Er du vår nye lærling?

Kvinn­he­rad Brei­band AS leve­rer fib­er i Kvinn­he­rad Kom­mu­ne. Sel­ska­pet pro­du­se­rer og leve­rer heil­kunde­te­nes­ter med inter­nett, tele­fo­ni og TV frå Telia. 99 % av kom­mu­nen sine inn­byg­gja­rar kan i dag få fib­er. Sel­ska­pet er i sta­dig vekst og har dei sis­te åra til­sett flei­re nye mon­tø­rar og bygd opp eiga tek­nisk avdeling. 

I Kvinn­he­rad Brei­band job­bar det i dag 12 menn og ei dame, der­av 7 til­set­te på plan og mon­tør, 3 til­set­te på tek­nisk og 3 på mark­nads­av­de­lin­ga. I til­legg har vi ein lær­ling innan tele­kom­mu­ni­ka­sjons­mon­tør­fa­get.

Kva­li­fi­ka­sjon:
vg1 Elekt­ro og data­tek­no­lo­gi
vg2 Elener­gi og ekom

Vi vekt­legg:
- Ser­vice­inn­stil­ling, sam­ar­beids og kom­mu­ni­ka­sjons­ev­ner
- Moti­vert og enga­sjert
- Sys­te­ma­tisk nøy­ak­tig­het
- Gode data­kunn­ska­par
- Evne til å arbei­de sjølv­sten­dig og saman med and­re
- Vil­je til å stå på

Vi til­byr:
- Løn etter gjel­dan­de tariff­av­ta­le for lær­lin­gar
- Varier­te og utford­ran­de arbeids­opp­gå­ver i høve lære­pla­nen
- Sti­mu­le­ran­de og godt arbeids­mil­jø

Kan du vere den ret­te til å bli vår nye lær­ling?

For næra­re infor­ma­sjon ta kon­takt:
Kvinn­he­rad Brei­band, v/ Gunn­hild N. Hille­stad (dag­leg lei­ar)
Tele­fon: 40455380 E‑post: gunnhild@kband.no
Søk­nads­frist: 10.03.2022