Kvinne som skriv på ein datamaskin

PRODUKTENDRING OG PRISJUSTERING

HAUSTNYTT FRÅ KVINNHERAD BREIBAND 

Endring i pris­ar og pro­dukt på internett. 

NETTHASTIGHET – PRODUKT- og PRISENDRINGAR 

For å imøtekomme alle krav til auka fart i net­tet er vi i gang med store investeringar for å møte framti­da slik at du som kunde skal ha ein god forut­sig­bar net­tk­vardag.   Det vert difor ein liten prisjus­ter­ing frå 1. november. 

Kvinnher­ad Breiband er i sluttspurten på tek­nol­o­giskifte som gjer at vi kan til­by høgare net­t­fart til våre kun­dar.  Om lag 3500 kun­dar er overko­pla, det gjen­står nokre sen­tralar, i Rosendal sen­trum, Husnes Sen­trum, Teigen og Åkra.  Arbei­det med overko­pling pågår utover hausten og skal vera fer­dig på nyåret.  Det har i den frbindelse vore eit omfat­tande arbeid med omleg­gjing av fiberk­ablar, så det har vore og er tid­krev­jande og kostnadskrevjande. 

Dette gjer vi for å møte framti­da og for at du som kunde fram­leis kan få gode og konkur­ransedyk­tige pro­dukt i åra som kjem.  Vi ser oss nøy­dde til å auke frisen på basis­pro­duk­tet vårt Fiber Nor­mal frå 499,- til 549,- per månad. Hastigheten vert sam­stun­des auka frå 50/50 til 80/80.  Sist prisauke var i 2015.  Nokre går og ned i pris, sjå oppsett nedan­for kva som gjeld for deg: 

Pris og pro­duk­ten­dring frå 01.11.2020: 

Fiber Nor­mal vert endra til Fiber 80.  Prisen aukar frå 499,- til 549,- per månad. 

-hastigheten aukar frå 50/50MBPS til 80/80 mbps 

Fiber Medi­um fell vekk. Kun­dane får Fiber 80, prisen går ned frå 599,- til 549,-. 

Fiber Large vert endra til Fiber 200.  Prisen aukar frå 649,- til 699,-. 

-hastigheten aukar frå 100/100 mbps  til 200/200mbps 

Fiber XL1 vert endra til Fiber 200.  Prisen går ned frå 749,- til 699,-. 

-hastigheten blir 200/200 mbps  som i dag. 

Fiber XL2 vert endra til Fiber 500.  Prisen går ned frå 1049,- til 999,-. 

-hastigheten aukar frå 400/400 mbps til 500/500 mbps. 

Fiber XL3 vert endra til Fiber 1G.  Prisen går ned frå 1599,- til 1299,-. 

-hastigheten blir 1000/1000 mbps  som i dag. 

For kun­dar med kam­pan­jetil­bod som er i bind­ingstid blir prisen uen­dra til bind­ing utgår.  Dei kun­dane dette gjeld blir kon­tak­ta for for­leng­ing eller endring av tilbodet. 

NY TV-KVARDAG 

Måten vi ser TV på har endra seg dei siste åra.  Nyhende, fil­mar og seri­ar ser vi like gjerne på net­tbrett, mobil og PC som på den tradis­jonelle TV-dekoderen.  Dette med­før­er og ein kraftig trafikkauke i net­tet vårt, mange har allereie auka net­t­farten sin grun­na over­gang til TV via stream­ing­baserte ten­ester som Net­flix, NRK-app og TV2 Sumo. 

Kvinnher­ad Breiband har fått til­gang på Get sin nyaste TV-dekoder som er stream­ing­basert og gjer det mog­leg med nye ten­ester i TV-kvarda­gen, du kan få alt Get sitt kjente innhald i til­legg til app-ane til Net­flix, NRK, TV2, Viaplay og andre på same fjernkontroll. 

Denne er og tilgjen­ge­leg for eksis­terande kun­dar der­som ein vel opp­grader­ingspakke, denne dekoderen krev meir band­brei­d­de enn tidle­gare dekoder.  Vel du denne opp­grader­ingspakken får du ny dekoder, høgare fart og opp­tak i sky.  Bestill på heimesi­da vår, eller kon­takt oss om du vil vite meir. 

Du kan og bruke Google Chrome­cast eller Apple-TV4 til å sjå TV på. 

NY TV TEKNOLOGI – NYE MULIGHETAR 

Vi kjem og med gun­stige  pakkepris­ar for TV og inter­nett i forbindelse med ny TV-teknologi. 

Nye kun­dar kan bestille desse allereie no. Eksis­terande kun­dar kan opp­gradere til ny teknolo­gi med byte av dekoder­ar og få same pakkar, opp­grader­ing­sprisen er kr. 990,- inklud­ert byte av 1 dekoder. 499,- per dekoder i bytte ut over dette og månad­spris 49,- per dekoder. 

Du får sky­la­gring med i prisen. 

KB TRÅDLAUST #VIFIXAR 

KB Tråd­laust er eit MESH Wifi sys­tem som vi tilbyr på leige.  Våre folk installerer inntil 3 sendarar i bus­taden din som sikrar godt tråd­laust nett der du oppheld deg.  Månad­sprisen er 99,- og etab­ler­ing­sprisen 1490,-. 

Kvinnher­ad Breiband har eit eige team om du har behov for litt eksperth­jelp med til dømes å måle Wifi-dekn­ing, utvide Wifi-dekninga i huset ditt, kople opp tråd­laust utstyr m.m.  

Vi tek på oss ulike opp­drag og tek gjerne eit heimebesøk. 

Alle pris­ar er oppg­jevne inklu­siv mva. 

Sjå den nye nettsi­da vår for infor­masjon om dei nye produktpakkane. 

HASTIGHETSAUKE BEDRIFT 

For bedrift­skun­dar vert det ingen prisendring, men hastigheten vert oppjustert. 

Fiber 1: Nytt pro­dukt: Bedrift 30 hastighet 30/30 mbps (før1 15/15)           kr 1099 

Fiber 2: Nytt pro­dukt: Bedrift 60 hastighet 60/60 mbps (før 30/30)             kr 1599 

Fiber 3: Nytt pro­dukt: Bedrift 100 hastighet 100 /100 mbps (før 50/50)     kr 2599 

Pris­ar bedrift er oppg­jevne eksklu­siv mva.