Fiberkabel i Opsangersvatnet

Tys­dag 19.01.21 skal Kvinnher­ad Breiband AS leg­g­ja ny fiberk­a­bel frå Opsanger til Cir­cle K‑stasjonen på Husnes. Kabe­len er del av og ei vidare­føring av pros­jek­tet med sjøk­a­be­len Sunde-Rom­metveit. Vi har i dag fiberk­a­bel i Opsanger­vat­net mel­lom Opsanger og Røss­land­slia og det er ifrå same land­tak på Opsanger den nye kabe­len no skal leg­g­jast. Det vil økonomisk og miljømes­sig vera det beste med leg­ging av kabel på is.  
Kabe­len blir lagt over isen i Opsangers­vat­net av eige mon­tør­mannskap.  
Kabe­len blir lig­g­jande på isen til smeltin­ga star­tar og vil då søkke ned slik den er lagt. Kabe­len må ikkje fly­t­tast på og det må ikkje skeisast over kabe­len eller på anna vis bli gjort skade. 
Det er gjort fleire målin­gar av isen og det vil fortlø­pande bli gjort målin­gar og riskikovur­der­ing for å ivare­ta sikker­hei­ta på best mog­leg måte under heile opp­draget. 

Sel­skapet har varsla nøde­tatar lokalt, som Brann og Red­ning samt Poli­ti­et. Det blir på det sterkaste opp­mo­da til at folk held seg unna det pågåande arbei­det av omsyn til eigen sikker­heit. Dette arbei­det betyr ikkje at isen er klar­ert for fri ferd­sel.  

Den nye sjøk­a­be­len gir sel­skapet moglegheit til å koble saman vik­tig fiber infra­struk­tur, som ei vidare­sats­ing på bedrifts­mark­naden, samt ny sikker tilkomst av inter­nett og tv-sig­nal frå endå ein leverandør utan­for kom­mune­grensene. 
I til­legg til dette er etab­ler­ing av sjøk­a­bel frå Rom­metveit til Sunde ei sats­ing mot ei poten­siell etab­ler­ing av storskala datasen­ter i Kvinnher­ad Kom­mune.  

Etab­ler­ing av eige datasen­ter er eit spanande pros­jekt som sel­skapet ser fram til å slut­tføre i split­ter nye lokaler i løpet av 2022.