Telia er i forhandlinger med Viaplay

Telia skriv fyl­g­jande:

Telia er for tiden i forhan­dlinger med dis­tribusjon­s­sel­skapet Viaplay om en ny og langsik­tig
TV-avtale. Vi job­ber for fullt for å komme til enighet, men hvis det ikke skjer, blir Viaplay
sine kanaler og strøm­met­jen­ester dessverre util­gjen­gelig fra beg­yn­nelsen av feb­ru­ar 2024.
Dette gjelder blant annet de faste kana­lene TV3 og TV3+, samt strøm­met­jen­esten Viaplay.
I dette til­fel­let blir alle kun­der kom­pensert med 50 ekstra TV-poeng som kom­mer
automa­tisk. Mer infor­masjon om dette kom­mer der­som det blir aktuelt.
Vi ønsker å under­streke at målet vårt er å bli enige med Viaplay om en ny og langsik­tig
avtale, til en for­nuftig pris, og med innhold som kun­dene våre ønsker.
Du trenger ikke å gjøre. Vi hold­er deg opp­datert.