Get TV hjå Kvinnherad Breiband

Kvinn­he­rad Brei­band til­byr TV frå Get når du er fib­er­kun­de hjå oss.
Er du alle­reie Get-kun­de hjå oss har du flei­re mog­leg­hei­ter enn du kan­skje viss­te om.

Kva kan du få i tv-pakken din, eigentleg?

  • Du har mog­leg­heit til å byte kana­lar og kanal­pak­kar i det abon­ne­men­tet du alle­reie har, det­te kal­lar vi “fritt kanalval”.
    Det­te kan du gje­re via «mi side» på www.kband.no der log­gar du deg inn med kunde­num­mer og pin-kode som du finn på fak­tu­ra frå oss. 
  • Du har til­gang til film­lei­ge, også ein del gra­tis film, det er ber­re å tryk­kje på “film-kna­ppen” på fjern­kon­trol­len din, så finn du eit stort utval. 
  • Du har til­gang til å strøy­me inn­hal­det ditt via PC, mobil, nett­brett eller Apple-TV.  Då har du TV til­gjen­ge­leg når du yns­kjer så len­ge du har til­gang til inter­nett, til dømes på gjeste­rom, på hyt­ta, eller der­som du har barn på hybel eller du er på reise. 
  • Der­som du yns­kjer eit stør­re utval i kana­lar med til dømes HBO kan du opp­gra­de­re til Famile­pak­ken som har 110 poeng, mot 50 som er i TV Grunn­pak­ke. Den­ne kan du opp­gra­de­re til sjølv med fjer­kon­trol­len frå eigen Get-boks, eller ved å ta kon­takt med oss.  Les meir om pak­ka­ne her

Gjer gjer­ne ei opp­da­gingss­rei­se i det gode til­bo­det du har frå Get, ta gjer­ne kon­takt med oss om du yns­kjer å vita meir om alle dine moglegheiter.

Ny tv-platform – den nye tv opplevinga!

Har du vore tv-kun­de hos oss len­ge og er klar for “den nye tv opp­le­vin­ga” på ny tv-plat­form? Get har lan­sert sin nye deko­der – kal­la Get boX.  Fil­mar og seri­ar er let­ta­re til­gjen­ge­leg og er enkla­re å fin­ne fram i enn før, ved bruk av Get boX. Du får og til­gang til vekes­ar­kiv på ein del pro­gram, og kan sjå det du vil når du vil – flek­si­bi­li­te­ten er her vel­dig stor. 

Get boX gir deg:

  • Pro­gram­guide for kva som går på TV no og sju dager fram i tid
  • Gå inn­til eit døgn til­ba­ke i guid­en og sjå det du ikke fikk sett eller tatt opp
  • Per­son­lege anbe­fa­lin­ger basert på det du plei­er å sjå
  • Mog­leg­heit for 500 timar med opp­tak (sky­lag­ring) til kr 99 pr mnd

Du kan og abon­ne­re på opp­tak i sky om du yns­kjer det­te, du treng då ikkje eigen deko­der med opptak. 

Vi til­byr ein opp­gra­de­rings­pak­ke der vi opp­gar­de­rer lin­ja di og tek den gam­le Get-deko­de­ren i byte mot den nye GetboX.
På Get boX kan du sjå TV som før i til­legg til at du kan bru­ke tusen­vis av App-ar til å sjå NRK, Net­flix, Via­play og and­re strøyme­te­nes­ter, alt via same fjern­kon­trol­l/tv-deko­der.

Yns­kjer du å opp­gra­de­re til ny tv-plat­form kan du sjå pri­sar for opp­gra­de­ring og over­sikt her.

Bli tv-kunde utan dekoder 

Er du ein av dei man­ge som ser TV via strøymetenester?
No kan du og bli Get-kun­de utan dekoder!
Som Get-kun­de har du til­gang til alle dei mest van­le­ge TV-kana­la­ne, HBO, gra­tis film og filmleige. 

Du kan og vel­je å bru­ke Get som rein strøyme­te­nes­te og bru­ke din eigen Apple-TV, Chro­mecast eller PC til å sjå TV på.

Ta gjer­ne kon­takt med oss om du yns­kjer meir informasjon.