi ikke skul­le kom­me til enig­het er det en vel­dig bekla­ge­lig situa­sjon, og vi er vel­dig lei oss for at det­te kan gå ut over deg som vår kun­de. Vi kan ikke gå i detal­jer rundt våre for­hand­lin­ger med NENT, men vårt mål er å kom­me til enig­het om en ny avta­le, slik at du ikke skal måt­te beta­le mye mer for de kana­le­ne og tje­nes­te du alle­re­de har.

Vi øns­ker fort­satt å kun­ne sik­re at du har til­gang til det mest flek­sib­le TV-til­bu­det, hvor du selv vel­ger hva du vil se, hvor­dan du vil se det, og når du vil se det – uan­sett om det er foran TV-en hjem­me, via nett­brett eller mobil.

Vi har i lang tid hatt et godt part­ner­skap med NENT, og vi håper at vi kan kom­me til enig­het så raskt som mulig slik at vi kan job­be vide­re sam­men til gode for våre fel­les kunder.

Hva skjer hvis dere ikke blir enige?

Vår mål­set­ning er selv­føl­ge­lig at vi skal bli eni­ge. Hvis vi ikke kom­mer til enig­het, vil vi dess­ver­re ikke kun­ne vise NENT sine kana­ler og strøm­me­tje­nes­ter i vårt til­bud fra 1. mars. Det­te vil påvir­ke føl­gen­de kana­ler og tjenester:

  • TV3, V4, TV6, Via­sat Natu­re, Explo­rer, His­tory og VSport+, VSport , V Pre­mi­um, V Film Fami­ly, V Sport Golf, Via­play og Filmfavoritter.

Der­som vi ikke blir eni­ge innen 1. mars, leg­ger vi inn 25 eks­tra TV-poeng til deg slik at du kan vel­ge annet inn­hold i perioden.

Du fin­ner all­tid opp­da­tert infor­ma­sjon her på den­ne siden.