Utbygging med trenching

Då er våren komen og trenchemask­i­nane er pak­ka ut i frå vin­ter­d­vale.
Velkomen Kvam­net, no byg­ger vi fiber til Stab­bur­shau­gen Husnes og Porsvi­ka Valen.

Ende­leg kom våren og pros­jek­tet med utbyg­ging av fiber til Stab­bur­shau­gen kunne bli ein realitet. 

Denne meto­den er velk­jent i Norheim­sund, så våre gode “kol­le­gaer” i Kvam­net er leigd inn for å lage spor i asfal­ten som skal nyt­tast til ny fib­er­trasè. Dette er ein fin metode i områder der det er myk­je asfalt og krev­jande å utføre grav­ing som fort kan med­føre ein del øyd­leggel­sar i vel­stelte tun.

I til­legg til Stab­bur­shau­gen har vi tren­cha (som meto­den er kalla) i Porsvi­ka for å kunne til­by fiber til endå fleire kun­dar også i dette området.

Dei nye spo­ra er fuga i og veg­en skal gå tilbake til “nor­mal” når dette har fått satt seg skikkeleg. 

Denne meto­den nyt­ta vi også i Storhaugfel­tet Ølve i 2014.