Ynskjer du avtalegiro?

Vi skif­ta 1. mai 2024 til nytt fak­turasys­tem og har i sam­band med dette gjort litt endringar på lay­out og rutinar.

Har du alltid hatt Avtale­giro og no fått den på anna vis?
For kun­dar som tidle­gare har hatt avtale­giro, må det i til­felle oppret­tast ny avtale (grun­na nytt mot­takarkon­tonr). Dette må du som kunde gjere sjølv direk­te i net­tbanken din (vi har ikkje til­gang til å gjere avta­lar på dine veg­ne). Der­som du alltid har hatt avtale­giro er den “gam­le” avtal­en er ikkje vidar­ført i nytt fak­turasys­tem.

For oppret­ting av ny avtale­giro finn du fak­tu­rain­for­masjon som KID og kon­ton­um­mer på tilsendt fak­tu­ra.
Ta kon­takt om du har behov for infor­masjon.

Merk: Alle kun­dar som har sagt “Ja takk til alle tilby­darar” via net­tbanken sin, får no automa­tisk efak­tu­ra direk­te i net­tbanken sin/VIPPS.

Det er tidle­gare sendt sms til alle kun­dar som har hatt aktiv avtale­giro, der det er informert om at ny avtale må oppret­tast. Vi bekla­gar dei ulem­per med ekstraar­beid dette har med­ført.

Du når oss på vårt kun­de­sen­ter, tele­fon 53475640 alle kvarda­gar frå kl. 8 — 15.
Der­som du heller vi sende ein e‑post kan du bruke post@kband.no.

Glob­al opplev­ing. Lokal service.