INFO – smittevern og drift

Som ei sam­funns­kri­tisk verk­semd er vi avhen­gig av å kun­ne drif­te net­tet vårt på best mog­leg måte. 

Vi må difor mini­me­re all akti­vi­tet som inne­ber fare for smit­te og vida­re sprei­ing av korona­vi­rus. Det­te gjer vi for å iva­re­ta både kun­dar og tilsette.

Kvinn­he­rad Brei­band har inn­til vida­re stop­pa all installasjonsarbeid/feilretting som med­fø­rer kon­takt med kundar. 

Vi ber om eks­tra tol­mo­dig­heit frå kun­da­ne våre, og vil gje­re det vi kan for å feil­ret­te, sva­re på spørs­mål og bistå med hjelp via telefon.

Kunde­mot­ta­ket vårt i Dim­mels­vik er også stengt for per­son­leg frammøte.

Vi føl­ger helse­myn­dig­het (fhi.no) og kom­mu­nen si rett­lei­ing for våre med­ar­bei­dar, og skal gje­re det vi kan for å stop­pe smitte/spreiing av korona­vi­rus.  Det er for tida vans­ke­leg å få tak i verne­ut­styr som kan til­la­te heime­be­søk innan­for for­svar­le­ge og anbe­fal­te rammer.

For å begren­se risi­ko for feil på eige utstyr og behov for feil­ret­ting opp­mo­dar vi om å ta enk­le forhandsreglar:

  • La utstyr som heime­sen­tral/tv-deko­der stå mest mog­leg beskytta
  • Ikkje prøv å flyt­te på heime­sen­tral i sam­band med oppus­sing og liknande
  • Gra­ving der det befinn seg fib­er infra­struk­tur bør utset­jast – mini­mer risi­ko for skade.
  • Ta kon­takt med vårt kundesenter/vakttelefon for råd

Her sit per­so­nal som kan utfø­re feil­ret­ting “remote” (via telefon/pc) og tek­ni­ka­rar som er kla­re til å bistå på best mog­leg måte ved behov.

Vi opp­mo­dar alle våre fan­tas­tis­ke kun­dar til å vere flek­sib­le, lære­vil­li­ge, lyd­høy­re og krea­ti­ve – det vil då vere let­ta­re å løy­se det av utford­rin­gar som kan duk­ke opp.

Vårt kunde­sen­ter er ope på tele­fon 53475640 frå kl. 07:30 – 15:00 kvardagar. 

Du når oss på vakt­te­le­fon 53475670 etter kl. 15:00, helg/heilagdagar. 

Hel­sing,
Kvinn­he­rad Breiband