KB TRÅDLAUST #VIFIXAR

Kvinnher­ad Breiband har eit eige team om du har behov for litt eksperth­jelp  med til dømes å måle Wifi-dekn­ing, utvide Wifi-dekninga i huset ditt, kople opp tråd­laust utstyr m.m. Vi tek på oss ulike opp­drag og tek gjerne eit heimebesøk. 

Pris­ar:  Heimebesøk kr 990 

Inklud­ert i prisen: 
WiFi-dekn­ing: 

  • Måling av WiFi-dekn­ing i huset 
  • Anbe­fale WiFi-løys­ing 
  • Ev. opp­ko­pling av Air­Ties (etab­ler­ing kr 1490 inkl. kost­nad heimebesøk) og 99 kr pr mnd i leige.
  • Stan­dard WiFi-rap­port* 

Ekstraser­vice (pris pr time kr 990): 

  • Kople opp Get tv-boks 
  • E‑postoppsett 
  • Kople PC/mobil til nett (gjeld ikkje internk­abling) 
  • Kople opp eksternt utstyr som print­er og anna tråd­laust utstyr 

Vi tilbyr også utvi­da måling av WiFi-dekn­ing til alle som som bestiller Air­Ties. Her blir det laga eit “heatmap” i form av ei planteikn­ing av bus­taden der dekninga i huset vert mark­ert med hjelp av far­gar. 

Du beta­lar ikkje for ret­ting av feil som skul­dast Kvinnher­ad Breiband.  

Ta kon­takt med oss så kan vi ret­tleie deg i pris, og sette opp tid for besøk som høver deg, eller bestill her så tek vi kon­takt med deg!  
 
Det er berre dei som er breiband­skunde hjå oss som kan bestille heimebesøk. 

Ring oss på tele­fon 53475640 for avtale eller føre­spur­nad.