Illustrasjon av koronaviruset

Tiltak for å forhindre smitte av koronavirus

I sam­band med at smit­ten av Koron­avirus er over i ei ny fase, der ein ikkje kan spore alle smit­ta,  har BKK Kvinnher­ad og Kvinnher­ad Breiband satt bered­skap. Dette for å forhin­dre eventuell smitte og sprei­ing, eller at store del­er av per­son­ell blir satt i karantene.

For BKK Kvinnher­ad og Kvinnher­ad Breiband betyr dette:

Det er inn­ført tiltak, der mon­tørar er delt inn i områder. Det er anbe­falt heimekon­tor for inneper­son­ell. All kurs- og møtev­erk­semd skal gjerast via webmøte.

Elles ret­tar vi oss til ret­ningslin­er og råd frå Folke­hel­se­in­sti­tut­tet fhi.no.

Vi opp­modar kun­dar og leverandørar om å ta kon­takt per tele­fon eller epost, og ikkje møte opp på kon­toret utan avtale.

Her­mann Skromme
Dag­leg leiar
BKK Kvinnherad

Gunnhild N. Hillestad
Dag­leg leiar
Kvinnher­ad Breiband