Hjelp eg er på Teams…

.….og det hakkar!

Nei du er ikkje åleine som stiller det spørsmålet for tida.
Mange av oss job­bar frå heimekon­tor og brukar meir data enn vi van­legvis gjer i heimen. Du kan sjølv gjere kvarda­gen din betre med å ta ein gjen­nom­gang av kva utstyr du har, og kva du kan gjere for å få betre net­tk­valitet.

1. Kva lev­er­er Kvinnher­ad Breiband?
Vi lev­er­er inter­nett gjen­nom ein heime­sen­tral. Skal du måle din reelle hastigheten må du måle direk­te med ein kabel frå ein pc/mac og inn i heime­sen­tralen. Der­som dette målet er ok veit du at hastigheten inn er det du skal ha.

2. Plasser­ing av utstyr — alfa omega!
Sjekk det tråd­lause net­tet kor­leis det er plassert i høve til der du arbei­der.
Kan du kople jobbe­mask­i­nen din direk­te med kabel er det alltid å anbe­fale, ikkje minst på video og strøyming, som det er på eit Teams-møte.

3. Tråd­laust nett — lat­ter og glede eller tår­er og frus­trasjon?
Sidan vi er fleire som job­bar heime og brukar meir data enn før er det for­nuftig å gå til innkjøp av MESH-ruter­sys­tem for mange.

4. Kva er på mark­naden i 2021?
På Tek.no finn du myk­je god teknisk infor­masjon og for­brukartes­tar.
Her er det myk­je godt leses­toff om du vil ha litt meir kunnskap om heimenettverk. Sjå ein av tes­tane her.

5. Spela­mask­i­nar — snakkar bor­na dine om “lag­ging”?
Det same gjeld spele­mask­in­er, dei drar myk­je datakraft, og her gjeld det same. Kjøp ein skikke­leg ruter som er eigna til føremålet, eller aller helst, kople dei tyn­g­ste brukarane direk­te med kabel. Det tar og ned belast­ninga på det tråd­lause net­tet ditt. Kabel kan du få ein elek­trikar til å gjere for deg, det er ei god investering.


6. Kva har eg heime eigent­leg?
Sett deg inn i kva du har i din eigen heim, finn ut kor­leis ditt utstyr er tilko­pla og heng i hop.
Det gjer ei god kjensle og meistring når du kan hjelpe deg sjølv når det hakkar på Teams. 

7. Ring oss for hjelp, råd tips og trøyst når du står fast.

På kun­de­sen­teret har vi folk med lang erfar­ing i prob­lem­løys­ing og feil­søk­ing.

Lukke til kjære kunde, vi er her for deg om du treng ein prat eller litt råd!