Ikkje den stranda, eller den stranda…men BAUGSTRANDA!

Ende­leg, no skjer det!
Vi skal byg­g­ja fiber til Baugstran­da. Opp­start med utbyg­ging av stam­net­tet star­tar allereie no i sep­tem­ber og vi kan mel­da om at det er kome haugevis av materiell til Vikjo 7.
Dette skal snart las­tast på stor bil for moter­ing på Høgspent­mas­tene til BKK.
Vi gledar oss storveis til opp­start og er ofte i kon­takt med poten­sielle fast­buande og hyt­tekun­dar i område, om dagen. Slik bud­sjet­tkalky­lane ser ut no blir det ikkje snakk om anleg­gs­bidrag for dei komande kun­dane i området. Det trur vi kan vere særs pos­i­tivt for opp­slut­naden og pros­jek­tet i sin heil­het.

Kor­leis kan eg bestille fiber?

Kun­dane som legg inn bestill­ing via kband.no kan no forhalde seg til gjel­dande pris­liste for etab­ler­ing på kr 3950 og gjel­dande abon­nement­pris­ar.

Ende­leg instal­lasjon hjå dei komande kun­dane er førebels ven­ta fer­dig våren 2022.

Ta kon­takt med vårt kun­de­sen­ter (ope frå 07:30 — 15:00 alle kvarda­gar) om du har spørsmål om pro­dukt og ten­ester.

Hels­ing gjen­gen i Kvinnher­ad Breiband