Utbygging med trenching

Då er vår­en komen og tren­che­ma­ski­na­ne er pak­ka ut i frå vin­ter­dvale.
Vel­ko­men Kvam­net, no byg­ger vi fib­er til Stab­burs­hau­gen Hus­nes og Pors­vi­ka Valen. 

Ende­leg kom vår­en og pro­sjek­tet med utbyg­ging av fib­er til Stab­burs­hau­gen kun­ne bli ein realitet. 

Den­ne meto­den er vel­kjent i Nor­heim­sund, så våre gode “kol­le­ga­er” i Kvam­net er leigd inn for å lage spor i asfal­ten som skal nyt­tast til ny fib­er­trasè. Det­te er ein fin meto­de i områ­der der det er mykje asfalt og krev­jan­de å utfø­re gra­ving som fort kan med­føre ein del øyd­leg­gel­sar i vel­stel­te tun.

I til­legg til Stab­burs­hau­gen har vi tren­cha (som meto­den er kal­la) i Pors­vi­ka for å kun­ne til­by fib­er til endå flei­re kun­dar også i det­te områ­det.

Dei nye spo­ra er fuga i og vegen skal gå til­ba­ke til “nor­mal” når det­te har fått satt seg skikkeleg. 

Den­ne meto­den nyt­ta vi også i Stor­haug­fel­tet Ølve i 2014.