Breiband til Baugstranda, Skorpo og Snilstveitøy

Haus­ten 2020 la Kvinn­he­rad kom­mu­ne ut kon­kur­ran­se for brei­bands­ut­byg­ging til Baug­s­tran­da, Skor­po og Snils­tveit­øy. Kvinn­he­rad Kom­mu­ne vart til­delt offent­le­ge mid­lar frå Nkom til utbyg­ging av brei­band til des­se pro­sjek­ta.
Like før jul fekk vi mel­ding om at vi var vald til leve­ran­dør i sam­band med utbyg­ging av brei­band til des­se byg­da­ne.
Den­ne utbyg­gin­ga består av eit spleise­lag med Nkom-mid­lar (fyl­kes­mid­lar), Kvinn­he­rad Kom­mu­ne og sel­ska­pet sine eig­ne inves­te­rin­gar i pro­sjek­tet.
Det­te pro­sjek­tet vil sik­ra vik­tig infra­struk­tur i hei­le kom­mu­nen, med til­nær­ma 100 % utbyg­gings­grad.
Inter­nett er ikkje len­ger eit gode, men heilt naud­synt.
Ved utbyg­ging av brei­band i des­se byg­da­ne vil det vere med å ska­pe mog­leg­hei­ter til å bu alle sta­der i Kvinn­he­rad, og sam­stun­des kun­ne vere ein del av den digi­ta­le utvik­lin­ga som skjer i sam­fun­net. I til­legg vil det­te vere vik­tig for at folk kan bu lengst mog­leg hei­me ved hjelp av omsorgs­tek­no­lo­gi.

Kva skal til for opp­start?

Til tross for at pro­sjek­tet er til­delt 4.6 mill.kr i offent­leg stø­nad vil det fram­leis vere behov for ein god opp­slut­nad for opp­start.
Her opp­mo­dar vi alle som har bustad, naust og fri­tids­bu­stad i områ­det til å regist­re­re ei bestil­ling via heime­sida vår, www.kband.no.
Det er spe­si­elt i områ­de inn mot Baug­s­tran­da kost­na­de­ne er sto­re. Her er flei­re kilo­me­ter med kabel og hundre­vis av mas­ter for fram­fø­ring av kabel til  bygde­tuna.  Utbyg­gings­pro­sjek­ta er ikkje kom­mer­si­elt lønn­sa­me og vil krev­je eit anleggs­bi­drag frå kun­da­ne.
Alle som sen­der inn bestil­ling via vår heime­side vil bestil­le på van­le­ge vil­kår, og vida­re få ei til­bake­mel­ding på kva kost­na­der som vil pålø­pe i til­legg.  Dei vil då få anled­ning til å trek­kje bestil­lin­ga, eller aksep­te­re anleggs­bi­dra­get.  Alle vil då ha over­sikt på total­kost­nad før dei sam­tyk­ker på den ende­le­ge bestil­lin­ga.
Der­som inter­es­sa er stor nok håpar vi å vere i gong med utbyg­ging av stam­net­tet inn­over mot Baug­s­tran­da haus­ten 2021. Det­te er imid­ler­tid avhen­gig av inter­es­se og til­gang på res­sur­sar.
For utbyg­ging av fib­er til Skor­po og Snils­tveit­øy blir løy­sin­ga sjø­ka­bel.
Her blir det lagt fib­er­ka­bel frå Bør­nes i Uske­da­len og over til Skor­po alle­reie den­ne måna­den. 

Infor­ma­sjon om pro­sjek­ta
Det vil utover vinter/vår bli lagt ut meir infor­ma­sjon om pro­sjek­tet på vår heime­side, loka­le face­bo­ok sider, samt gjen­nom­ført infor­ma­sjons­mø­ter (avhen­gig av covid-19 restrik­sjo­nar).

For meir infor­ma­sjon om pro­sjek­tet kan du kon­tak­te vårt kunde­sen­ter tele­fon 53475640, ope frå kl. 07:30 — 15:00 kvar­da­gar.
E‑post: post@kband.no

Vi opp­mo­dar folk som har spørs­mål til oss om å ta kon­takt, samt føl­gje med på heime­sida vår for opp­da­tert informasjon.


Vi har motteke
110 av
110...
…nød­ven­di­ge bestil­lin­gar for etab­le­ring av fib­er­nett på Baug­s­tran­da, Skor­po og Snilstveitøy.
Saman­lik­na med rei­sa i Rin­ge­nes Her­re er me ende­leg fram­me i Mordor! Rin­gen har hav­na i Dom­me­dags­berg og Fro­do har ein fin­ger mind­re å tel­je! Og no kan ende­leg vårt even­tyr starte!