PRODUKTENDRING OG PRISJUSTERING

HAUSTNYTT FRÅ KVINNHERAD BREIBAND 

End­ring i pri­sar og pro­dukt på internett. 

NETTHASTIGHET – PRODUKT- og PRISENDRINGAR 

For å imøte­kom­me alle krav til auka fart i net­tet er vi i gang med sto­re inves­te­rin­gar for å møte fram­ti­da slik at du som kun­de skal ha ein god for­ut­sig­bar nett­kvar­dag.   Det vert difor ein liten pris­jus­te­ring frå 1. november. 

Kvinn­he­rad Brei­band er i slutt­spur­ten på tek­no­lo­gi­skif­te som gjer at vi kan til­by høga­re nett­fart til våre kun­dar.  Om lag 3500 kun­dar er over­kop­la, det gjen­står nokre sen­tra­lar, i Rosen­dal sen­trum, Hus­nes Sen­trum, Tei­gen og Åkra.  Arbei­det med over­kop­ling pågår utover haus­ten og skal vera fer­dig på nyåret.  Det har i den frbin­del­se vore eit omfat­tan­de arbeid med omleg­gjing av fib­er­kab­lar, så det har vore og er tid­krev­jan­de og kostnadskrevjande. 

Det­te gjer vi for å møte fram­ti­da og for at du som kun­de fram­leis kan få gode og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pro­dukt i åra som kjem.  Vi ser oss nøyd­de til å auke fri­sen på basis­pro­duk­tet vårt Fib­er Nor­mal frå 499,- til 549,- per månad. Has­tig­he­ten vert sam­stun­des auka frå 50/50 til 80/80.  Sist pris­auke var i 2015.  Nokre går og ned i pris, sjå opp­sett nedan­for kva som gjeld for deg: 

Pris og pro­dukt­end­ring frå 01.11.2020: 

Fib­er Nor­mal vert end­ra til Fib­er 80.  Pri­sen aukar frå 499,- til 549,- per månad. 

-has­tig­he­ten aukar frå 50/50MBPS til 80/80 mbps 

Fib­er Medi­um fell vekk. Kun­da­ne får Fib­er 80, pri­sen går ned frå 599,- til 549,-. 

Fib­er Lar­ge vert end­ra til Fib­er 200.  Pri­sen aukar frå 649,- til 699,-. 

-has­tig­he­ten aukar frå 100/100 mbps  til 200/200mbps 

Fib­er XL1 vert end­ra til Fib­er 200.  Pri­sen går ned frå 749,- til 699,-. 

-has­tig­he­ten blir 200/200 mbps  som i dag. 

Fib­er XL2 vert end­ra til Fib­er 500.  Pri­sen går ned frå 1049,- til 999,-. 

-has­tig­he­ten aukar frå 400/400 mbps til 500/500 mbps. 

Fib­er XL3 vert end­ra til Fib­er 1G.  Pri­sen går ned frå 1599,- til 1299,-. 

-has­tig­he­ten blir 1000/1000 mbps  som i dag. 

For kun­dar med kam­panje­til­bod som er i bin­dings­tid blir pri­sen uend­ra til bin­ding utgår.  Dei kun­da­ne det­te gjeld blir kon­tak­ta for for­len­ging eller end­ring av tilbodet. 

NY TV-KVARDAG 

Måten vi ser TV på har end­ra seg dei sis­te åra.  Nyhen­de, fil­mar og seri­ar ser vi like gjer­ne på nett­brett, mobil og PC som på den tra­di­sjo­nel­le TV-deko­de­ren.  Det­te med­fø­rer og ein kraf­tig tra­fikk­auke i net­tet vårt, man­ge har alle­reie auka nett­far­ten sin grun­na over­gang til TV via stre­am­ing­ba­ser­te tenes­ter som Net­flix, NRK-app og TV2 Sumo. 

Kvinn­he­rad Brei­band har fått til­gang på Get sin nyas­te TV-deko­der som er stre­am­ing­ba­sert og gjer det mog­leg med nye tenes­ter i TV-kvar­da­gen, du kan få alt Get sitt kjen­te inn­hald i til­legg til app-ane til Net­flix, NRK, TV2, Via­play og and­re på same fjernkontroll. 

Den­ne er og til­gjen­ge­leg for eksis­te­ran­de kun­dar der­som ein vel opp­gra­de­rings­pak­ke, den­ne deko­de­ren krev meir band­breid­de enn tid­le­ga­re deko­der.  Vel du den­ne opp­gra­de­rings­pak­ken får du ny deko­der, høga­re fart og opp­tak i sky.  Bestill på heime­sida vår, eller kon­takt oss om du vil vite meir. 

Du kan og bru­ke Goog­le Chro­mecast eller Apple-TV4 til å sjå TV på. 

NY TV TEKNOLOGI – NYE MULIGHETAR 

Vi kjem og med guns­ti­ge  pakke­pri­sar for TV og inter­nett i for­bin­del­se med ny TV-teknologi. 

Nye kun­dar kan bestil­le des­se alle­reie no. Eksis­te­ran­de kun­dar kan opp­gra­de­re til ny tek­no­lo­gi med byte av deko­de­rar og få same pak­kar, opp­gra­de­rings­pri­sen er kr. 990,- inklu­dert byte av 1 deko­der. 499,- per deko­der i byt­te ut over det­te og månads­pris 49,- per dekoder. 

Du får sky­lag­ring med i prisen. 

KB TRÅDLAUST #VIFIXAR 

KB Tråd­laust er eit MESH Wifi sys­tem som vi til­byr på lei­ge.  Våre folk instal­le­rer inn­til 3 sen­da­rar i busta­den din som sik­rar godt tråd­laust nett der du opp­held deg.  Månads­pri­sen er 99,- og etab­le­rings­pri­sen 1490,-. 

Kvinn­he­rad Brei­band har eit eige team om du har behov for litt eks­pert­hjelp med til dømes å måle Wifi-dek­ning, utvi­de Wifi-dek­nin­ga i huset ditt, kop­le opp tråd­laust utstyr m.m.  

Vi tek på oss uli­ke opp­drag og tek gjer­ne eit heimebesøk. 

Alle pri­sar er opp­gjev­ne inklu­siv mva. 

Sjå den nye nett­sida vår for infor­ma­sjon om dei nye produktpakkane. 

HASTIGHETSAUKE BEDRIFT 

For bedrifts­kun­dar vert det ingen pris­end­ring, men has­tig­he­ten vert oppjustert. 

Fib­er 1: Nytt pro­dukt: Bedrift 30 has­tig­het 30/30 mbps (før1 15/15)           kr 1099 

Fib­er 2: Nytt pro­dukt: Bedrift 60 has­tig­het 60/60 mbps (før 30/30)             kr 1599 

Fib­er 3: Nytt pro­dukt: Bedrift 100 has­tig­het 100 /100 mbps (før 50/50)     kr 2599 

Pri­sar bedrift er opp­gjev­ne eks­klu­siv mva.