Ikkje den stranda, eller den stranda…men BAUGSTRANDA!

Ende­leg, no skjer det!
Vi skal byg­gja fib­er til Baug­s­tran­da. Opp­start med utbyg­ging av stam­net­tet star­tar alle­reie no i sep­tem­ber og vi kan mel­da om at det er kome hauge­vis av mate­ri­ell til Vikjo 7.
Det­te skal snart las­tast på stor bil for mote­ring på Høg­spent­mas­te­ne til BKK.
Vi gle­dar oss stor­veis til opp­start og er ofte i kon­takt med poten­si­el­le fast­buan­de og hytte­kun­dar i områ­de, om dagen. Slik bud­sjett­kalk­y­la­ne ser ut no blir det ikkje snakk om anleggs­bi­drag for dei koman­de kun­da­ne i områ­det. Det trur vi kan vere særs posi­tivt for opp­slut­na­den og pro­sjek­tet i sin heil­het.

Kor­leis kan eg bestil­le fib­er?

Kun­da­ne som legg inn bestil­ling via kband.no kan no for­hal­de seg til gjel­dan­de pris­lis­te for etab­le­ring på kr 3950 og gjel­dan­de abon­ne­ment­pri­sar.

Ende­leg instal­la­sjon hjå dei koman­de kun­da­ne er føre­bels ven­ta fer­dig vår­en 2022.

Ta kon­takt med vårt kunde­sen­ter (ope frå 07:30 — 15:00 alle kvar­da­gar) om du har spørs­mål om pro­dukt og tenes­ter.

Hel­sing gjen­gen i Kvinn­he­rad Breiband