Tiltak for å forhindre smitte av koronavirus

I sam­band med at smit­ten av Korona­vi­rus er over i ei ny fase, der ein ikkje kan spo­re alle smit­ta,  har BKK Kvinn­he­rad og Kvinn­he­rad Brei­band satt bered­skap. Det­te for å for­hind­re even­tu­ell smit­te og sprei­ing, eller at sto­re deler av per­so­nell blir satt i karantene.

For BKK Kvinn­he­rad og Kvinn­he­rad Brei­band betyr dette:

Det er inn­ført til­tak, der mon­tø­rar er delt inn i områ­der. Det er anbe­falt heime­kon­tor for inne­per­so­nell. All kurs- og møte­verk­semd skal gje­rast via webmøte.

Elles ret­tar vi oss til ret­nings­li­ner og råd frå Folke­helse­in­sti­tut­tet fhi.no.

Vi opp­mo­dar kun­dar og leve­ran­dø­rar om å ta kon­takt per tele­fon eller epost, og ikkje møte opp på kon­to­ret utan avtale.

Her­mann Skromme
Dag­leg leiar
BKK Kvinnherad

Gunn­hild N. Hillestad
Dag­leg leiar
Kvinn­he­rad Breiband