KB TRÅDLAUST #VIFIXAR

Kvinn­he­rad Brei­band har eit eige team om du har behov for litt eks­pert­hjelp  med til dømes å måle Wifi-dek­ning, utvi­de Wifi-dek­nin­ga i huset ditt, kop­le opp tråd­laust utstyr m.m. Vi tek på oss uli­ke opp­drag og tek gjer­ne eit heimebesøk. 

Pri­sar:  Heime­be­søk kr 990 

Inklu­dert i pri­sen: 
WiFi-dek­ning: 

  • Måling av WiFi-dek­ning i huset 
  • Anbe­fa­le WiFi-løysing 
  • Ev. opp­kop­ling av Air­Ties (etab­le­ring kr 1490 inkl. kost­nad heime­be­søk) og 99 kr pr mnd i leige. 
  • Stan­dard WiFi-rapport* 

Eks­tra­ser­vice (pris pr time kr 990): 

  • Kop­le opp Get tv-boks 
  • E‑postoppsett 
  • Kop­le PC/mobil til nett (gjeld ikkje internkabling) 
  • Kop­le opp eks­ternt utstyr som prin­ter og anna tråd­laust utstyr 

Vi til­byr også utvi­da måling av WiFi-dek­ning til alle som som bestil­ler Air­Ties. Her blir det laga eit “heat­map” i form av ei plan­teik­ning av busta­den der dek­nin­ga i huset vert mar­kert med hjelp av fargar. 

Du beta­lar ikkje for ret­ting av feil som skul­dast Kvinn­he­rad Breiband. 

Ta kon­takt med oss så kan vi rett­leie deg i pris, og set­te opp tid for besøk som høver deg, eller bestill her så tek vi kon­takt med deg!  
 
Det er ber­re dei som er brei­bands­kun­de hjå oss som kan bestil­le heimebesøk. 

Ring oss på tele­fon 53475640 for avta­le eller førespurnad.