TRÅDLAUST NETT — TIPS OG RÅD

Tråd­laust nett er blitt ein del av kvar­da­gen vår, vi får flei­re og flei­re dings­ar som skal knyt­tast til inter­nett. Ikkje ber­re data­ma­ski­ner, mobil­te­le­fonar og nett­brett. Spele­ma­ski­ner, lyd­an­legg, varme­pum­per, skri­va­rar, panelov­nar, alarm­an­legg, kame­ra og mykje meir må ha nett­for­bin­del­se for å fungere.

Det­te set stør­re og stør­re krav til ditt tråd­lau­se nett. Har du rett tråd­laust utstyr? Gjer deg kjent med ditt eige utsyr og få over­sik­ten av kva du har i din heim.

Dei loka­le elekt­ro­nikk­for­hand­la­re­ne i Kvinn­he­rad er flin­ke til å gje råd om kva du bør kjø­pe i din heim av naud­synt tråd­laust utstyr.

Vi anbe­fa­lar å inves­te­re i eige tråd­laust utstyr som pas­sar bru­ken du har i din eigen heim. Har du ein liten over­sik­te­leg lei­lig­het med alt på eitt golv kan det vere nok med ein tråd­laus ruter. Har du flei­re eta­sjar, sto­re hind­rin­gar som murvegger/baderom/tekniske rom som redu­se­rer sig­nal­kva­li­te­ten kan det sva­re seg å gå på eit maske­nett (mesh ruter­sys­tem) med flei­re enhe­tar som for­de­ler det tråd­lau­se net­tet i bustaden.

Det vil all­tid sva­re seg å gå direk­te med kabel på dei einin­ga­ne du kan, som til dømes smart-TV, X‑Box, Play­sta­tion, gaming-PC og and­re krev­jan­de bru­ka­rar. Det er og med å ta ned belast­nin­ga på det tråd­lau­se nettet.

Tråd­lau­se for­ster­ka­rar som du set rett i stikkon­tak­ten er ofte for sva­ke til den bru­ken du har tenkt. Lyd og bile­te er svært krev­jan­de å sen­de tråd­laust med god kva­li­tet og kan med for­del ha kabel­til­knyt­ning om det­te er mogeleg.

Elek­tri­ka­ren din kan hjel­pe deg med å leg­gje data­kab­lar i huset om du treng det. Du kan og gje­re det sjølv, man­ge butik­kar sel kabel, kon­takt­ma­te­ri­ell og verk­ty du treng.

Sjekk­lis­te for våre kun­dar i for­hold til tråd­laust nett, som for man­ge kan vere ei utford­ring med man­ge brukarar:

1. Sjekk plassering av ruter — sett den fritt og gjerne litt høgt slik at den får sende signalet utover i rommet

2. Sjekk hastigheit i fleire rom — sjekk gjerne hastigheit i fleire rom etter at du har montert eige trådlaust utstyr. Dersom du mister mykje hastigheit i enkelte rom/etasjar kan det lønne seg å investere i ein ruter med fleire einingar, då blir signalet fordelt rundt i heile huset på ein betre måte.

3. Direkte med kabel — til krevjande bruk er det ein fordel å bruke kabel direkte om du kan — datamaskin (speling), SMART tv-ar.

4. Sjekk ruteren din (gammal eller ny) — dersom du har eigen trådlaus ruter kan det løne seg å oppgradere denne. Dersom den er gammal kan det medføre hastigheitstap på eige trådlaust nett.

5. Sjekk eige utstyr — sjekk pc-ar, nettbrett og anna utstyr jamleg for virus og unødige ting som tar plass, og reduserer hastigheita.

6. Ring oss! Ikkje nøl med å ringe oss om, du har spørsmål eller ting du lurer på. Du når oss på tlf 53475640 (ope 07:30 — 15:00) alle kvardagar. Vår e‑post adresse er post@kband.no.

Glo­bal opp­le­ving. Lokal service.