Hjelp eg er på Teams…

.….og det hak­kar!

Nei du er ikkje ålei­ne som stil­ler det spørs­må­let for tida.
Man­ge av oss job­bar frå heime­kon­tor og bru­kar meir data enn vi van­leg­vis gjer i hei­men. Du kan sjølv gje­re kvar­da­gen din bet­re med å ta ein gjen­nom­gang av kva utstyr du har, og kva du kan gje­re for å få bet­re nett­kva­li­tet.

1. Kva leve­rer Kvinn­he­rad Brei­band?
Vi leve­rer inter­nett gjen­nom ein heime­sen­tral. Skal du måle din reel­le has­tig­he­ten må du måle direk­te med ein kabel frå ein pc/mac og inn i heime­sen­tra­len. Der­som det­te målet er ok veit du at has­tig­he­ten inn er det du skal ha.

2. Plas­se­ring av utstyr — alfa omega!
Sjekk det tråd­lau­se net­tet kor­leis det er plas­sert i høve til der du arbei­der.
Kan du kop­le jobbe­ma­ski­nen din direk­te med kabel er det all­tid å anbe­fa­le, ikkje minst på video og strøy­ming, som det er på eit Teams-møte.

3. Tråd­laust nett — lat­ter og gle­de eller tårer og frust­ra­sjon?
Sidan vi er flei­re som job­bar hei­me og bru­kar meir data enn før er det for­nuf­tig å gå til inn­kjøp av MESH-ruter­sys­tem for man­ge.

4. Kva er på mark­na­den i 2021?
På Tek.no finn du mykje god tek­nisk infor­ma­sjon og for­bru­kar­tes­tar.
Her er det mykje godt lese­stoff om du vil ha litt meir kunn­skap om hei­me­nett­verk. Sjå ein av tes­ta­ne her.

5. Spe­la­ma­ski­nar — snak­kar bor­na dine om “lag­ging”?
Det same gjeld spele­ma­ski­ner, dei drar mykje data­kraft, og her gjeld det same. Kjøp ein skik­ke­leg ruter som er eig­na til føre­må­let, eller aller helst, kop­le dei tyngs­te bru­ka­ra­ne direk­te med kabel. Det tar og ned belast­nin­ga på det tråd­lau­se net­tet ditt. Kabel kan du få ein elek­tri­kar til å gje­re for deg, det er ei god investering.


6. Kva har eg hei­me eigent­leg?
Sett deg inn i kva du har i din eigen heim, finn ut kor­leis ditt utstyr er til­kop­la og heng i hop.
Det gjer ei god kjens­le og meist­ring når du kan hjel­pe deg sjølv når det hak­kar på Teams. 

7. Ring oss for hjelp, råd tips og trøyst når du står fast.

På kunde­sen­te­ret har vi folk med lang erfa­ring i pro­blem­løy­sing og feil­sø­king.

Luk­ke til kjæ­re kun­de, vi er her for deg om du treng ein prat eller litt råd!