Er du vår nye lærling?

Kvinnher­ad Breiband AS lev­er­er fiber i Kvinnher­ad Kom­mune. Sel­skapet pro­duser­er og lev­er­er heilkun­deten­ester med inter­nett, tele­foni og TV frå Telia. 99 % av kom­munen sine innbyg­g­jarar kan i dag få fiber. Sel­skapet er i stadig vekst og har dei siste åra tilsett fleire nye mon­tørar og bygd opp eiga teknisk avdeling. 

I Kvinnher­ad Breiband job­bar det i dag 12 menn og ei dame, der­av 7 tilsette på plan og mon­tør, 3 tilsette på teknisk og 3 på mark­nad­savdelin­ga. I til­legg har vi ein lær­ling innan telekom­mu­nikasjon­s­mon­tørfaget.

Kval­i­fikasjon:
vg1 Elek­tro og datate­knolo­gi
vg2 Elen­er­gi og ekom

Vi vek­t­legg:
- Ser­vi­ceinnstill­ing, samar­bei­ds og kom­mu­nikasjon­sevn­er
- Motivert og engas­jert
- Sys­tem­a­tisk nøyak­tighet
- Gode datakunnska­par
- Evne til å arbei­de sjølvs­tendig og saman med andre
- Vil­je til å stå på

Vi tilbyr:
- Løn etter gjel­dande tar­if­fav­tale for lær­lin­gar
- Vari­erte og utfor­drande arbei­d­soppgåver i høve lære­pla­nen
- Stim­ulerande og godt arbei­dsmiljø

Kan du vere den rette til å bli vår nye lær­ling?

For nærare infor­masjon ta kon­takt:
Kvinnher­ad Breiband, v/ Gunnhild N. Hillestad (dag­leg leiar)
Tele­fon: 40455380 E‑post: gunnhild@kband.no
Søk­nads­frist: 10.03.2022